Кедендік ресімдеу субъектілері, олардың құқықтары мен міндеттері

Кедендік ресімдеу субъектілері, олардың құқықтары мен міндеттері

Декларант ұғымы кедендік құқықтағы негізгі ұғымдардың бірі болып табылады. РФ ТК 11: декларант-тауарларды декларациялайтын немесе оның атынан тауарлар декларацияланатын тұлға.

Тауарларды кедендік шекара арқылы өткізу жағдайларын қоспағанда, тек ресейлік тұлға ғана декларант бола алады: жеке тұлғалар жеке, отбасылық, үй және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес өзге де мұқтаждар үшін; кедендік жеңілдіктерді пайдаланатын шетелдік тұлғалар; Ресей Федерациясының аумағында тіркелген (аккредиттелген) өкілдіктері бар шетелдік ұйымдармен, уақытша әкелудің, кері экспорттың, транзиттің кедендік режимдерін, сондай-ақ осындай өкілдіктердің өз қажеттіліктері үшін әкелінетін тауарларды ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік режимін мәлімдеген кезде; транзиттің кедендік режимін мәлімдеген кезде шетелдік тасымалдаушылармен; шетелдік тұлға Ресей Федерациясының кедендік аумағында сыртқы экономикалық мәміле шеңберінде емес, тараптардың бірі ресейлік тұлға болып табылатын тауарларға билік етуге құқығы бар өзге 126 ТК).

ТК 127-бабы декларанттың құқықтары мен міндеттерін айқындайды.

Декларант: өзі декларациялауға жататын тауарларды, оның ішінде кедендік декларацияны бергенге дейін қарауға және өлшеуге; кеден органының рұқсатымен Ресей Федерациясының кедендік аумағына әкелінген, өзі декларациялауға жататын тауарлардың сынамалары мен үлгілерін алуға құқылы. Тауарлардың сынамалары мен үлгілеріне арналған жеке кедендік декларация мұндай сынамалар мен үлгілер тауарларға арналған кедендік декларацияда көрсетілген жағдайда берілмейді; кеден органдарының лауазымды адамдары тауарлардың сынамалары мен үлгілерін алған кезде өзі декларациялайтын тауарларды кедендік тексеріп қарау және кедендік тексеріп қарау кезінде қатысуға құқылы.; кеден органдарында бар декларацияланатын тауарлардың сынамалары мен үлгілеріне жүргізілген зерттеулердің нәтижелерімен танысуға; ТК сәйкес электрондық құжаттар нысанында тауарларды декларациялау үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсынуға; ТК көзделген өзге де өкілеттіктер мен құқықтарды пайдалануға құқылы.

Декларант: кедендік декларацияны беруге және кеден органына қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсынуға; кеден органының талабы бойынша декларацияланатын тауарларды көрсетуге; кедендік төлемдерді төлеуге немесе олардың төленуін қамтамасыз етуге міндетті.

2 Кеден брокері

Кеден брокері қызметінің ерекшелігі барлық кедендік операцияларды кеден брокері, егер ол тауарды кеден шекарасы арқылы өткізсе де жүзеге асырады. Яғни, кедендік брокер кеден органдарымен өзара қарым-қатынаста өз мүдделерін білдіруге уәкілеттік беретін тұлға сияқты құқықтарға ие болады.

Құқықтық мәртебесі брокерінің анықталған гл. 15 ЕҢБЕК кодексінің 139 — 148). Кедендік брокерлер тізіліміне енгізілген ресейлік заңды тұлға кеден брокері бола алады. Кеден брокері декларанттың немесе басқа да мүдделі тұлғалардың атынан олардың тапсырмасы бойынша ТК сәйкес кедендік операцияларды жасайды.

Кеден брокері өз қызметінің саласын СЭҚ ТН сәйкес тауарлардың белгілі бір түрлеріне қатысты не кедендік шекара арқылы көліктің белгілі бір түрлерімен өткізілетін тауарларға қатысты кедендік операциялар жасаумен, сондай-ақ жекелеген кедендік операциялар жасаумен немесе бір (бірнеше) кеден органының (кеден органдарының) қызмет аймағы шеңберінде қызмет өңірімен шектеуге құқылы.

Кеден брокерінің декларанттармен және басқа да мүдделі тұлғалармен қатынастары шарттық негізде құрылады. Кедендік брокердің қызмет көрсету немесе жұмысты орындау мүмкіндігі болған кезде шарт жасасудан бас тартуына жол берілмейді (ек 139-бабы).

ТК 140-бабы Кеден брокерлерінің тізіліміне енгізудің мынадай шарттарын айқындайды:

1) өтініш берушінің штатында біліктілік аттестаты бар кедендік ресімдеу жөніндегі кемінде екі маманның болуы;

2) толық қалыптастырылған бастапқы жарғылық (қоймалық) капиталдың, өтініш берушінің жарғылық қорының не пайлық жарналарының болуы;

3) кедендік төлемдердің төленуін қамтамасыз ету;

4) ұсынылатын тұлғалардың мүлкіне зиян келтіру немесе осы тұлғалармен шарттарды бұзу салдарынан туындауы мүмкін өзінің азаматтық жауапкершілігінің тәуекелін сақтандыру шартының болуы. Сақтандыру сомасы 20 млн. кем болмайды.

Кеден делдалы құқылы:

1) Егер ТК сәйкес олардың төленуін қамтамасыз етуді ұсыну талап етілетін болса, өзі беретін тұлғаның кедендік төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындағаны үшін кеден органдарының алдында кепілгер болуға;;

2) ұсынылатын тұлғадан кедендік ресімдеу үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді, оның ішінде коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты және басқа да құпия ақпаратты ұсынуды талап етуге және осындай құжаттар мен мәліметтерді ТК талаптарының сақталуын қамтамасыз ететін мерзімдерде алуға;;

3) ұсынылатын тұлғамен шарт жасасу кезінде:

а) бағаға қатысты жеңілдіктер беруге және ұсынылатын тұлғалардың жекелеген санаттары үшін басқа да жеңілдіктер беруге;;

б) Ресей Федерациясының азаматтық заңнамасына сәйкес осы тұлғаның міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету талаптарын ұсынатын тұлғамен шарт жасасу шарты ретінде белгілеу.

Егер тауарларды декларациялау үшін белгіленген кедендік режимнің мазмұны оларды төлеуді көздесе, кеден брокері кедендік баждарды, салықтарды төлейді. Тауарларды декларациялау кезінде ТК сәйкес төленуге жататын кедендік төлемдерді төлеу үшін кеден брокері декларант сияқты жауапты болады.

Ұсынылатын тұлғалардан алынған коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат және басқа да құпия ақпаратты кеден брокері мен оның қызметкерлері өз мақсаттары үшін жарияламауға немесе пайдаланбауға, федералдық заңдарда көзделген жағдайларды қоспағанда, өзге тұлғаларға беруге тиіс.

Кеден делдалы оларға қатысты кедендік операциялар жасайтын тауарлардың есебін жүргізуге және кеден органдарына жасалған кедендік операциялар туралы есеп беруге міндетті.

Міндеттері мен жауапкершілігі кеден брокері (өкілі) кеден органдарының алдында жасалған шартпен шектелуі мүмкін емес кеден брокері (өкілі) өкілдік беруші тұлғамен (144-бап ТК).

3 кедендік ресімдеу жөніндегі маман

Кедендік ресімдеу жөніндегі маман-бұл Ресей ФКҚ белгілеген біліктілік талаптарына жауап беретін және кедендік ресімдеу жөніндегі маманның тиісті біліктілік аттестаты бар жеке тұлға. Кедендік ресімдеу жөніндегі маман өз қызметін тек кеден брокерінің (өкіл) қызметкері ретінде жүзеге асырады.

Кедендік ресімдеу жөніндегі маман қызметінің ерекшелігі мыналардан тұрады: Кеден делдалы атынан кедендік ресімдеу бойынша іс-қимыл жасаған кезде, егер кеден делдалы кері дәлелдей алмаса, бұл маман кеден делдалы осыған уәкілеттік берген деп есептеледі. Кеден брокерінің кеден органдарына қатысты кедендік ресімдеу жөніндегі маманның міндеттерін шектеуге құқығы жоқ.

Кедендік ресімдеу жөніндегі маманды аттестаттау белгіленген сағат көлемінде әрбір екі жыл сайын жүргізіледі. Кеден ережелерін бұзған не өз міндеттерін орындамаған жағдайда кедендік ресімдеу жөніндегі маманнан аттестат кері қайтарып алынуы не оның қолданылуы тоқтатыла тұруы мүмкін.

4 тауарларды уақытша сақтау. Уақытша сақтау қоймалары

Тауарларды уақытша сақтау-шетелдік тауарлар кедендік баждарды, салықтарды төлемей және Ресей Федерациясының Сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленген шектеулерді қолданбай, оларды белгілі бір кедендік режимге сәйкес шығарғанға дейін не оларды өзге кедендік рәсімге орналастырғанға дейін сақталатын кедендік рәсім.

Уақытша сақтау қоймалары

1. Тауарларды уақытша сақтау, егер осы тарауда өзгеше белгіленбесе, уақытша сақтау қоймаларында жүзеге асырылады.

Осы Кодекстің 107-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келетін, осы мақсаттар үшін арнайы бөлінген және жайластырылған Үй-жайлар және (немесе) ашық алаңдар уақытша сақтау қоймалары болып табылады.

2. Уақытша сақтау қоймалары кедендік бақылау аймағы болып табылады.

3. Тауарлар осы Кодексте көзделген шектеулер ескеріле отырып, кез келген Уақытша сақтау қоймасына орналастырылуы мүмкін.

Уақытша сақтау қоймаларының түрлері

1. Уақытша сақтау қоймалары ашық немесе жабық түрде болуы мүмкін.

2. Уақытша сақтау қоймалары, егер олар кез келген тауарларды сақтау және кез келген тұлғалардың пайдалануы үшін қол жетімді болса, ашық түрдегі қоймалар болып табылады.

3. Уақытша сақтау қоймалары, егер олар қойма иесінің тауарларын сақтауға арналған болса (108-бап) немесе белгілі бір, оның ішінде айналымы шектелген және (немесе) сақтаудың ерекше жағдайларын талап ететін тауарларды сақтауға арналған болса, жабық үлгідегі қоймалар болып табылады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *