Просмотрено
Рубрика: Культура Казахстана

В Казахстане проживают множество национальных и этнических групп, представляющих широкую гамму культурных традиций, обрядов, верований, ими накоплен богатый культурный опыт в литературе, в сценическом, художественном и прикладном искусстве. Исследование истории и культуры народов Казахстана становится важным этапом в деле межнационального согласия — одном из приоритетных направлений в обеспечении государственной стабильности.

Семейно — брачные отношения казахского народа

Семейно — брачные отношения казахского народа

Традиции, обряды, обычаи — не мелочь в на­шей жизни. Они сопутствуют человеку на всем его пути от рождения до смерти. Это неотъем­лемая, составная часть духовной культуры на­рода. Именно традиции, обряды, обычаи, как искусство, выражают его душу, украшают его жизнь, наполняют его какой-то особой торже­ственностью и смыслом. Традиции и обычаи также древни, как само человечество. Каждый народ бережно хранит и передаёт из поколе­ния в поколение свои традиции и обычаи, мно­гие из них дошли до нас из далекого прошлого. В традиционных, брачно-семейных…

Читать Читать

Үйсiндердiң материалдық мәдениетi

Үйсiндердiң материалдық мәдениетi

Үйсiндердiң қыстақ-қоныстарынан, зираттарынан табылған қыш ыдыстар, олардың қыш ыдыстарын жасауда үлкен шеберлiкке жеткенiн дәлелдейдi. Үйсiндерде ыдыстар үш түрге бөлiнген: асханалық, ас үйлiк ыдыстар және сұйық заттарды таситын, сақтайтын ыдыстар.Ыдыс дайындау әдiстерiнде ерекшелiктер бар. Құм толтырылған матадан iстелген кескiн-қалыпқа, қолмен жапсыру арқылы жасал-ған. Оны ыдыстардағы мата қалдықтарынан бiлуге болады. Ыдыс қабырғалары белдеу болып жапсырылған, қосылған жерлерi аса шеберлiкпен тегiстелген. Қабырғалары түрлi бояу қабатымен к мкерiлген. Кейбiр асханалық ыдыстар қыштан те сапалы жасалған. Ас үйлiк ыдыстардың бiрi — сапасы да, күйдiрiлуi де…

Читать Читать

Бөрiқазған ескерткіші туралы мәлімет

Бөрiқазған ескерткіші туралы мәлімет

1958 жылы бiз ашқан Бөрiқазған төменгi палеолит қонысы Қаратау жотасының солтүстiк-шығыс баурайындағы аса маңызды ескерткiштердiң бiрi. Алғаш рет Қазақстан аумағында ежелгi палеолит адамының еңбек құралдары табылды. Аталмыш ескерткiштi мұқият зерттеу барысында осы ауданда қоныстанған бiздiң арғы ата-бабаларымыздың тыныс-тiршiлiгiнiң ерте кезеөңдерiн зерттеу үшiн аса құнды кремнийден жасалған бұйымдардың сансыз көп кешенi кеөзіктi.БӨрiқазған қонысы осы аттас елдi мекенге жақын 8 шақы-рым жерде Жамбыл облысының Талас ауданындағы В.И.Ленин атындағы ұжымшардан оңтүстiк-шығысқа қарай және Қаратау тауынан солтүстiк-шығысқа таман 38 шақы-рым қашықтықта орналасқан. Ол ежелгi…

Читать Читать

Зарождение устной традиции в степи

Зарождение устной традиции в степи

Устная традиция исторического и генеалогического знания степных народов Центральной Азии складывалась с глубокой старины, еще на заре становления человеческого общества. «Древние предания, в виде родовых воспоминаний, сохраняются в памяти старейшин свято… Многие слова и обороты, не употребительные в настоящее время, показывают их древность», – отмечал Ч.Ч. Валиханов61. В адамовы века, до появления письменности, у всех народов исторические представления, элементы исторических знаний бытовали в виде устных сказаний и преданий, в родословных предков. Тюркские сказания древности сообщают о зарождении отца – Көк…

Читать Читать

Этнокультурное развитие Восточного Казахстана

Этнокультурное развитие Восточного Казахстана

С наступлением 90-х годов этнокультурное развитие Восточного Казахстана начало развиваться скорыми темпами. Этносы стали объединяться в культурные национальные центры. Одним из первых в республике в 1992году в Усть-Каменогорске был создан Дом дружбы народов. В 1995 году начинает функционировать Малая Ассамблея народов Казахстана. Ассамблея народа Казахстана играет большую роль укрепляя почву стабильности и взаимопонимания в обществе. В области действует 18 официально зарегистрированных национально-культурных объединений и движений: общество «Казак тiлi»,славянское, китайское, корейское, чечено-ингушское, азербайджанское, еврейское, немецкое, отделения гражданского движения « Азат», славянского…

Читать Читать

ХІХ–ХХ ғасырдың басындағы қазақтардың дәстүрлі аңшылығы

ХІХ–ХХ ғасырдың басындағы қазақтардың дәстүрлі аңшылығы

Қазақстанда аңшылық кәсіппен ежелгі дәуірден айналысқан. Ерте заманнан бастап қола дәуіріне дейін аңшылық дәстүрі шаруашылықта жетекші орын алып келген. Бұған түрлі үңгір тұрақтарынан табылған археологиялық және палеозоологиялық материалдар және аңшылық кәсібінің 30-ға жуық түрін, соған қатысты әр түрлі құрал-саймандарды және аңшылықтың көп түрлі тәсілдерін байқап көруге болатын жартас беттеріндегі суреттерден алынған деректер куә бола алады. Кейінгі ғасырларда аңшылық өзінің бұрынғы мәнін жоғалтып, қосалқы кәсіпке айналды.Қазіргі күнде жүргізіліп жатқан зерттеулер нәтижелерінде көшпенділердің қабір қазбаларынан мүйізден, жануарлар сүйегінен жасалған бұйымдар жиі және…

Читать Читать

Могильник городища Коныртобе

Могильник городища Коныртобе

Могильник городища Коныртобе расположен в 250-300 м, к западу от его западных стен. Пред­ставляет собой обширное пространство, на уровне современной дневной поверхности которого просле­живаются невысокие (0,1-0,5 м.) возвышения и за­падины, В южной части этого участка расположен массивный холм высотой до 2,5 м под четырехуголь­ной в плане формы площадью примерно 35 на 25 м с сильно закругленными углами и оплывшими скло­нами. Оплывы склонов более пологие с южной, юго-западной, и западной сторон. Вершина уплощена. Поверхность была покрыта растрескавшейся такыр­ной коркой. Холм образован…

Читать Читать

Кумыс — ритуальный напиток кочевников Евразии

Кумыс — ритуальный напиток кочевников Евразии

Повсюду в Евразийских степях в юрте рядового богатого бая и мудрого бия, при дворах могущественных ханов и султанов во время приема гостей распитие кумыса сопровождалось определенным ритуалом.» Основные моменты этого ритуала» в соответствии с сообщениями В.В.Радлова, Х.Кустанаева, Р.Карутца, В.Залесского, а также отрывка из рукописи XVII в. «Бахр-асрар фи манакиб ал ахйар.» (Море тайн относительно доблестей благородных), написанной Махмудом, сыном эмира Вали, по заданию узбекского хана Надир-Мухаммед-хана, и посвященного цере­монии распития кумыса при его дворе, выглядят следующим образом.Сначала кумыс, который принято хранить в…

Читать Читать

Жузы у казахов: прошлое, настоящее, будущее

Жузы у казахов: прошлое, настоящее, будущее

Происхождение казахских жузов, понимание их сущности, привлекало внимание не одного поколения историков. В настоящее время, в силу живучести родоплеменных отношений, проецирования их на различные стороны жизни современного Казахстана, к этой проблеме обращаются и политологи. Востоковед В.В.Вельяминов-Зернов в своей книге «Исследование о касимовских царях и царевичах» впервые попытался объяснить причины и определить время появления казахских жузов. Он относил завершение образования казахского народа ко второй половине XV в. Но попытка выявить причины деления казахов на три жуза не увенчалась успехом. Ученый связывал образование…

Читать Читать

Кочевая государственность у казахов (XV-XVIII вв.)

Кочевая государственность у казахов (XV-XVIII вв.)

Процессы образования государства у разных народов мира не были одинаковыми. Это определялось многими условиями, специфическими особенностями, недостаточно полно еще изученными для ряда народов и регионов, в том числе и Казахстана. Существует множество концепций, точек зрений, научных суждений относительно истории развития номадизма во всей его многогранности и противоречивой сложности. В современной историографии номадизма выдвинуты новые дискуссионные концепции о характере способа производства и общественного развития кочевников.В становлении и развитии кочевой государственности казахов зна­чительную роль сыграло взаимодействие кочевого и оседлого миров средневекового периода. Не раз…

Читать Читать