Просмотрено
Рубрика: Политика

Ресейдегі наразылық қозғалысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

Ресейдегі наразылық қозғалысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

Қазіргі ресейлік қоғам контекстінде азаматтық белсенділіктің өршуі феномен дәрежесінен (2011 жылдың желтоқсанында) үйреншікті санатқа тез ауысты. Сайлау циклы 2011-2012 жж., ал көп жағдайда онымен байланысты көптеген бұрмалаушылықтармен, лақтырулармен, азаматтардың еркін білдіру процесіне біреулердің қатысуына жол бермеумен және керісінше, сайлау алдындағы жарыста басқалардың артықшылықтарымен дау-жанжалдар халықтың бір бөлігін саналы түрде дауыс беруге және өзінің пікірі туралы емес, өзінің бар екендігі туралы жалпы мәлімдеуге мәжбүр еткен қайнау нүктесіне айналды.Айта кету керек, көпшілік дискурс аясында да, ғылыми зерттеулер нәтижесінде да көзқарас қалыптасты, осыған…

Читать Читать

Саясатта бұқаралық ақпарат құралдарының орны мен рөлі

Саясатта бұқаралық ақпарат құралдарының орны мен рөлі

БАҚ оның барлық қарама-қайшылықтарымен, жанжалдарымен, жанжалдармен, неурядиктермен қазіргі ақиқаттың бір бөлігі болып табылады және сол басқа түрде оларды жаңғыртады. БАҚ пен саясаттың ұштасуы саяси үдерістің өтуі мен дамуының, оған азаматтардың қатысуының маңызды факторына айналып, саясаттың өз өлшемін туындатады. Саясаттағы БАҚ-тың белсенді рөлі олардың қоғамдағы ақпараттық үдерістің әр түрлі кезеңдері мен тараптарына ықпалымен байланысты. Бұл процестің бастапқы сәті қоғамда таратылатын мәліметтерді дайындау және іріктеу болып табылады. Саясат агенттері қандай ақпаратты алатынына олардың кейінгі әрекеттері көп жағдайда байланысты. Маңызды ақпаратқа ие болу-биліктің…

Читать Читать

Бизнес және қоршаған орта

Бизнес және қоршаған орта

Қазіргі заманғы әлем заманауи адамның өміріне қажетті өнім өндіретін зауыттар мен фабрикаларсыз ойламайды. Бірақ бұл ретте табиғат қорғау нормаларын бірінші кезекте қажетті өнім өндіреді деген сияқты айналып өтуге тырысатын осы кәсіпорындардың қызметкерлері тарапынан қоршаған ортаға деген пайымдау ережесі дерлік болды. Бірақ адам үшін ең бірінші қажеттілік өмір сүретін орта болуы тиіс екенін ұмытуға болмайды. Бірақ қазіргі нарықтық әлемде қоршаған ортаға экономикалық әдістермен, экономикалық тетіктер көмегімен күресу жақсы.Табиғат пайдалануды басқарудың қолданыстағы тетігінің неғұрлым әлсіз буыны кәсіпорындардың табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға және…

Читать Читать

Монополиялық биліктің көрсеткіштері реферат

Монополиялық биліктің көрсеткіштері реферат

Шоғырланған монополиялық билік – бұл фирманың қабілеті әсер ету бағасын, өз тауар өзгерте отырып, сатылатын нарықта саны бұл тауар. Дәрежесі монополиялық биліктің әр түрлі болуы мүмкін. Таза монополист ие толық монополиялық билікті, т. б. болып табылады жалғыз жеткізуші бірегей өнім.Бірақ таза монополия редка, т. б. көптеген тауарлар бар жақын алмастырғыштар. Сол уақытта көптеген фирмалар белгілі бір дәрежеде басқарады бағасы, яғни бар кейбір монополиялық билік. Егер нарықта әрекет етеді, бір алудың монополиялық фирма, туралы айтуға салыстырмалы монополиялық билік.Қажетті алғышарт монополиялық билік…

Читать Читать

Сөз бостандығының құқықтық тұрғыдан реттелуі

Сөз бостандығының құқықтық тұрғыдан реттелуі

Сөз бостандығының құқықтық тұрғыдан реттелуін адам құқығының мәні жайлы түсініктен бастасақ. Адам құқығының институты ерте кездерде де болғаны белгілі. Ежелгі Египет, Грекия, Римде қоғамдағы адамдар тобының құқықтары мен бостандықтарын ,бір жағынан шектеу,екінші жағынан оларға белгілі бір жеңілдіктер беру мәселелері қарастырылған. Әрине, ол кез бен бүгінгі уақытты салыстыру мүмкін емес. Алайда сол замандағы адам құқығы мен бостандығының кейбір концепция, трактовка және тағы басқа пайымдаулар мен ойлары қазіргі кездің жағдайымен үйлесін тауып жатады. Аристотель бойынша, құқық дегеніміз-саяси құқық, сондықтан ол- мемлекетте ғана…

Читать Читать

Геополитика вчера и сегодня

Геополитика вчера и сегодня

Чтобы понять, как складывается геополитическая ситуация сегодня и может развиваться завтра, нужно понять, кто является «вершителем судеб человечества», кто способен формировать геополитику. Некое государство, достигнув в своем развитии критического преимущества в одном или нескольких аспектах человеческой жизнедеятельности по отношению к другим народам, живущим рядом или даже в отдалении, чувствуя способность и имея амбиции, пытается распространить свое влияние. Причем, чем успешнее это происходит, тем больший «вес и аппетит» приобретает эта страна. В орбиту ее интересов вовлекаются все новые страны и территории….

Читать Читать

Қазақстандағы саяси модернизация: негiзгi кезеңдерi мен ерекшелiктерi

Қазақстандағы саяси модернизация: негiзгi кезеңдерi мен ерекшелiктерi

КСРО-ның тарауымен Қазақстанның қазiргi жылнамасында жаңа өтпелi кезең ашылды. Оның мазмұны – кеңестiк тоталитаризммен түбегейлi қоштасуды қамтамасыз етуге бағытталған постсоциалистiк жаңғыру, Қазақстанның дәстүрлi қоғамнан қазiргi заманғы әлеуметке өтуiн аяқтау, аяқталмаған индустриалды жүйенiң шегiнен шығып, постиндустриалды кезеңге өту едi. Қазақстан демократияландырудың ғаламдық үрдiсiмен, оның «үшiншi толқынымен» осылай бетпе-бет келдi. Түпкiлiктi таңдауымыз туралы 1990 жылдардың ортасында Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаев мәлiмдедi: «Бiздiң таңдауымыз қазiрдiң өзiнде айқын, мақсатымыз белгiлi. Алайда алдымызда демократиялық даму үлгiсiн таңдау проблемасы тұр».Демократиялық принциптерге сәйкес, қоғамдық институттарды қайта…

Читать Читать

Казахстан в системе международных отношений

Казахстан в системе международных отношений

В настоящее время происходит структурная трансформация системы международных отношений, которая непосредственным образом отражается на развитии государств и сопряжена с изменением самого понятия политического, экономического и идеологичес­кого взаимодействия. Если раньше единоличным значимым субъектом развития являлось исключительно государство, то в настоящее время возрастает роль других элементов систе­мы, в том числе религиозного фактора, равно как и региональных межправительственных интеграционных объединений, дисперсно разбросанных по всему миру и отражающих цивилизационные особенности различных регионов планеты. Речь идет, в первую очередь, о наиболее значимых из них, институционально оформлявшихся…

Читать Читать

Демократия и политическая культура мира

Демократия и политическая культура мира

Феномен демократии трактуется политологами весьма неоднозначно, хотя и имеет длительную историю. Сам термин происходит от греческого слова demokratia. А. Линкольн в своей речи в Гиттисбурге дал следующую расшифровку этого определения, ставшую впоследствии знаменитой: «Демократия — это власть людей, осуществляемая людьми и для людей». И именно простой смысл народовластия вкладывался в понятие демократия во все исторические эпохи, ибо народ и власть были столь же многозначны для древних эллинов, сколь и для нас. По-гречески demos — народ, толпа, чернь, люда (в эпоху расцвета…

Читать Читать

Казахстан и республики постсоветского пространства

Казахстан и республики постсоветского пространства

Взаимоотношения Казахстана и России в политической области. Российское на­правление внешней политики Республики Казахстан является важнейшим и приоритетным. Казахстанско-российские отношения характеризуются высоким уровнем доверия, страте­гического партнерства и союзничества. 17 августа 1991 г. на встрече двух президентов в г. Алматы был подписан ряд документов, один из которых заслуживает особого внимания. В совместном заявлении «О едином экономическом пространстве» президенты Казахс­тана и России обратились к руководителям всех республик с предложением согласовать время и место проведения рабочей встречи глав пятнадцати суверенных государств. Це­лью встречи стало обсуждение…

Читать Читать