Абразивтер туралы қысқаша мәлімет

Абразивтер туралы қысқаша мәлімет

Қазіргі уақытта абразивті құрал машина жасаудың кез келген саласында қолданылады.

Дәл құюдың пайда болуымен, өңдеуге әдіптердің төмендеуімен механикалық операцияның жалпы көлемінде абразивті өңдеудің үлес салмағы үздіксіз өсуде. Ол сыдыру операцияларында (құюды өңдеу үшін), сондай-ақ үстіңгі беттің жоғары тазалық сыныптарын алу үшін қолданылады.

Абразивтік құралдарға деген қажеттіліктің өсуі абразивтік өнеркәсіптің едәуір кеңеюіне, жаңа абразивтік зауыттардың құрылысына және жұмыс істеп тұрған абразивтік зауыттарды қайта құруға әкеп соқты, олар негізінен өнеркәсіптің ұқсас салаларында қолданылатын жабдықтарды пайдалану есебінен жарақталды.

1960 және 1961 жж.Үкімет қаулылары абразивті өнеркәсіпке арналған мамандандырылған жабдықтарды құрудағы бұрылыс пункті болып табылады, нәтижесінде абразивті зауыттарға жаңа жоғары өнімді жабдықтар түсе бастады.

1. АБРАЗИВТЕР ӨНДІРІСІ
1.1 абразивті массаны дайындау үшін қолданылатын компоненттердің физикалық қасиеттері
Өндірістің жалпы көлемінде керамикалық және бакелитті байланыстардағы абразивті құралдар басым бөлігін құрайды. Сондықтан да керамикалық және бакелит байламдарында абразивті массалар дайындалатын компоненттердің сипаттамасына тоқталайық.

Өзінің физикалық қасиеттері бойынша бұл компоненттер үш топқа бөлінуі мүмкін.

1. Сусымалы материалдар. Оларға қалыпты және ақ электрокорундынан, қара және жасыл кремний карбидінен және монокорундтан абразивті астық жатады

Ұсақ түйіршікті абразивті материалдар, оларға № 12-ден № 3-ке дейінгі түйіршіктілігі бар ажарлау ұнтақтары жатады. Осы материалдардың үйінді салмағы тиісті ірі түйіршікті материалдардың үйінді салмағынан төмен,

М40-ден М5-ге дейінгі микротұнтақтар әлі аз бөртпе бар.

2. Қиын оқыту материалдары. Оларға жеңіл қадағаланатын, бункерлер мен көлік сыйымдылықтарына тәуелді, мәжбүрлі органда өз орнын ауыстыруды қажет ететін материалдар жатады. Бұл керамикалық байланыстырғыштар, декстрин, пуль-вербакелит, алебастр),

3. Сұйық материалдар. Олар абразивті массаларды дайындау үшін ылғалдаушылар ретінде қолданылады. Оларға сұйық шыны және сұйық бакелит жатады. Пульвербакелит байламында абразивті массаларды дайындау үшін төмен тұтқыр сұйық бакелит қолданылады. Абразивті массаларды дайындау үшін сұйық бакелит 100 дейін тұтқырлықпен тығыз тұтқыр бакелитті қолданады.

Бұл материалдардың қасиеттеріне байланысты оларды порциялық мөлшерлеуге арналған аппаратура да бөлінеді.

Сусымалы абразивті материалдар салмағы бойынша (ажарлау, ажарлау ұнтақтары және микроұнтақтар) Әртүрлі конструкциялы таразыларда, сондай-ақ көлемі бойынша (ажарлау ұнтақтары № 200-ден № 16-ға дейін ажарлау) көлемді дозаторларда мөлшерленеді.

Ұсақ сусымалы немесе ұсақ түйіршікті абразивті материалдар Автоматты таразыда салмағы бойынша мөлшерленеді.

Сұйық материалдар тұтқырлығына байланысты арнайы қондырғылармен мөлшерленеді.

1.2 абразивті дәнге арналған дозаторлар
Ірі түйіршікті абразивті материалдар материалдың табиғатына және астық нөміріне байланысты салыстырмалы түрде тұрақты көлемдік салмаққа ие. Бұл көлемді дозаторларда тұрақты да, реттелетін де абразивті астықтың мөлшерін жүзеге асыруға мүмкіндік берді.

1.3 абразивтік құралдарды қалыптауға арналған жабдық
Берілген геометриялық формадағы және көлемді салмақтағы абразивті бұйымдар қалыптау арқылы жасалады. Көп жағдайда бұл түрлі құрылымдағы престерде арнайы пресс-қалыптарда абразивті Бұйымдарды престеу есебінен қол жеткізіледі. Қалыптау процесі арнайы механизмдер мен құрылғылардың көмегімен жүйелі немесе параллель орындалатын бірқатар технологиялық операциялардан тұрады. Осы операциялардың ең бастысы мыналар: абразивтік массаны мөлшерлеу, оны пресс-қалыпқа салу, престеу, бұйымды шығару және оны кептіру плитасына салу, пресс-қалыптарды тазалау және майлау, сондай-ақ көлік операциялары. Барлық осы операциялар арнайы тетіктермен орындалады.

Технологиялық және көлік механизмдерінің әртүрлі құрастырылуы әртүрлі техникалық және экономикалық әсер береді.

1.4 абразивті массаны мөлшерлеу
Абразивті массаны мөлшерлеу салмақты да, көлемді де қолданылады.

Салмақты мөлшерлеу ірі көлемді шеңберлерді жасау үшін кең таралған. Таразы механизмдері ретінде шеңберлердің ұсақ партияларын қалыптау үшін сауда үлгісіндегі қарапайым таразылардан бастап шеңберлердің ірі партияларын қалыптау үшін автоматты таразыға дейін Әртүрлі конструкциялы таразылар пайдаланылады. Таразыларды пайдалану кезіндегі жол берілетін қателік 1 % — дан аспауы тиіс.

Массаны салмақтық мөлшерлеуді қолдану міндетті түрде өзінен кейін массаны арнайы механизмнің көмегімен орындалатын пресс-қалыпқа салуды көздейді.

Салмақ дозасымен қатар массаның көлемді дозасы кең таралған. Көлемдік мөлшерлеу кезінде бірқатар жағдайларда алынатын мөлшерлеу дәлдігі салмақтық мөлшерден кем болмайды. Бұл мөлшерлеу тәсілі қолданыстағы бірқатар агрегаттарда, соның ішінде сегменттерді (ФАС-1 және ФАС-2) қалыптау кезінде, ішкі тегістеу үшін шеңберлерді (ФА-50 және ФА-80) қалыптау кезінде, 150-250 мм (АФА-3 және АФА-4) шеңберлерді қалыптау кезінде және т. б. қолданылады.,

Массаны мөлшерлеу көлемдік тәсілінің негізгі артықшылығы онда массаны мөлшерлеу оны пресс-формаға енгізумен бірге және массаны салу бойынша арнайы механизмдегі қажеттілік жойылуында болып табылады.

Бірқатар құрылғылар пресс-формадағы массаның біркелкі тығыздығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Бұл жағдайда дозаның бұл тәсілі салмақ дозасын ауыстыруы мүмкін.

Соңғы уақытта әртүрлі профильдегі шеңберлерді қалыптау кезінде массаны мөлшерлеу үшін массаны мөлшерлеу мен пресс-қалыптарға салудың пневматикалық тәсілі қолданылды. Пресс-формаларды толтырудың пневматикалық тәсілін қолдану фасонды профиль шеңберлерін қалыптау бойынша еңбекті қажетсінетін операцияны механизациялауға және осы бұйымдардың сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Массаны пневматикалық мөлшерлеу схемасы күріш келтіріледі. 1

АБРАЗИВТІК МАССАНЫ ПРЕСС-ҚАЛЫПТАРҒА САЛУҒА АРНАЛҒАН МАШИНАЛАР

Шеңбердің сапасы, қаттылықтың біркелкілігі, оның абразивті қабілеті көп жағдайда массаның пресс-формада дұрыс салынуына байланысты.

Сур.1

1.5 абразивті құралдарды Престеу
Абразивті масса түйіршіктілігіне, абразивті материалдардың табиғатына және байлам мазмұнына байланысты әр түрлі кеуектілікке (қопсытуға), демек, баспақтылыққа ие. Оның нығыздалған бұйымға қатысты төгінді көлемі ірі түйіршікті масса үшін 1,6—1,8 және ұсақ түйіршікті масса үшін 2,5—2,8 құрайды.

Берілген көлемдік салмақты бұйымды алуға өнімнің биіктігін азайту есебінен престеу жолымен пресс-формада массаны нығыздау арқылы қол жеткізіледі.

Номиналдың 20% — ын құрайтын үлес қысымына жеткен кезде бұйымның нығыздалуы 60% — ды құрайды. Осылайша, престеудің бірінші кезеңін төмен қысымды сорғының (жоғары өнімділікке ие) көмегімен және соңғы престеу, екінші кезеңді жоғары қысымды сорғымен жүргізген жөн. Әрбір кезеңдерде сорғының өнімділігін анықтау кезінде орын ауыстырудың берілген жылдамдығын алуды қамтамасыз етуді басшылыққа алған жөн

1.6 вулканит байламында құрал-саймандар жасауға арналған жабдық
Вулканит байламындағы абразивті құралдардың едәуір бөлігі вальцтерде жасалады. Байланыстырғыштар мен абразивті массаның компоненттерін араластыру араластыру біліктерінде жүргізіледі.

Алдымен каучук енгізіледі, содан кейін каучук екі біліктің бетін жабғаннан кейін жұмсақ, күкірт, толтырғыштар және вулканизация үдеткіштері енгізіледі. Байланыстырғыш элементтерін араластыру массаның рецептурасына байланысты тағайындалатын ұзақ уақыт жүргізіледі. Соңғысына абразивті астық енгізіледі. Осылайша дайындалған абразивті масса прокатты біліктерге немесе каландрларға түседі, онда белгілі қалыңдықтағы қаттар домалайды, одан кейін шабу престерінде берілген өлшемдердің шеңберлері кесіледі.

Абразивті зауыттарда араластыру және илектеу біліктерінде шеңберлерді дайындаумен қатар вулканитті шеңберлерді дайындаудың жаңа әдісі қолданылады: араластыру машиналарында абразивті массаны дайындау, оны қопсыту және престерде пресс-қалыпта престеу жолымен.

Вулканит массасын ұнтақтау машинасы

Араластыру машиналарында абразивті массаны дайындау кезінде үлкен кесектер алынады.мөлшерін. Бұл массаны одан әрі өңдеу үшін көлденең кесектердің өлшемдері 80 мм аспауы қажет.

Машина тостағандары тікбұрышты қима қоробы болып табылады, оның түбінде әр жаққа синхронды түрде екі 4 білігі айнала алады, оларда өзара перпендикулярлы жазықтықтарда орналасқан 3 тікбұрышты. Олардың сыртқы жағынан біліктерге параллель екі тарақ 5 орнатылған, олардың пазасына еркін (саңылауы бар) итмұрын кіреді. Тарақтың шиптері мен тістерінің көмегімен абразивті масса ұсақталады.

1.7 тегістеу дөңгелектерін механикалық өңдеуге арналған жабдық
Абразивті құралдардың едәуір бөлігі термиялық өңдеуден — механикалық өңдеуден кейін ұшырайды. Бұл операция дайын бұйымдарға дәл геометриялық пішін, тегіс бет беру қажеттілігімен байланысты.сондай — ақ термоөңдеу процесінде алынатын «қыртыстар» — өнімнің негізгі массасынан қаттылығы бойынша ерекшеленетін беттік жұқа қабатты жою үшін.

Бірқатар жағдайларда механикалық өңдеу алдыңғы операцияларды орындау кезінде туындайтын ауытқуларды түзету үшін қолданылады. Механикалық өңдеуге негізінен керамикалық байланыстырғыштағы шеңберлер (үлкен және орташа өлшемдер) жатады. Бакелитті және вулканитті байланыстардағы шеңберлер сирек механикалық өңделеді. Шағын көлемді керамикалық байланыстырғыштағы шеңберлер, сондай-ақ фасондық шеңберлер (ЧК және ЧЦ) механикалық өңдеуге ұшырамайды.

Шеңберлерді механикалық өңдеуге арналған станоктар мамандандырылған.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *