Қазіргі ғылым философиясының объектісі, пәні және негізгі мәселелері

Қазіргі ғылым философиясының объектісі, пәні және негізгі мәселелері

Қазіргі қоғамның өмірі ғылымның жетістіктеріне байланысты. Қазіргі уақытта ғылыми білімді пайдаланбай-ақ, адам қызметінің кем дегенде бір саласын табу қиын. Адам қоғамының одан әрі ілгерілеуі әдетте жаңа ғылыми-техникалық жетістіктермен байланыстырады. Қазір өткенге көз жеткізе отырып, рухани мәдениеттің бірде-бір саласы қоғамға ғылым ретінде айтарлықтай және серпінді әсер етпейтінін сеніммен айтуға болады. Біздің дүниетанымда да, бізді қоршаған дүниеде де біз оның даму салдарымен барлық жерде іс жүргізудеміз. Олардың көпшілігімен біз соншалықты өсе бастадық, бұл оларды байқап көрмеуге немесе әсіресе олардың ерекше жетістіктерін көруге бейім емес.

Ғылымның адамдардың өмірі мен қызметіне үлкен әсері бізді ғылымның өзіне назар аударып, оны ерекше зерттеу пәні ретінде жасауға мәжбүрлейді. Ғылым дегеніміз не? Ғылыми білімнің Миф немесе діни нанымдардан айырмашылығы неде? Ғылым құндылығы неде? Ол қалай дамиды? Ғалымдар қандай әдістерді қолданады? –Ғылымды адам қызметінің ерекше саласы ретінде түсінумен байланысты басқа сұрақтарға жауап табу әрекеттері Ерекше тәртіптің-ғылымның философиясының пайда болуына алып келді, ол үш саланың: ғылымның өзі, оның тарихы мен философиясының түйіскен жерінде қалыптасты. Ғылым философиясы ғылым дегеніміз не, Ғылыми білім мен ғылым әдістерінің ерекшелігі неде, ғылым қалай дамиды және ол өз нәтижелерін қалай алады. Ғылым философиясы бағыт ретінде ғылымның дамуының өзіндік моделін жасайтын және ғылымның қоғамдағы рөлін, оның маңызын, даму ерекшеліктерін, ғылыми қызметтің ерекшелігін түсіндіруге тырысатын түрлі тұжырымдамалар ұсынылған.

Ғылым философиясы бағыт ретінде және философиялық пән ретінде. Ғылым философиясы XIX ғасырдың ортасында қалыптасты. Ғылымды зерттейтін философияның өзіндік бағытын қалыптастыру алғашқы позитивистердің қызметінде жүреді. Ғылымның орасан табыстарымен шабыттанған, олар әлемді шынайы ұғыну міндеттерін онымен байланыстырды. Осы бағыттың дамуы «ғылым» феномені мен ғылыми білімді дамытудың қандай да бір моделін ұсынған көптеген тұжырымдамаларға байланысты.

Ғылым философиясы пән ретінде біртұтас философиялық білімнің арнасында тарих философиясы, гносеология немесе эпистемология, философиялық антропология және т. б. сияқты басқа салалармен қатар пайда болады, пайда болады және дамиды. Ғылым философиясы ерте қоғамдарда пайда бола алмады, X немесе XIV ғасырларда айтайық, өйткені ғылымның өзі сол уақытта дамымаған. XIX-XX ғасырлардағы ғылым ұстанымының күшеюі, оның әлемді түсіндіру және игеру жөніндегі орасан зор табыстары жаңа философиялық бағыт пен философиялық білімнің жаңа саласы – ғылым философиясының пайда болуына алып келді.

Ғылым философиясы басқа философиялық пәндердің қатарында пән ретінде ғылымның әлеуметтік-мәдени қызметін қазіргі қоғам жағдайында ұғыну қажеттігіне жауап ретінде туындайды, оған ғылыми-техникалық прогрестің жылдам қарқындары тән.

Ғылымның қазіргі философиясы білім жүйесі және адам қызметінің түрі ретінде ғылымды көпаспективті зерттеу болып табылады, яғни оның нысаны жалпы ғылым болып табылады. Ғылым философиясының объектісі-Білім өндірісі ретінде Ғылым. Бірақ осы тұрғыдан алғанда, ол өте көп компонентті және әртүрлі нәрсе. Бұл құбылыстарды зерттеуге қажетті тәжірибелік құралдар –бұл құбылыстар Тіркелетін және жаңғыртылатын аспаптар мен қондырғылар. Бұл зерттеу пәндері (ғылыми таным бағытталған объективті әлемнің фрагменттері мен аспектілері) бөлінетін және танылатын әдістер. Бұл ғылыми зерттеумен, мақалалар немесе монографиялар жазумен айналысатын адамдар. Бұл зертханалар, институттар, академиялар, ғылыми журналдар түріндегі мекемелер мен ұйымдар. Бұл мәтін түрінде тіркелген және кітапхана сөрелерін толтыратын білім жүйесі. Бұл конференциялар, пікірталастар, диссертацияларды қорғау, ғылыми экспедициялар. Сонымен, ғылым-қоршаған орта туралы объективті және негізделген білімді алу мен жүйелендіруге бағытталған адамның белгілі бір рационалды қызметі (қызмет саласы).

Ғылым философиясы философиялық бағыт шеңберінде әзірленетін тұжырымдамалар мен теориялық ережелердің үлкен әсерін сезінеді. Сондықтан олардың тығыз қарым-қатынасы туралы ғана емес, сонымен қатар ғылым философиясында философиялық білім пәні ретінде қарастырылатын қандай да бір проблема философиялық бағыттың белгілі бір өкілінің идеяларына сәйкес зерделенетін түптеу туралы айтуға болады. Мысалы, ғылымдағы жеке және жалпы мағыналы қарым-қатынас осы тақырыпты егжей-тегжейлі әзірлеген Майкл Полани идеяларына сәйкес қарастырылады; ғылыми білімнің тілдік құралдары Веналық үйірменің дәстүрі бойынша талданады. Яғни жаңа философиялық тәртіп бағыт шеңберінде қалыптасқан негізгі идеяларға, дәстүрлерге, тұжырымдамаларға сүйенеді. Бұл жаңа пәнмен қарастырылған негізгі мәселелерді шешу өз тарихы бар және дербестендірілген болуы мүмкін, белгілі бір мектептің қызметімен немесе ғылым философиясының нақты өкілінің шығармашылығымен байланысты.

Ғылым философиясы ғылымдағы рефлексия ретінде ұғына отырып, әдіснамалық қондырғылардың өзгергіштігі мен тереңдігін анықтап, рационалдықтың ең шекарасын кеңейтті. «Ғылым философиясы» сөзінің сөзбе-сөз түсіндірмесіне сүйене отырып, ол ғылымның даналығына деген сүйіспеншілігін білдіреді деген қорытынды жасауға болады. Егер ғылымның негізгі мақсаты-ақиқатты алу болса, онда Ғылым философиясы адамзат үшін оның интеллектін қолданудың маңызды салаларының бірі болып табылады, оның шеңберінде ақиқатқа жету мүмкін болатын мәселені талқылау жүргізіледі.

Ғылым философиясының пәні ғылыми танымның жалпы заңдылықтары мен тенденциялары олардың тарихи дамуында алынған және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексінде қаралған ғылыми білімді өндіру бойынша ерекше қызмет ретінде болып табылады.

Ғылымның қазіргі философиясы ғылыми танымды әлеуметтік-мәдени феномен ретінде қарастырады. Оның маңызды міндеттерінің бірі-жаңа ғылыми білімді қалыптастыру тәсілдері тарихи түрде қалай өзгеретінін және осы үдеріске әлеуметтік-мәдени факторлардың әсер ету механизмдері қандай екенін зерттеу болып табылады.

Ғылыми танымның жалпы заңдылықтарын анықтау үшін Ғылым философиясы әр түрлі нақты ғылымдар тарихының материалына сүйенуі тиіс. Ол белгілі бір гипотезалар мен білімді дамыту үлгілерін, оларды тиісті Тарихи материалда тексереді. Осының барлығы ғылым философиясының тарихи-ғылыми зерттеулермен тығыз байланысын қамтамасыз етеді.

Ғылым философиясы әрдайым нақты ғылыми пәндерді білу динамикасының құрылымын талдауға бағытталған. Сонымен қатар, ол әртүрлі ғылыми пәндерді салыстыруға, олардың дамуының жалпы заңдылықтарын анықтауға бағытталған. Бүгінгі таңда қалыптасқан Ғылым философиясы метатеория мәртебесіне ие. Бұл дегеніміз, оны ғылыми білімді ұйымдастырудың жалпы принциптері, оның дамуы және ғылымның нақты саласына қарамастан ғылыми қызмет принциптері қызықтырады. Яғни, Ғылым философиясы жекелеген ғылымдардың (физика, биология, Әлеуметтану және т.б.) ерекшеліктерін емес, барлық ғылымдарға тән сипатты қасиеттерді, тәсілдерді, әдістерді зерттейді. Бұл ретте ол дамудың өзіндік ерекшелігін және білімнің жекелеген салаларын талдауға, биологияны, мысалы, физиканы және т.б. жеке ғылымдарды дамыту барысында туындайтын философиялық мәселелерді қозғай алады және талдай алады.

Ғылым философиясы-бұл жалпы философия саласы, жиналған фактілер негізінде гипотезаларды ұсыну және заңдарды қалыптастыру үшін ғалымдар қолданатын әдістерді, сондай-ақ ғалым өзінің теориясының ақиқаттығын дәлелдей алатын зерттеудің бастапқы принциптерін зерттейді. Ғалымдар өздерінің жеке мүдделерінің шеңберіне қарай бет бұрса да, философтар нақты зерттеулердің егжей-тегжейіне назар аудармай, әлемнің жалпы көрінісін салуға ұмтылып, өз күш-жігерін бірыңғай қағидаттар мен ғылыми білімнің бастауларын іздеуге жұмылдырды. Ғылым философиясы ғылымды рефлексия деп айтуға болады. Алайда, бұл рефлексия міндеттері мен ғылым философиясының мәні әртүрлі.

o кейбір авторлар оны ғылым нәтижелері мен әдістеріне негізделген философиялық түрі ретінде түсінеді (Рудольф Карнап, Марио Бунге);

O басқалары Ғылым философиясы жаратылыстану-ғылыми және гуманитарлық білім арасындағы байланыстырушы буын болып табылады деп санайды (Филипп Франк);

үшіншіден, ғылым философиясының міндеті ғылыми білімнің әдіснамалық талдауы (Имре Лакатос) болып табылады.

Ғылым зерттеу объектісі ретінде әртүрлі элементтер – проблемалардан тұратын кең пәндік өрісті қамтиды. Ғылым философиясының пәндік өрісі қандай да бір сұрақтардан немесе мәселелерден құралатыны туралы айтуға болады. Біздің көзқарасымызша, ғылым философиясының пәндік саласы мен міндеттерін қандай да бір ерекшелікпен немесе функциямен шектеуге болмайды. Ол білім жүйесі және адам қызметінің түрі ретінде ғылымның тұтас талдауын білдіреді, сондықтан ғылымның әртүрлі аспектілерін, оның даму тарихы мен ғалымның қызметін зерделеуді қамтиды.

Дегенмен, Ғылым философиясы өз дамуының әртүрлі кезеңдерінде әртүрлі мәселелерге қызығушылық танытты. Өзінің қалыптасуының басында ол жұмыс істеді

* әлемнің тұтас ғылыми бейнесін құру;

* себептері мен детерминизм арақатынасын зерттеу;

* статистикалық және динамикалық заңдылықтарды зерттеу;

* ғылыми ойлаудың әртүрлі әдістерінің арақатынасы: логика және интуиция, индукция және дедукция, талдау және синтез, теория және факт.

Екінші кезеңде (XX ғасырда) проблемалар басым

* ғылымның эмпирикалық негіздемесі және ғылыми білімдегі эмпирикалық зерттеудің рөлі;

* ғылымның эмпирикалық және теориялық деңгейлерінің арақатынасы ашылады;

* ғылымды дамытудың түрлі үлгілерінің бәсекелестігі шиеленісуде.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *