Экономикадағы аксиоматизация объектілері

Экономикадағы аксиоматизация объектілері

Экономикалық өзара іс-қимыл объектілері деп аталатын индивидуумдар, индивидуумдар топтары, экономикалық өзара іс-қимыл объектілерінің ішіндегі бөлімшелер, олардың сипаттамалары: саны мен құны бар өндірілетін игіліктердің көптеген атаулары экономиканың аксиоматизациясы объектілері болып табылады. Экономика негізінде индивидуумдардың мақсатты қызметі жатыр.

Аксиоматизация объектілері бір-бірімен өзара әрекеттеседі. Өзара іс-қимыл деректері, қатынастар монографияда қаралатын әлеуметтік Жүйенің қасиеттерін негіздейтін экономикалық өзара іс-қимыл кванттарының құрылымдарымен анықталады.

Индивидуумдар, экономикалық өзара іс-қимыл объектілері арасындағы қатынастардың құрылымы индивидуумдардың, индивидуумдар топтарының, индивидуумдар топтарының мақсатты қызметі кезінде пайда болады.

КЭВ құрылымы қоғамның дамуымен өзгерген жоқ, КЭВ мазмұны өзгерді: шығарылатын игіліктердің атауы, экономикалық өзара іс-қимыл объектілерінің атауы, шығарылатын игіліктердің саны және ЭӘБ арасындағы игіліктермен баламалы алмасу ұғымы. КЭВ құрылымы экономиканың басқарушы және басқарылатын экономикалық параметрлерін анықтайды. Басқару параметрлерінің саны КЭВ құрылымымен байланысты. ЭС сұрау саны КЭВ құрылымындағы басқару параметрлерінің санымен анықталады. Өндірістің симметрия циклі үшін немесе берілген уақыт аралығында ЭС-ға сұраныстарды есептеу сұраныстарды іске асыру кезінде ЭС-да КЭВ-ды аудару мүмкіндігімен анықталады. Экономика заңдары ЭС-ға есептелетін барлық сұраныстардың жиынында ғана анықталуы мүмкін. Тьюринг бойынша функциялардың саналуы мен есептеулері арасында эквивалентті ұғым бар, ол экономиканы аксиомизациялауда қолданылады [65].

Индивидуум өзінің соңғы өмір сүру процесінде Өзін және өз ұрпақтарын өмір сүруге арналған игіліктер өндіру мақсатында мақсатты қызметке ие.

Индивидуумның қасиеті-құрылымдық әрекеттер, әрекеттер жасау. Әрбір индивидуум өз әрекеттерінің нәтижелерін тұтыну немесе оларды басқа индивидуумдар жасайтын басқа әрекеттерге айырбастау процесінде өзінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін белгілі бір әрекеттерді жасайды. Іс-әрекеттердің кеңістікте және уақытта мөлшері, сапалық және сандық сипаттамасы бар.

Көптеген индивидуумдардың көптеген жасаған іс-әрекеттері баламалылық қасиетіне ие, яғни индивидуумдар арасындағы қарым-қатынас процесінде олар жасаған игіліктермен алмасу кезінде бір-бірімен өзара алмасуға қабілетті.

Индивидуумдар арасындағы іс – әрекеттер алмасу кезінде екі индивидуумдар арасындағы экономикалық қатынастар ретінде, қарапайым экономикалық қатынастар ретінде, индивидуумдар топтары арасындағы экономикалық қатынастар-индивидуумдардың екі тобы арасындағы экономикалық қатынастар ретінде айқындалатын қатынастар туындайды. «Қарым-қатынас» түсінігі жеке тұлғалар мен игіліктер индивидуумдары топтарының барлық өндіру және алмасу тәсілдеріне қатысты өндіріс тәсілі ретінде кеңінен түсінік береді. Қарапайым өзара іс-қимыл, екі индивидуум арасындағы өзара қарым-қатынас

мұнда I1 – I2 индивидуумы өндірген игіліктерді немесе әрекеттерді тұтынатын индивидуум; Д (t) – I1 және I2 арасында игіліктер алмасу жөніндегі өзара іс – қимыл уақыты; Name (I2) – I2 индивидуумы өндірген игіліктердің атауы; W (I2, I1) — I2 және I1 арасында игіліктер алмасудың жүргізілген саны; S (I2, I1) — игіліктер алмасудың баламалығы.

(1.7) I2 және I1 арасындағы игіліктер алмасуының кванттық теңдеуін атаймыз. Кванттық теңдеу-I2 және I1 арасында өндірілген игіліктермен алмасудың бөлінбейтін және қарапайым түсінігі. (1.7) теңдеу құрылымдық бөлінбейді, өйткені кез келген мүшесіз мағынасын жоғалтады. (1.7) адамдардың арасындағы игіліктер алмасудың сандық көрінісі олардың арасындағы алмасу ережелерін, сапалық және сандық арақатынасты белгілеу үшін қажет.

Индивидуумдардың екі тобы арасындағы қатынастарды түрді білдіру арқылы анықтаймыз

мұнда П1 – өндірілген игіліктерді пайдаланатын, Name (П2) атауымен, П2 тобымен; W (П2, П1) – П2 индивидуумдар тобынан П1 индивидуумдар тобы сатып алған игіліктердің саны; S (П2, П1) — П2-ден өндірілген игіліктерді П1 өндірген игіліктерге айырбастаудың баламасы.

Теңдеу (1.8) индивидуумдардың екі тобы арасындағы уақыт пен кеңістіктегі баламалы санда өндірілген игіліктермен алмасу жөніндегі қатынастарды сипаттайды. Оны индивидуумдардың екі тобы арасындағы қатынастарды сипаттайтын кванттық теңдеумен атаймыз. (2.6) (2.7) (2.8) түріндегі кванттық теңдеу қарапайым (бастапқы), құрылымдық және бөлінбейтін болып табылады, өйткені кез келген параметрдің болмауы (1.8) оны белгісіздікке айналдырады. Теңдеу (1.8) – нақты уақыттағы индивидуумдар, индивидуумдар топтары арасындағы экономикалық қарым-қатынас кезінде пайда болатын мағынада бастапқы.

Іс-әрекеттер индивидуумға жатады,өйткені ол оларды жеке-дара жасайды. Игіліктер индивидуумдар топтарының әрекет санатына жатады.

Көптеген индивидуумдар IM (M = 1, 2, 3, … N — топтағы индивидуумдар саны) көптеген индивидуумдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін көптеген игіліктерді өндіру үшін өндірістік топты немесе экономикалық өзара іс-қимыл объектісін (ЭӘБ) ұйымдастыра алады (құра алады). Игіліктерді өндіру үшін топты ұйымдастырудың себепті шарттары сипатталуы тиіс. Кейбір себептер индивидуумдардың іс-әрекетін тудырған кезде, бұл индивидуумдардың қажетті игіліктерін өндіру жөніндегі топтарын ұйымдастыруға алып келеді және индивидуумдар мен олардың ұрпақтарының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін берілген функционалдық қасиеттері бар болса, онда индивидуумдар топтарын ұйымдастырудың қасиеттері мен олар өндіретін игіліктердің қасиеттері осы топтарға кірмейтін және осы әрекеттерді жасамайтын басқа индивидуумдарда көрінеді. Бұл қоғамдық жүйелер үшін Кюри принципі. Индивидуумдар тобын im көптеген индивидуумдарды олардың өмір сүру үшін басқа индивидуумдарға қажетті игіліктерді өндіру үшін біріктіретін П (IM) ретінде белгілейміз.

Көптеген ЭЖ, индивидуумдар, көптеген әрекеттер, іске асыру игіліктері ЭЖ экономикалық жүйесін құрайды, ол ЭЖ қорғау, олардың дамуына ықпал етеді, ЭЖ өмір сүретін индивидуумдардың даму ережелері мен өмір сүруінің әлеуметтік заңдарын анықтайды. Кез келген ЭӘЖ экономикалық жүйенің элементі болып табылады: П (IM) € ЭС. ЭС қасиеттері экономикалық өзара іс-қимылдың құрылымдық кванттары арасындағы қатынаспен анықталады.

ЭЖ-да барлық ЭЖ бір-біріне тәуелді. ЭС-да Эс-ға кіретін ЭӘБ-ның бірі жасаған игіліктерге өзінің жасалған игіліктерін алмаспайтын ЭӘБ жоқ. Кез келген құрылған ЭӘЖ ЭЖ шегінен шыға алмайды, өйткені ол өндіретін және тұтынатын игіліктер тұтынылады және ЭС-дан басқа ЭӘЖ-дан өндіреді. Өз ЭС, басқа ЭС шегінен тыс игіліктерді экспорттайтын ЭӘБ тек қана артық сату игіліктері және шикізатты қоспағанда, дайын игіліктермен ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Шикізат экономикасы даналық ретінде қарастырылуы мүмкін, бірақ еліктеуге арналған экономика ретінде қарастырылмайды. Осыған ұқсас игіліктердің импорты табиғи-климаттық себептер бойынша ЭС-да өндірілмейтін игіліктерді алмастыру ретінде қарастырылады.

2 анықтамасы. Бірі өзара тәуелділік ОЭВ ЭЖ-бұл экономикалық ақпарат қалай анықтау арасындағы қарым-қатынастарды ОЭВ » ЭС мүмкін және тексерілуге тиіс сыпайылық және қалпына келтірілуі жағдайда некорректности кез-келген ОЭВ.

ЭС осы қасиетін ЭС дамуын жоспарлау кезінде қолдану қажет. ЭС жоспарлау кезінде дұрыс емес экономикалық ақпаратты пайдалану ЭС дамуының дұрыс емес бағдарламасына, ал ЭС дамуының статистикалық есебі кезінде – бұрмаланған заңдылықтарға әкеледі. В. В. Леонтьевтің «салааралық экономика» кітабында (1997) оның қызметкерлерінде көп уақыт кететін экономикалық деректердің дұрыстығын тексеру туралы айтылады, бұл әлі де «1929 жылғы АҚШ балансы», «1919-1929 американдық экономиканың құрылымы»еңбектерді жазу үшін пайдаланылатын ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз етпеді. В. В. Леонтьев жеке тәртіпте жиналатын деректердің сапасы мен үйлесімділігін арттыруға ықпал ететін зерттеу ұйымын құру үшін сөз сөйледі.

IM көптеген I индивидуумы I Name (I) атауымен әрекет жасай алады, W (I) санында, ол басқа индивидуумдармен алмасу арқылы өмір сүру, өмір сүру құралы болып табылады.

мұнда W (IM) — im индивидуумы өндірген және индивидуумның игіліктеріне баламалы мөлшерде айырбасталатын Name (IM) атауымен игіліктер саны.

Индивидуум жұмысы кезінде игіліктерді іске асыру үшін игіліктер өндіру процесінде басқа индивидуум өзінің тіршілігін қамтамасыз ету мақсатында жасаған теңдеуді жазамыз:

мұнда X — индивидуум I өзі өндіретін игіліктерді x индивидуумы өндіретін игіліктерге айырбастауды жоспарлайтын белгісіз индивидуум. Іске асырылған жағдайда (1.9) индивидуум х игіліктерін өндіру оны іске асырғанға дейін тұйық емес, ашық болады және индивидуум I одан әрі өмір сүруге уақыт алады. Теңдеуді іске асырмаған жағдайда (1.9) I индивидуум осы индивидуум жасай алмайтын басқа индивидуумдардан игіліктердің жетіспеуіне байланысты өзінің тыныс-тіршілігін аяқтай алады. (1.9) теңдеу индивидуумдар арасындағы қарым-қатынас құралдары болған кезде ғана игіліктермен алмасу кезінде индивидуумдардың ашықтығын жүзеге асыру үшін жүзеге асырылуы мүмкін.

Енгізілген ұғымдар: индивидуум, өндірілетін игіліктердің атауы, өндірілетін игіліктердің саны, игіліктермен алмасудың баламалылығы, экономикалық іс-әрекет объектісі, экономикалық жүйе өлшеуді (масштабтау, өлшемдік), игіліктердің жаңа атауы пайда болған кезде өлшемдік қатар атауларға қоюды, ЭӘБ атауын қоюды, игіліктердің өндірілетін атаулары арасында алмасудың баламалылығын белгілеуді және экономикалық жүйенің басқа да анықтамаларын талап етеді.

Енгізілген ұғымдар экономикалық жүйеде және экономикалық жүйенің өзінде индивидуумдардың тіршілігін пайдалану үшін қажет, өйткені ол индивидуумсыз өмір сүре алмайды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *