Просмотрено
Рубрика: Современный Казахстан

Современный Казахстан ныне позиционирует себя в экономике как азиатский «барс», во внешней политике как лидер центральноазиатского региона. В данной рубрике рассмотрены самые актуальные вопросы и истории становлении независимого Казахстана.

Қазіргі кезеңдегі баспа БАҚ аудиториясы

Қазіргі кезеңдегі баспа БАҚ аудиториясы

Қазіргі кезеңде баспа БАҚ өз өзектілігін жоғалтты,бүгінгі күні бүкіл әлем Интернет желісінде өмір сүруде. Адамдар газеттер пайда болған кезде жаңалықтарға деген қызығушылық пен ықыласпен қараудан бас тартты.Курстық жұмыстың тақырыбын таңдап, қазіргі кезеңдегі баспа БАҚ-тың аудиториясын зерттеу қызықты болды.Таңдалған тақырыптың өзектілігі қазіргі әлемдегі барлық жаңа инновацияларға қарамастан, баспа БАҚ бізбен бірге қалатынына негізделеді. Жұмыс объектісі-баспа басылымдарының өздері, ал мәні-оқырмандар.Мақсаты курстық жұмыс:— қазіргі кезеңде баспа БАҚ аудиториясын зерттеу Міндеттер:1. Баспа БАҚ-ты зерттеу әдістерін қарастыру2. Қазіргі кезеңде баспа БАҚ аудиториясын анықтау 3. Баспа…

Читать Читать

Университет баспасының технологиялық бөлігін дамыту

Университет баспасының технологиялық бөлігін дамыту

Баспа қызметі-Башқұрт мемлекеттік педагогикалық университетінің жұмысын бағалаудың маңызды көрсеткіштерінің бірі. М. Акмулла (БГПУ. Педагогикалық шеберлігінің деңгейін, кәсіби және педагогикалық шеберлігін арттыру. БГПУ баспа қызметі. Ақмолла университетте білім беру үдерісін дамыту стратегиясымен, ақпараттық-білім беру ортасын қалыптастырумен, тиімді педагогикалық технологияларды енгізумен тығыз байланысты. Мұндай бөлімді құру қажеттілігі орталық баспалар шығаратын оқу-әдістемелік әдебиеттің көлемі мен номенклатурасының күрт төмендеуімен туындады. БГПУ баспа-полиграфиялық кешенін құру. М. Акмулла, университеттің полиграфиялық базасын пайдалану пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу мәселесін ішінара шешуге ғана емес, сонымен қатар оқытушылар мен…

Читать Читать

Ақпаратқа қол жеткізудің өзекті мәселелері

Ақпаратқа қол жеткізудің өзекті мәселелері

Ақпаратқа қол жеткізу-бұл азаматқа (және журналистке, атап айтқанда) қажетті қоғамдық маңызы бар ақпаратты заңмен кепілдік берілген кедергісіз беру.Жоғары лауазымды тұлғалардың мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер қызметінің ақпараттық ашықтығын қамтамасыз етуге талпынысына қарамастан, отандық заңнаманың жетілдірілмеуіне қарамастан, ақпарат иелеріне жалпы қоғамды және журналистерді (қоғамдық маңызы бар ақпаратты ұсынбаудан анық жалған ақпаратқа дейін) айла-шарғы жасауға мүмкіндік береді. Бірақ азаматтардың ақпаратқа қол жеткізу бостандығына құқықтары басқа құқықтар мен бостандықтарды іске асырудың негізі болып табылатындықтан, бұл манипуляция бүкіл қоғам үшін ерекше қауіп төндіреді.Соңғы уақытта…

Читать Читать

Жаһандану жағдайында Қазақстандағы ұлттық идея келешектерi

Жаһандану жағдайында Қазақстандағы ұлттық идея келешектерi

Қазiргi уақыттағы әлемдiк даму негiздерiнiң ғаламдық тұрақсыздығы кезеңiнде Қазақстан үшiн өз жолын айқындау, ел аумағында тұратын барлық халықтардың рухани бiрiгуi проблемасы барған сайын көкейкестi сипат алып отыр. Елiмiздегi ұлттық идея жөнiндегi пiкiрталастың бастамашысы – Қазақстан президентi Н. Ә. Назарбаев. Елбасы жалпы ұлттық идеяны бағалай келiп, мемлекет басшысы оның негiзгi мазмұнындағы Республиканың барлық этностарының достығын, теңдiгi мен тең құқұқтылығын негiздедi.Н. Ә. Назарбаев ұлттық идеяның бес негiзгi ұстанымын белгiледi. «Бiрiншi – барлық этностардың теңдiгi. Екiншi – ұлттық сәйкестiк, ана тiлiнде сөйлесуге ұмтылыс,…

Читать Читать

Становление новой Казахстанской Государственности

Становление новой Казахстанской Государственности

Явление социальной нестабильности особенно харак­терно для государств третьего мира, или развивающихся стран. Если кто-то не совсем знаком с этой политоло­гической терминологией, то можно пояснить, что геопо­литическая карта мира, как в зеркале, отражала реальный процесс идеологического противостояния двух социальных систем. Наряду с хорошо знакомой всем нам социалистической системой выделялась группа индус­триально развитых капиталистических стран, к которым относились Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и большинство государств Западной Европы, то есть всего 19 стран. Третью, совсем небольшую группу государств — экспортеров…

Читать Читать

Этносы Казахстана на современном этапе

Этносы Казахстана на современном этапе

Нынешнее общественное развитие на постсоветском пространстве характеризуется сложными и противоречивыми процессами переход­ного периода на пути от тоталитарного прошлого к подлинной демо­кратии. Демократизация увенчалась независимостью и суверенитетом на­шей республики. Сегодня мы находимся на поворотном и решающем этапе становления казахстанской государственности, осуществления социально-экономических, политических реформ, изменений в других сферах многообразной общественной жизни. Для осуществления на­меченных стратегических целей необходимо постоянное укрепление межнационального согласия.По мере развития экономических и социальных реформ, соприкос­новения людей с сегодняшними жизненными реалиями сильнее дают о себе знать исторические и современные цивилизационные…

Читать Читать

Иноязычное образование в РК: парадигмы и тренды

Иноязычное образование в РК: парадигмы и тренды

Значимость тематики конференции для процесса современного развития иноязычного образования в РКСегодня в условиях новой экономической и общественно-политической реальности приоритеты политики независимого Казахстана определяются стремлением соответствовать международным стандартам. Проблемы, возникшие перед человечеством в XXI веке, ставят вопрос о модернизации вузовской образовательной системы. И эти проблемы ставятся, в первую очередь, перед высшей школой Казахстана. Уверена, что многие из участников данной конференции не раз принимали участие в мероприятиях, посвященных обсуждению вопросов гуманитарных и социальных наук. Здесь же поднимаются вопросы о конкретных проблемах: внедрение…

Читать Читать

Ғылымдағы инновациялар: трендтер мен перспективалар

Ғылымдағы инновациялар: трендтер мен перспективалар

Қазіргі заманғы даму тенденциялары адамзаттың соншалық, бүкіл әлемде білім қаралады емес, жеке ісі азаматтардың, қоғамдық игілігі үшін, тіркеме ретінде адами капитал. Жолдауында «Үшінші жаңғырту-Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігі» Президент Н. А. Назарбаев белгіледі, мемлекеттік тіл ретінде басымдық жаңа моделін өсу және «драйвер » экономика»1.Маңызды жасайтын, бәсекелестік артықшылықтары университеттер болып табылады білім мен ғылым интеграциясы. Стратегиясына сәйкес, «Қазақстан-2050» стратегиясы, жоғары білім беру жүйесі болуы тиіс негізгі генераторлар іргелі зерттеулер. Осыны негізге ала отырып, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Абай бүгін шешеді жаңа міндеттері….

Читать Читать

Астана — лучший город СНГ

Астана — лучший город СНГ

Сегодня Астана — это современный, динамично развивающийся, культурно обогащенный город. Сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ М.Швыдкой отмечает, что «Астана — феномен удивительный, в этом городе все начиналось строиться именно с учреждений духовной культуры. По существу, Астана — это настоящий культурный и духовный центр республики». Только за последние годы в Астане построены крупнейшие религиозные строения — мечеть «Нур Астана» (2005 г.), Свято-Успенский кафедральный собор, вмещающий четыре тысячи человек (2010 г.). На правом берегу реки Ишим возводится соборная мечеть Хазрет…

Читать Читать

Тюркология и новый Казахстан

Тюркология и новый Казахстан

Тюркология — комплексная наука. Известно, что значение, область исследования, междисциплинарное описание одной из отрасли науки, которая в ходе поисков ориенталистов Европы при исследовании памятников древне-тюркской письменности в начале сформировалась как одна из ветвей языкознания, со временем подверглись разным изменениям. Был период, когда под влиянием евроцентристских взглядов культурное наследие тюркских народов рассматривалось как что-то чужое, незнакомое, политическое, историческое место древних памятников письменности в истории человечества умалчивалось. Немного времени прошло с тех пор, как тюркология стала комплексной наукой. Это связано с тем,…

Читать Читать