Кеден статистикасында индекстік әдісті пайдалану

Кеден статистикасында индекстік әдісті пайдалану

Ресей Федерациясының сыртқы саудасының жай-күйін талдау, федералдық бюджетке кедендік төлемдердің түсуін бақылау, валюталық бақылау, Ресей Федерациясының сыртқы саудасының жай-күйін, серпінін және даму үрдістерін талдау, оның сауда және төлем баланстарын және тұтастай алғанда экономиканың түсуін бақылау мақсатында кеден органдары тауарларды кедендік шекара арқылы өткізу туралы мәліметтерді жинауды және өңдеуді жүргізеді.

Жұмыстың өзектілігі индекстік әдіс сауда статистикасында кеңінен қолданылады. Зерттелетін құбылыстың сипатына байланысты мұнда көлемдік және сапалық көрсеткіштердің индекстері есептеледі. Сапалық көрсеткіштердің индекстерімен бағалардың, еңбек өнімділігінің, айналыс шығасысының, пайданың және басқа да көрсеткіштердің өзгерістері сипатталады.

Жұмыстың мақсаты кеден статистикасында индекстік әдісті пайдалануды талдау болып табылады.

Негізгі міндеттер:

1. индекстердің мәні мен мақсатын ашу;

2. индекстердің жіктелуін талдау;

3. кедендік статистикада қолданылатын негізгі индекстерді, сондай-ақ сыртқы сауда айналымының факторлық талдауын және тиімділік көрсеткіштерін (практикада іс жүзінде қолданылмайтын) жүргізу кезінде пайдаланылатын индекстерді қарау);

3. кедендік статистикада индекстік әдісті қолдану әдіснамасын талдау.

Зерттеу нысаны статистикалық талдаудағы индекстік әдіс болып табылады.

Зерттеу пәні кедендік статистикада индекстік әдісті пайдалану болып табылады.

Курстық жұмысты жазу кезінде келесі ғылыми зерттеу әдістері қолданылды:

1. нормативтік-құқықтық базаны зерделеу;

2. монографиялар мен мақалаларды зерттеу;

3. аналитикалық әдіс.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы бүгінгі күндері сыртқы сауданы талдауда индекстік әдісті пайдалану неғұрлым тиімді және сұранысқа ие болып отыр, кедендік статистика деректері негізінде сыртқы сауда индекстері жүйесін есептеу әдіснамасының соңғы жаңартылуы 2006 жылы жүргізілді. Алайда, қарастырылып отырған Статистикалық талдау әдісін пайдалану түпкілікті болып табылмайды, өйткені сыртқы сауданың тиімділігіне әсер ететін жекелеген факторлар талдаумен қамтылмайды.

Осы жұмысты жазу үшін негізгі ақпарат көздері: «сыртқы сауда операцияларын талдаудың статистикалық әдістері» Сельцовский В. С., «статистиканың жалпы теориясы» И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев, «кедендік статистика деректері негізінде сыртқы сауда индекстерінің жүйесін есептеу әдіснамасын бекіту туралы»Федералдық кеден қызметінің 2006 жылғы 18 желтоқсандағы N 1329 Бұйрығы болып табылады.

1. ИНДЕКСТЕРДІҢ МӘНІ МЕН ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Индекс-зерттелетін әлеуметтік-экономикалық құбылыстың уақыт немесе кеңістікте қанша рет өзгеруін көрсететін салыстырмалы статистикалық шама (көрсеткіш).

Индекстердің көмегімен мынадай негізгі міндеттер шешіледі:

1.уақыт бойынша күрделі, тікелей өлшенбейтін жиынтықтардың орташа өзгерістері анықталады;

2.жалпы немесе оның бір бөлігінің жиынтығы бойынша жоспардың орындалуының орташа дәрежесі бағаланады;

3.кеңістіктегі күрделі құбылыстардың орташа қатынастары белгіленеді;

4.уақыт немесе кеңістіктегі күрделі құбылыстардың жалпы өзгеруінде жекелеген факторлардың рөлі анықталады және, атап айтқанда, құрылымдық қозғалыстардың әсері зерделенеді.

Бірінші міндетті шешу кезінде-индекстер динамика көрсеткіштері ретінде, екіншісі — жоспарды орындау көрсеткіштері ретінде, үшіншісі — салыстыру көрсеткіштері ретінде, төртіншісі — аналитикалық құрал ретінде әрекет етеді.

«I «әрпімен жеке (жеке) индекстер,» I «әрпімен — жалпы индекстер белгіленеді.

Бұдан басқа, индекстер құрылымының көрсеткіштерін белгілеу үшін белгілі бір таңбалар қолданылады:

q-заттай көріністегі қандай да бір тауардың саны (көлемі) ;

р-тауар бірлігінің бағасы;

z-өнім бірлігінің өзіндік құны;

t-өнім бірлігін өндіруге арналған уақыт шығындары;

w-бір жұмысшыға немесе уақыт бірлігіне құндық мәнде өнімді өндіру;

v — бір жұмысшыға немесе уақыт бірлігіне заттай мәнде өнім өндіру;

Т-уақыттың жалпы шығындары (tq) немесе жұмысшылар саны;

рq-өнімнің құны немесе тауар айналымы;

zq-өндіріс шығындары.

Таңбаның оң жағындағы төменгі белгі мына кезеңді білдіреді: 0 — базистік; 1 — есептік кезең.

Индекстерді жіктеу мынадай белгілер бойынша мүмкін:

— құбылыстың қамту дәрежесі;

— салыстыру базасы;

— таразылардың түрі (өлшеуіш);

— форма құру;

— зерттеу объектісі;

— құбылыстың құрамы;

— есептеу кезеңі.

Құбылыстың қамту дәрежесі бойынша индекстер жеке және жиынтық (жалпы) болады. Салыстыру базасы бойынша-динамикалық және аумақтық. Динамикалық индекстер өз кезегінде базистік және тізбекті болады. Таразылардың түрі бойынша индекстер тұрақты және ауыспалы таразылармен болады. Құрылым түрі бойынша агрегаттық және орташа индекстер ажыратылады. Зерттеу объектісінің сипаты бойынша индекстер Еңбек өнімділігі, өзіндік құны, өнімнің физикалық көлемі және т.б. болады. Есептеу кезеңі бойынша индекстер жылдық, тоқсандық, айлық, апталық болады.

1.1 Жеке және жиынтық (жалпы) индекстер

Жеке индекстер күрделі құбылыстың жеке элементтерін өзгерту сипаттамасына қызмет етеді. Мысалы, өнімнің жекелеген түрлерін өндіру көлемін өзгерту. Экономикалық мақсатына байланысты жеке индекстер http://www.e-college.ru/xbooks/xbook007/book/index/predmetnyi.htm -i01504 өнімнің нақты көлемі, өзіндік құны, бағасы, еңбек сыйымдылығы және т. б .

Өнімнің нақты көлемінің жеке индексі базиспен салыстырғанда есепті кезеңде қандай да бір тауардың шығарылуы қанша есе өсіп (кеміді) немесе тауардың шығарылу өсімі (кемуі) қанша пайызды құрайтынын көрсетеді:

.

Егер пайызда көрсетілген индекс мәнінен 100% шегеріп тасталса, онда алынған шама өнім шығарудың қанша өсгенін (азайғанын) көрсетеді.

Мысалы, егер тауар экспортының нақты көлемі ағымдағы кезеңде 45 бірлікті, ал базистік – 37,5 бірлікті құраса, онда тауардың нақты көлемінің жеке индексі А тең болады:

Бағалардың жеке индексі ағымдағы кезеңде белгілі бір бір тауар бағасының өзгеруін базиспен салыстырғанда сипаттайды.:

.

Мысалы, нақты көлем индексі жағдайында сияқты, егер ағымдағы кезеңде тауардың бағасы 45 руб., ал базистік – 37,5 руб. құраса, онда бағаның жеке индексі тең болады:

Жеке индекстер, мәні, динамиканың салыстырмалы көрсеткіштері немесе өсу қарқыны болып табылады және уақыттың бірнеше кезеңдеріндегі деректер бойынша тізбекті немесе базистік нысандарда есептелуі мүмкін. Осы индекстерді есептеу қиындық тудырмайды, себебі бір шаманы екіншісіне бөлу жолымен жүргізіледі.

Өнім бірлігінің өзіндік құнының жеке индексі ағымдағы кезеңде базиспен салыстырғанда өнімнің белгілі бір түрінің өзіндік құнының өзгеруін көрсетеді:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *