Просмотрено
Рубрика: Культура Казахстана

В Казахстане проживают множество национальных и этнических групп, представляющих широкую гамму культурных традиций, обрядов, верований, ими накоплен богатый культурный опыт в литературе, в сценическом, художественном и прикладном искусстве. Исследование истории и культуры народов Казахстана становится важным этапом в деле межнационального согласия — одном из приоритетных направлений в обеспечении государственной стабильности.

Мәдени-психологиялық құбылыс

Мәдени-психологиялық құбылыс

Осы мәдениеттің басқа құрауыштарының барлық маңыздылығы кезінде онда күлкі сияқты мәдени-психологиялық құбылыс ерекше, маңызды рөл атқаратынын атап өткен жөн. Бұл адам қоғамдастығындағы» күлкі аймағы » байланыс аймағына айналады. Бұл жерде қарама-қайшы және үйлеспейтін біріктіріледі, байланыс ретінде өмір сүреді » (М. Бахтин. Жарлық. соч., с. 533). Тарих тәжірибесі көрсеткендей, күлкі бастапқыда бір-біріне жат өркениетті дәстүрлер арасындағы үлкен рухани қашықтықтарды еңсеруге ықпал ететін шешуші факторлардың бірі болып табылады. Бұл ретте неғұрлым үлкен рөл күлкі сол әр мерекенің сипатталатын доминанта ритуально-смеховой функциялары –…

Читать Читать

Тарифтік реттеудің салыстырмалы талдауы

Тарифтік реттеудің салыстырмалы талдауы

Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі елдің нарықтық экономикаға көшуі жағдайында осы маңызды саланы мемлекеттік басқару жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде сыртқы экономикалық қызметті барабар кедендік — тарифтік реттеуді құру қажеттілігі туындады. Ішкі және сыртқы шаруашылық-саяси міндеттерді шешуге қоса отырып, кедендік реттеу экономиканы құрылымдық қайта құруға, елдің халықаралық еңбек бөлінісіне кірігуіне және XXI ғасырдың шебіне тән жаңа халықаралық қатынастарды қалыптастыруға қатысады.Радикалды нарықтық реформа ашық экономика құруды, Ресейдің әлемдік шаруашылыққа толық ауқымды кіруін негізгі мақсаттардың бірі ретінде мойындады. Бұл сыртқы байланыстарды ретке келтіру жөніндегі…

Читать Читать

Қаланың жоспарлау құрылымының түрлері мен элементтері

Қаланың жоспарлау құрылымының түрлері мен элементтері

Қазіргі заманғы түсінікте қала құрылысы-бұл әлеуметтік-экономикалық, санитарлық-гигиеналық, техникалық және сәулет-көркемдік мәселелер кешенін қамтитын қалаларды (қоныстарды) жоспарлау және салу теориясы мен практикасы.Экономикалық міндеттер орынды таңдауды, құрылыстың барлық түрлері үшін аумақты жоспарлы және экономикалық тұрғыдан ақталған игеруді, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды, қоныстандырудың неғұрлым ұтымды жүйесін айқындауды қамтиды.Техникалық міндеттерге аумақты инженерлік дайындау, көшелер мен алаңдар жүйесін ұйымдастыру, Көліктік қызмет көрсетуді ұйымдастыру, абаттандыру, инженерлік жабдықтардың барлық түрлерімен қамтамасыз ету (кәріз, су, жылу, энергиямен жабдықтау, байланыс және т.б.) жатады. Санитарлық-гигиеналық міндеттер халықтың өмірі үшін барынша…

Читать Читать

Мәдениет ұғымы және анықтамасы

Мәдениет ұғымы және анықтамасы

Мәдениет термині латын тілінен шыққан. Бастапқыда ол «топырақ өсіру, өсіру» дегенді білдіреді, бірақ одан әрі жалпы мәнге ие болды. Мәдениетті көптеген ғылым (археология, этнография, тарих, эстетика және т.б.) зерттейді және әрқайсысы оған өз анықтамасын береді. Әлемдік әдебиетте 500-ге дейін мәдениет анықтамасы кездейсоқ емес. Олардың бірі, ең жиі қоғамдық ғылымдарда кездеседі. Жалпы мағынада мәдениет ретінде ғалым қоғамтанушылар адам мен қоғамның қайта құру қызметінің барлық түрлерін, сондай-ақ оның нәтижелерін түсінеді.Мәдениет рухани құндылықтарды жүзеге асыру процесі ретінде адамзаттың тұрақты игеруге-шындықты қайта құруға деген…

Читать Читать

Семейно — брачные отношения казахского народа

Семейно — брачные отношения казахского народа

Традиции, обряды, обычаи — не мелочь в на­шей жизни. Они сопутствуют человеку на всем его пути от рождения до смерти. Это неотъем­лемая, составная часть духовной культуры на­рода. Именно традиции, обряды, обычаи, как искусство, выражают его душу, украшают его жизнь, наполняют его какой-то особой торже­ственностью и смыслом. Традиции и обычаи также древни, как само человечество. Каждый народ бережно хранит и передаёт из поколе­ния в поколение свои традиции и обычаи, мно­гие из них дошли до нас из далекого прошлого. В традиционных, брачно-семейных…

Читать Читать

Үйсiндердiң материалдық мәдениетi

Үйсiндердiң материалдық мәдениетi

Үйсiндердiң қыстақ-қоныстарынан, зираттарынан табылған қыш ыдыстар, олардың қыш ыдыстарын жасауда үлкен шеберлiкке жеткенiн дәлелдейдi. Үйсiндерде ыдыстар үш түрге бөлiнген: асханалық, ас үйлiк ыдыстар және сұйық заттарды таситын, сақтайтын ыдыстар.Ыдыс дайындау әдiстерiнде ерекшелiктер бар. Құм толтырылған матадан iстелген кескiн-қалыпқа, қолмен жапсыру арқылы жасал-ған. Оны ыдыстардағы мата қалдықтарынан бiлуге болады. Ыдыс қабырғалары белдеу болып жапсырылған, қосылған жерлерi аса шеберлiкпен тегiстелген. Қабырғалары түрлi бояу қабатымен к мкерiлген. Кейбiр асханалық ыдыстар қыштан те сапалы жасалған. Ас үйлiк ыдыстардың бiрi — сапасы да, күйдiрiлуi де…

Читать Читать

Бөрiқазған ескерткіші туралы мәлімет

Бөрiқазған ескерткіші туралы мәлімет

1958 жылы бiз ашқан Бөрiқазған төменгi палеолит қонысы Қаратау жотасының солтүстiк-шығыс баурайындағы аса маңызды ескерткiштердiң бiрi. Алғаш рет Қазақстан аумағында ежелгi палеолит адамының еңбек құралдары табылды. Аталмыш ескерткiштi мұқият зерттеу барысында осы ауданда қоныстанған бiздiң арғы ата-бабаларымыздың тыныс-тiршiлiгiнiң ерте кезеөңдерiн зерттеу үшiн аса құнды кремнийден жасалған бұйымдардың сансыз көп кешенi кеөзіктi.БӨрiқазған қонысы осы аттас елдi мекенге жақын 8 шақы-рым жерде Жамбыл облысының Талас ауданындағы В.И.Ленин атындағы ұжымшардан оңтүстiк-шығысқа қарай және Қаратау тауынан солтүстiк-шығысқа таман 38 шақы-рым қашықтықта орналасқан. Ол ежелгi…

Читать Читать

Зарождение устной традиции в степи

Зарождение устной традиции в степи

Устная традиция исторического и генеалогического знания степных народов Центральной Азии складывалась с глубокой старины, еще на заре становления человеческого общества. «Древние предания, в виде родовых воспоминаний, сохраняются в памяти старейшин свято… Многие слова и обороты, не употребительные в настоящее время, показывают их древность», – отмечал Ч.Ч. Валиханов61. В адамовы века, до появления письменности, у всех народов исторические представления, элементы исторических знаний бытовали в виде устных сказаний и преданий, в родословных предков. Тюркские сказания древности сообщают о зарождении отца – Көк…

Читать Читать

Этнокультурное развитие Восточного Казахстана

Этнокультурное развитие Восточного Казахстана

С наступлением 90-х годов этнокультурное развитие Восточного Казахстана начало развиваться скорыми темпами. Этносы стали объединяться в культурные национальные центры. Одним из первых в республике в 1992году в Усть-Каменогорске был создан Дом дружбы народов. В 1995 году начинает функционировать Малая Ассамблея народов Казахстана. Ассамблея народа Казахстана играет большую роль укрепляя почву стабильности и взаимопонимания в обществе. В области действует 18 официально зарегистрированных национально-культурных объединений и движений: общество «Казак тiлi»,славянское, китайское, корейское, чечено-ингушское, азербайджанское, еврейское, немецкое, отделения гражданского движения « Азат», славянского…

Читать Читать

ХІХ–ХХ ғасырдың басындағы қазақтардың дәстүрлі аңшылығы

ХІХ–ХХ ғасырдың басындағы қазақтардың дәстүрлі аңшылығы

Қазақстанда аңшылық кәсіппен ежелгі дәуірден айналысқан. Ерте заманнан бастап қола дәуіріне дейін аңшылық дәстүрі шаруашылықта жетекші орын алып келген. Бұған түрлі үңгір тұрақтарынан табылған археологиялық және палеозоологиялық материалдар және аңшылық кәсібінің 30-ға жуық түрін, соған қатысты әр түрлі құрал-саймандарды және аңшылықтың көп түрлі тәсілдерін байқап көруге болатын жартас беттеріндегі суреттерден алынған деректер куә бола алады. Кейінгі ғасырларда аңшылық өзінің бұрынғы мәнін жоғалтып, қосалқы кәсіпке айналды.Қазіргі күнде жүргізіліп жатқан зерттеулер нәтижелерінде көшпенділердің қабір қазбаларынан мүйізден, жануарлар сүйегінен жасалған бұйымдар жиі және…

Читать Читать