Аумақтың материалдық игерілуінің негізгі құрамдастары

Аумақтың материалдық игерілуінің негізгі құрамдастары

Жұмыста қаралатын нақты аймаққа (Мордовия Республикасы) қатысты зерттеу «Мордовия» ГАЖ республика үшін аумақты игеру процестері мен салдарына байланысты ақпаратты ұсыну мен талдауды қамтамасыз ететін жаппай пайдаланушыға бағдарланған геоақпараттық жүйе болып табылатындығымен де өзекті.

Диссертацияның негізгі мақсаты аумақтың игерілуін зерттеуге бағытталған өңірлік ГАЖ құру және пайдалану әдістерін теориялық әзірлеу және практикалық байқаудан өткізу болып табылады.

Зерттеу мақсатына сәйкес диссертацияда келесі негізгі міндеттер шешіледі:

* аумақтың игерілу типтерінің кеңейтілген жіктемесі негізінде өңірлік ГАЖ функционалдық құрылымын әзірлеу;

* аймақтың игерілуін сипаттайтын ГАЖ базалық ретінде ландшафтық картаны пайдалануды негіздеу және сандық ландшафтық карта негізінде аумақтың игерілуін зерделеуге мүмкіндік беретін бағдарламалық-талдау модульдерін құру;

* аумақтың игерілуін зерттеу нәтижелерін ұсыну тәсілдерін оңтайландыру;

* Мордовия аумағының игерілуін кешенді бағалау барысында жүзеге асырылған әзірлемелерді практикалық іске асыру •

Қойылған міндеттерді шешудегі ғылыми жаңалық::

* өңірлік геоақпараттық жүйелердің мазмұнды аспектісі бірінші рет аумақты игерудің едәуір кеңейтілген және құрылымдалған түсінігі тұрғысынан қаралды;

* аймақтық ГАЖ көмегімен аумақтың игерілуін зерттеу негізіне аңыздар жүйесіне ие және тақырыптық сандық карталар сериясымен сүйемелденетін сандық ландшафтық карта салынған;

* электрондық карталарды талдау нәтижелерін мәтінге автоматты компьютерлік көшіру қамтамасыз етілген, бұл экраннан суретті басып шығару жиынтығында талдау үшін таңдалған аумақтың учаскелерін игерудің толық сипаттамасын беруге қабілетті;

* гипермәтіндерді белгілеу тілін (HTML) ұсыну мен жинақтаудың стандартты негізі ретінде пайдалану идеясы оның көмегімен алынған зерттеулердің Аймақтық ГАЖ шеңберінде ұсынылды және іске асырылды; аумақтық талдау қорытындыларын ұсыну-ГАЖ проблемасының осы шешімі осы ақпаратқа қол жеткізуді жеңілдетеді және оны тұтынушылардың санын арттырады;

* автор алғаш рет әзірлеген бағдарламалық модульдердің негізінде Мордовия аумағын игерудің ерекшеліктерін көрсететін тақырыптық карталардың сериясы жасалды және зерттеулер жүргізілді.

Қорғау пәні-аймақтық геоақпараттық жүйені құру мен пайдаланудың әдістемелік принциптері мен практикалық тәсілдері, оның негізінде аумақтың игерілуінің әртүрлі түрлерін зерделеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Жұмыстың апробациясы: бірқатар жылдар бойы (1992-1998) «Мордовия» ГАЖ базасында аумақтың игерілуін зерттеу жұмыстарының нәтижелері, сол сияқты осы ГАЖ үшін диссертацияның авторы жасаған бағдарламалық модульдер Мордовия Республикасы Экология және табиғатты пайдалану министрлігінің ғылыми-техникалық кеңесінде, сондай-ақ «Финно-угорский мир: состояние природы и региональная стратегия защиты окружающая ортаны қорғау» (Сыктывкар, 1997) халықаралық конференциясында, «қазіргі география және қоршаған орта» (қазан 2012) бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференцияларда, 1996) және» Ресей өңірлерінің экологиялық қауіпсіздігі және әлеуметтік-экономикалық дамуы » (Саранск, 1994). «Мордовия» ГАЖ негізінде РФФИ және ФЦП «Интеграция» гранттары бойынша «Мордовия республикасының және аралас аумақтардың геотехникалық жүйелерінің экологиялық қауіпсіздігін, жұмыс істеу орнықтылығын және дамуын экспедициялық және далалық зерттеу» (№97-056432 жоба) және «аумақты шаруашылық игеру заңдылықтары» (№К-0004 жоба) жұмыстары орындалады. Диссертация тақырыбы бойынша 14 ғылыми жұмыс жарияланды.

Диссертацияның Теориялық жағдайының практикалық маңыздылығы «халық-шаруашылық объектілерін экологиялық мониторинг және ғылыми негізделген орналастыру мақсаттары үшін «Мордовия» геоақпараттық кешенін әзірлеу» тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысында жүзеге асырылды (1990-1996). Жұмыс Мордовия Республикасының Экология және табиғатты пайдалану министрлігімен Мордов мемлекеттік университетінің экологиялық зерттеулер ғылыми-өндірістік орталығына тапсырыс берілген .Н.П.Огарев. Бұдан басқа, 90-шы жылдары «Мордовия» ГАЖ базасында Мордовия Республикасы бойынша табиғи ресурстар комитетінің, «Мордовгражданпроект» жобалау институтының, «Мордовский»мемлекеттік табиғи қорығының өтінімдері бойынша Мордовия республикасының ірі шаруашылық объектілеріне (қалалар, гидротехникалық құрылыстар, гидромелиорациялық кешендер және т.б.) бірқатар экологиялық сараптамалар орындалды. Сондай-ақ «Мордовия» ГАЖ базасында «Смольный»ұлттық паркі жобаланды.

Диссертацияда баяндалған теориялық ережелер негізінде автор жасаған «Мордовия» ГАЖ бағдарламалық модульдерін республика аумағында мемлекеттік мекемелер, атап айтқанда, экология және табиғатты пайдалану министрлігі, Мордовия Республикасы бойынша табиғи ресурстар комитеті және регионология ғылыми-зерттеу институты әрбір мекеменің тиісті ерекшелігіне сәйкес мақсаттарда пайдаланады.

ЖҰМЫСТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН КӨЛЕМІ. Диссертация кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан және әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыстың жалпы көлемі -149 бет (123 бет баспа мәтін және 36 сурет 26 бет). Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 147 атаудан тұрады(соның ішінде 52 шетелдік басылымдар).

Диссертацияның қорытындысы
«Географиялық картография және геоинформатика» тақырыбы бойынша Моисеенко, Владимир Алексеевич
Қорытынды

Диссертациялық жұмыстың қорытындысы аумақтың игерілуін зерттеуге бағытталған аймақтық ГАЖ құру және пайдалану әдістерін теориялық негіздеу және практикалық апробациялау болып табылады.

Негізгі міндетті шешу барысында келесі нәтижелер алынды:

* Отандық және шетелдік тәжірибені пайдалана отырып, аумақтың игерілу ұғымы егжей-тегжейлі талданып, нақтыланды. ГАЖ-ны қолдана отырып, өңірлік проблемаларды кеңінен қамтуды қамтамасыз ету үшін бұл ұғым айтарлықтай кеңейтілуі және жасампаз шаруашылық игеруден басқа, деструктивтік салдарларды қоса алғанда, оның тікелей және жанама салдарларын сайлауға тиіс екендігі көрсетілген. Аумақты игерудің жалпы құрылымында ақпараттық игерілу орны анықталды және оның ішкі жіктелуі берілді.

* Аймақтық ГАЖ — ның үш деңгейге функционалдық мүшелігінің схемасы ұсынылды-бастапқы ақпарат деңгейі, бағдарламалық-талдау деңгейі және зерттеу нәтижелерін ақпаратты тұтынушыға ұсыну деңгейі • Аталған деңгейлердің соңғысын ұйымдастыру кезінде гипермәтіндерді белгілеу тілі (HTML) мен Java тілін қолданудың тәжірибелік мысалдары толық қарастырылып, берілген.

* Аймақтық ГАЖ базасында аумақтың игерілуін зерттеуге қатысты сандық ландшафтық картаны пайдалану мүмкіндіктері зерттелді. Осы мақсат үшін жасалған екі бағдарламалық модульдің, сондай-ақ процестерді ГАЖ-талдаудың және аумақты игеру нәтижелерін сипаттау берілген. «Мордовия» аймақтық ГАЖ базасында нақты жұмыстар барысында жүзеге асырылған осындай талдау нәтижелерінің жинағы келтірілген.

Қол жеткізілген практикалық нәтижелер өңір аумағында автор жасаған бағдарламалық модульдерді кеңінен енгізуді, оларды әртүрлі ұйымдар мен жеке тұлғалардың кеңінен пайдалануын қамтамасыз етті. «Мордовия» ГАЖ шеңберінде бұл модульдер сапалы жаңа физика — және экономикалық-географиялық ақпаратты жинауға, жинақтауға және ғылыми айналымға тартуға және мысалы, кез келген уақыт кесінділері мен көрсеткіштердің кең спектрлі таксономиялық дәрежесіндегі кез келген аумақтардағы есептер сияқты аналитикалық операцияларды қамтамасыз етуге көмектесті.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *