Эмпирикалық зерттеудің ерекшеліктері. Эмпирикалық факт

Эмпирикалық зерттеудің ерекшеліктері. Эмпирикалық факт

Эмпирикалық деңгейдің ішкі құрылымын қарастырайық. Оны кем дегенде екі кіші деңгей құрайды: а) нәтижесі тәжірибелік деректер болып табылатын тікелей бақылаулар мен эксперименттер; Б) бақылау деректерінен эмпирикалық тәуелділіктер мен фактілерге көшу жүзеге асырылатын танымдық рәсімдер.

Ғылыми бақылау және эксперимент табиғаты. Зерттелетін процестермен субъектінің тікелей байланысын қамтамасыз ететін ғылыми тәжірибені егжей-тегжейлі талдаудан бастайық. Эмпирикалық зерттеу іс-әрекеттік сипатқа ие екендігін, зерттелетін үдерістердің пассивті ойлауын ғана емес, олардың ағуын бақылауды қамтамасыз ететін олардың ерекше алдын ала ұйымдастырылуын болжай отырып, бірден анықтау маңызды. Бұл үшін алдымен тәжірибелік зерттеудің ерекшелігі практикалық қызмет ретінде неғұрлым егжей-тегжейлі қараған жөн, оның құрылымы зерттеушіні қызықтыратын қандай да бір байланыс пен шындық жағдайын нақты анықтайтын болады.

Тәжірибенің пәндік құрылымы екі аспектіде қарастырылуы мүмкін: біріншіден, табиғи заңдар бойынша өтетін объектілердің өзара іс-қимылы және екіншіден, жасанды адам ретінде ұйымдастырылған іс-әрекет. Бірінші аспектіде біз объектілердің өзара іс-қимылын шынайы байланыстар мен қатынастардың кейбір жиынтығы ретінде қарастыра аламыз,онда осы байланыстардың ешқайсысы зерттелетін ретінде өзекті емес. Негізінде, олардың кез келгені таным объектісі бола алады. Тек екінші аспектіні есепке алу таным мақсаттарына қатысты қандай да бір байланысты бөлуге және сол арқылы оны зерттеу пәні ретінде белгілеуге мүмкіндік береді. Бірақ сол кезде тәжірибе жүзінде өзара іс-қимыл жасайтын объектілердің жиынтығы белгілі бір қатынастар тізбегінің жүйесінде қалай ұйымдастырылса да анық немесе айқын емес: олардың нақты байланыстарының бір қатары Елеулі емес болып табылады және шындықтың зерттелетін кесіндісін сипаттайтын кейбір қатынастар тобы ғана функционалдық түрде бөлінеді.

Мұны қарапайым мысалда жасаңыз. Мысалы, классикалық механиканың аясында Ұзын созылмайтын жіптерге ілінген шағын көлемдегі массивті дененің жер бетіне қатысты қозғалыс зерттеледі. Егер мұндай қозғалысты тек табиғи объектілердің өзара іс-қимылы ретінде қарайтын болсақ, онда ол әртүрлі заңдардың көрініс табуының жиынтық нәтижесі ретінде көрінеді. Бұл жерде тербеліс, еркін құлау, үйкеліс, аэродинамика (қозғалыстағы денені газбен ағу) заңдары, санаудың инерциалды емес жүйесіндегі қозғалыс заңдары (Жердің айналуы салдарынан Кориолис күштерінің болуы) және т. б. сияқты табиғат байланыстары бір-біріне салынады.

Ең алдымен, өзара іс –қимыл жасайтын объектілер –жаппай денені қозғалтатын Жер-тек белгілі бір қасиеттерді тасушылар ретінде қарастырылады, олар функционалдық, оларды эксперименталды өзара іс-қимылға қосу тәсілі арқылы барлық басқа қасиеттерден бөлінеді. Жіп және оған ілінген дене бірыңғай зат –маятник ретінде көрінеді. Жер осы эксперименталды жағдайда белгіленеді 1) есептеу денесі ретінде (бұл үшін маятниктің тепе-теңдік сызығын білдіретін ауырлық күшінің бағыты бөлінеді) және 2) маятниктің қозғалуына әкелетін күш көзі ретінде. Соңғысы өз кезегінде, Жердің ауырлық күші тек белгілі бір аспектіде қарастырылуға тиіс деп болжайды. Атап айтқанда, эксперимент мақсатына сәйкес маятниктің қозғалысы гармоникалық тербелістің жеке жағдайы ретінде көрінеді, осылайша маятникті тепе-теңдік жағдайына қайтарады. Басқа құрамдас бөлігі назарға алынбайды, себебі ол жіптің тартылу күшімен өтеледі.

Өзара іс-қимыл жасайтын объектілердің сипатталған қасиеттері алдыңғы жоспарға эмпирикалық қызмет актісінде сөйлеген кезде, сол арқылы барлық басқа қатынастар мен табиғи өзара іс-қимыл байланысынан функционалдық түрде ажыратылатын қатынастардың қатаң белгілі бір тобын енгізеді. Мұндай абстрактілі жағдайларды талдау табиғаттың нақты өзара іс-қимылы негізінен саны шексіз болуы мүмкін түрлі практикалық құрылымдардың суперпозициясы ретінде ұсынылуы мүмкін мән-жайды жақсы бейнелейді.

Ғылыми эксперимент жүйесінде осындай құрылымдардың әрқайсысы өзара іс-қимыл жасайтын объектілердің қатаң белгіленген қасиеттері бойынша бекітілуі арқасында бөлінеді. Бұл фиксация, әрине, табиғат объектілерінде зерттеушіден басқа барлық басқа қасиеттердің жоғалуын білдірмейді. Нақты практикада объектілердің қажетті қасиеттері олармен операция жасау сипатымен ерекшеленеді. Бұл үшін эксперимент барысында өзара іс-қимылға келтірілген объектілер болашақ эксперименталды жағдай жағдайында тұрақты жаңғыртылатын қасиеттердің болуы тұрғысынан алдын ала практикалық қолданумен салыстырылуы тиіс.

Эксперименттің дамыған формаларында мұндай нысандар жасанды жасалады. Оларға бірінші кезекте тәжірибелік зерттеу жүргізілетін аспаптық қондырғылар жатады. Мысалы, қазіргі заманғы ядролық физикада бұл белгілі бір параметрлер бойынша тұрақтандырылған (энергия, пульс, поляризация) бөлшектер шоғырын дайындайтын қондырғылар; осы шоғырмен бомбардиацияланатын нысаналар; шоғырдың нысана-мен өзара әрекеттесуінің нәтижелерін тіркейтін аспаптар болуы мүмкін. Біздің мақсаттарымыз үшін мұндай қондырғыларды дайындау, тексеру және пайдалану зерттеуші жоғарыда сипатталған маятникпен эксперименттерде әрекет ететін табиғат объектілеріндегі функционалдық қасиеттерді бөлу операцияларына ұқсас екенін түсіндіру маңызды. Екі жағдайда да материалдық объектілерге ие қасиеттердің барлық жиынтығынан тек кейбір қасиеттер бөлінеді және бұл объектілер экспериментте тек олардың тасымалдаушылары ретінде жұмыс істейді.

Мұндай ұстанымдардан эксперименттік жағдайға енгізілген табиғат объектілерін жасанды жолмен алынғанына немесе адамның қызметіне қарамастан табиғатта табиғи туындағанына қарамастан, квазиприборлық құрылғылар ретінде қарау әбден заңды. Осылайша, тербеліс заңдарын зерттеу бойынша эксперименталдық жағдайда жер ерекше аспапты кіші жүйе ретінде жұмыс істейді, ол тұрақты тартылыс күшін дайындайды (адам жасаған жылдамдатқыштың қатаң бекітілген жұмыс режимінде берілген параметрлермен зарядталған бөлшектердің импульстерін генерациялайтын сияқты). Маятниктің өзі жұмыс құрылғысының рөлін атқарады, оның жұмыс істеуі тербеліс сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік береді. Жалпы алғанда, Жер жүйесі плюс маятник қарапайым тербеліс қозғалысының заңдарын зерттеуге мүмкіндік беретін өзіндік квазиэксперименттік қондырғы ретінде қарастырылуы мүмкін. Табиғат объектілерін аспаптардың функцияларына беру жөніндегі қызметті одан әрі аспаптық жағдайды жасау деп атаймыз. Сонымен қатар, аспаптық жағдайды квазиприборлық құрылғылардың жұмыс істеуі ретінде түсінеміз,олардың жүйесінде табиғаттың кейбір фрагменті сыналады.

Зерттеу объектісін пайдаланатын нақты эксперименталды жағдайлардың фрагменттерін одан әрі операция жасау объектілері деп атаймыз. Бұл айырмашылық ғылымның танымдық операцияларын сипаттау процесінде объект терминін пайдалану кезінде екіұштылықты болдырмауға мүмкіндік береді. Бұл айырмашылықта зерттеу объектісі кез келген эксперименталды жағдайды операциялаудың жеке алынған объектілерінің біреуімен сәйкес келмейді деген Елеулі факт тіркеледі. Сондай-ақ, анықтау бойынша операция жасау объектілері табиғаттың табиғи фрагменттеріне ұқсамайды, өйткені эксперимент жүйесінде кейбір функционалдық бөлінген қасиеттердің өзіндік тасушылары ретінде әрекет етеді. Жоғарыда көрсетілгендей, операция жасау объектілері әдетте аспаптық функцияларға ие болады және осы мағынада табиғаттың нақты фрагменттері бола отырып, сонымен бірге адамның жасанды (практикалық) қызметінің өнімдері ретінде де әрекет етеді.

Осылайша, экспериментте ғана емес, ғылыми бақылау барысында табиғат бақылаушыға ақыл-ой түрінде емес, тәжірибе түрінде берілген. Зерттеуші үнемі табиғатта (немесе оның материалдарынан жасанды түрде жасайды) олардың әрқайсысын қатаң белгіленген белгілер бойынша белгілей отырып, объектілердің кейбір жиынтығын бөледі және оларды эксперимент және бақылау құралдары (аспаптық кіші жүйелер) ретінде пайдаланады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *