Кедендік режимдер

Кедендік режимдер

Кеден режимдерін пайдалану тауарларды әкелу немесе әкету мақсатына, мерзіміне, сондай-ақ өзге де жағдайларға байланысты оларға әртүрлі құқықтық реттеу құралдарын қолдануға мүмкіндік береді,бұл сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың қажеттіліктері мен мүдделерін неғұрлым толық ескеруге мүмкіндік береді және сайып келгенде сыртқы сауда алмасуды, сондай-ақ халықаралық саудаға тікелей байланысты қызметтің өзге де нысандарын дамытуға ықпал етеді.

Көптеген құқықтық Санаттар сияқты кедендік режим ұғымы кең және тар мағынада қолданылады. Кең мағынада кедендік режимді кеден заңдарында белгіленген және кеден органы мен оларды өткізетін тұлға арасындағы кедендік шекара арқылы тауарлар мен көлік құралдарын өткізуге байланысты туындайтын қатынастарды регламенттеу мақсаты бар әкімшілік-құқықтық және қаржылық-құқықтық реттеу құралдарының белгілі бір үйлесімінен көрінетін құқықтық режим ретінде айқындауға болады.

Кедендік режим РФ ТК-да қолданылатын арнайы мәнде талаптар мен шарттардың жиынтығын айқындайтын кедендік рәсім болып табылады.:

— тауарлар мен көлік құралдарына қатысты кеден баждарын, салықтарды, сондай-ақ РФ сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленген тыйым салулар мен шектеулерді қолдану тәртібі;

— мәртебесі тауарлар мен көлік құралдарын кеден мақсаттары үшін мақсаттарына қарай оларды кедендік шекара арқылы өткізу және пайдалану кедендік аумағында немесе оның шегінен тыс жерлерде. Кеден мақсаттары үшін тауарлар мен көлік құралдарының мәртебесі деп РФ ТК (ҚҚЖ) белгілеген тауарлар мен көлік құралдарын пайдалануға және билік етуге тыйым салулар мен шектеулердің болуы немесе болмауы түсініледі. 11 РФ ТК).

1. Кедендік режимдерге қатысты жалпы ережелер
Кедендік режимдер бірнеше негіздер (белгілері) бойынша жіктелуі мүмкін. Кеден режимдерін жекелеген топтарға бөлу не оларды типтері бойынша бөлу, ең алдымен олардың кедендік реттеу тетігіндегі рөлін анықтау және оларды құқықтық регламенттеудің әр түрлі аспектілерін неғұрлым егжей-тегжейлі зерделеу үшін заңдық маңызы бар. Кеден режимдерінің мазмұнын неғұрлым толық ашатын жіктеме шаруашылық қызметтің және экономикалық өсімнің жалпы процесіндегі олардың рөлі мен орнына байланысты ұсынылады.

Осы жіктемеге сәйкес кедендік режимдер екі топқа — жай және экономикалық кедендік режимдерге бөлінуі мүмкін. Мұндай бөлу РФ кеден кодексінің (бұдан әрі ТК) 155-бабында келтірілген кедендік режимдерді жіктеу негізінде жатыр.

Кедендік реттеу мақсатында тауарларға қатысты кедендік режимдердің мынадай түрлері белгіленеді:

1) негізгі кедендік режимдер:

ішкі тұтыну үшін шығару; экспорт; Халықаралық кедендік транзит;

2) экономикалық кедендік режимдер:

кедендік аумақта қайта өңдеу; ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу; кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу; уақытша әкелу; кеден қоймасы; еркін кеден аймағы (еркін қойма));

3) кедендік режимдерді аяқтайтын:

кері импорт; кері экспорт; жою; мемлекет пайдасына бас тарту;

4) арнайы кедендік режимдер:

уақытша әкету; бажсыз сауда; керек-жарақтарды өткізу; өзге де арнайы кедендік режимдер.

Қарапайым кедендік режимдер үшін Кеден құралдары мен реттеу әдістерін қолдану тәртібі қандай да бір алып қоюлар мен шектеулерсіз жалпы тән. Бұл режимдер салыстырмалы түрде дербес және аяқталған коммерциялық операцияларды жүзеге асыру кезінде қолданылады.

Жай кедендік режимдер бапта аяқтайтын (кері импорт, кері экспорт, жою, мемлекет пайдасына бас тарту) және арнайы (уақытша әкету, бажсыз сауда, керек-жарақтарды ауыстыру, өзге де арнайы кедендік режимдер) негізгі (ішкі тұтыну үшін шығару, экспорт, Халықаралық кедендік транзит) болып бөлінеді.

Негізгі кедендік режимдер тауарлардың сыртқы саудасын жүзеге асыру кезінде неғұрлым жиі пайдаланылады. Қолдана отырып, аяқтайтын және негізгі кедендік режимдердің әкелінген тауарлар келмегенде болуға кедендік бақылаумен (360-бап ТК РФ), және, осылайша, оларды кедендік ресімдеу аяқталуда.

«Аяқтаушы кедендік режим» атауы сондай-ақ мұндай кедендік режим қандай да бір басқа кедендік режимнің қолданылуын аяқтау үшін қызмет ете алатынына байланысты, бұл ретте тауарлар кедендік мақсаттар үшін қорытынды мәртебе алады.

Арнайы қатарына экономикалық маңызы жоқ, бірақ қандай да бір ерекше мақсаттарға қол жеткізуді көздейтін кедендік режимдер жатқызылған. Арнайы кеден режимдерінің көпшілігін пайдаланушылар шеңбері тұлғалардың тар шеңберімен шектеледі (бажсыз сауда дүкендерінің иелері, авиакомпаниялар, әскери бөлімдер, кеден органдары және т.б.).

Экономикалық кедендік режимдер реттеудің кедендік-құқықтық құралдарын неғұрлым икемді пайдаланумен ерекшеленеді, бұл сыртқы сауда операцияларын кеңейту үшін ғана емес, сондай-ақ Халықаралық экономикалық интеграцияның басқа да нысандарын дамыту үшін де қосымша мүмкіндіктер жасайды.

Нақты кеден режимін экономикалық топқа жатқызу кезінде негізге алынатын өлшемдер ретінде олардың мынадай ерекше белгілерін көрсету керек:

— экономикалық мәні мен негіздемесінің болуы (макроэкономикалық тұрғыдан және оларға орналастырылатын тауарлардың номенклатурасына қарамастан));

— еңбекті халықаралық бөлуге және Ұлттық рыноктарды ашуға, өнеркәсіпті, сауданы және т. б. дамыту үшін қосымша мүмкіндіктер жасауға байланысты ерекше жағдайларға сәйкес келу.;

— мақсатты және шартты сипат. Бұл жалпы ереже бойынша экономикалық кедендік режимдер тауарды тек қатаң белгіленген мақсаттарда пайдалануға мүмкіндік беретіндігін білдіреді;

— пайдаланушыға алдын ала белгілі экономикалық пайда мен артықшылықтарды көзделген барлық міндеттемелерді орындау кезінде салық жеңілдіктерін беру, ал бірқатар жағдайларда экономикалық сипаттағы тыйым салулар мен шектеулерді қолданбау жолымен кедендік режимді ұсыну.

Олардың арналуына байланысты экономикалық сипаттағы кедендік режимдер үш түрге бөлінеді:

— қоймалау (тауарлар мұндай сақтауды немесе кейіннен пайдалануды, атап айтқанда қайта орауды, сұрыптауды және т. б. қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін кейбір операциялардан басқа, қандай да бір пайдаланусыз өзге кедендік мақсаттарды күтуде өзгеріссіз күйінде сақталады.);

— тауарларды пайдалану (тауарлар өз мақсаты бойынша пайдаланылуы мүмкін, алайда мұндай пайдалану кез келген жағдайда тауарларды қайта өңдеу және өңдеу жөніндегі операцияларды болдырмайды және табиғи кемуден немесе тозудан басқа, олардың жай-күйінің өзгеруіне әкелмеуі тиіс);

— қайта өңдеу (тауарлар осы тауарлардың жай-күйін толық немесе ішінара өзгерту мақсатында оларды өңдеу және қайта өңдеу бойынша белгілі бір операцияларды жүргізу үшін пайдаланылады).

Тауарлар қозғалысының бағытына қарай кедендік режимдер әкелу, әкету, тасымалдау және аралас болып бөлінуі мүмкін. РФ-ға тауарларды әкелуді болжайтын кедендік режимдердің бірінші тобына ішкі тұтыну үшін шығару, кедендік аумақта қайта өңдеу, уақытша әкелу, жою, мемлекет пайдасына бас тарту жатқызылуы мүмкін. Екінші топтың кеден режимдерінің мысалдары ретінде экспортты, уақытша әкетуді, кері экспорттауды, бажсыз сауда дүкенін келтіруге болады. Үшінші топты транзиттің кедендік режимі құрайды. Құрамдастырылған кеден режимдеріне кеден қоймасы, керек-жарақтарды ауыстыру жатады.

Кейбір кеден режимдерін пайдалану белгілі бір аумақтармен, атап айтқанда еркін кеден аймағының, еркін қойманың, кеден қоймасының, бажсыз сауда дүкенінің аумағымен шектеледі. Мұндай режимдердің талаптары тауарлардың көзделген аумақта физикалық орналасуы және онда тауарлардың режим қолданысының бүкіл кезеңі ішінде болуы болып табылады. Бұл аумақтан тауарларды әкету әдетте кеден режимін өзгертуді талап етеді.

Тауарлар мен көлік құралдарының Кеден режимінде болуы мүмкін кезеңіне байланысты жедел және мерзімсіз кедендік режимдерді ажырату керек. Белгілі бір уақытша аралықпен шектелген кедендік режимдердің қатарына, мысалы, кеден қоймасы, уақытша әкелу, ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу, керек-жарақтарды ауыстыру, Халықаралық кедендік транзит жатады.

Жедел сипаттағы бір кеден режимдерінің құқықтық регламенттеу, табиғи тозу не тасымалдаудың, сақтаудың немесе пайдаланудың (пайдаланудың) қалыпты жағдайлары кезіндегі кему салдарынан өзгеруді және сол сияқты жағдайларды қоспағанда, тауарлардың өзгеріссіз күйде болуы туралы талап көзделген.

Басқалары тауарларды белсенді пайдалануды болжайды. Белгіленген мерзім өткеннен кейін кедендік режим белгіленген тәртіпке сәйкес аяқталуы тиіс, ал тауарлар мен көлік құралдары нақты кедендік режимнің талаптарына байланысты РФ кедендік аумағынан тыс әкетілуі, өзге кедендік режимге мәлімделуі, қайта өңделуі немесе тұтынылуы тиіс.

2. Негізгі кедендік режимдер

Ішкі тұтыну үшін шығару

— Бабына сәйкес, 163 ТК РФ ішкі тұтыну үшін шығару — бұл кеден режимі кеден аумағына әкелінген РФ тауарлар қалады мүмкін міндеттемелері туралы және олардың осы аумақтан әкету кезінде. Бұл кедендік режим барлық кедендік ресімдеудің өзегін құрайтын негізгі кедендік режимдердің бірі болып табылады. Оны пайдалануға неғұрлым кең таралған сатып алу-сату және жеткізу сыртқы сауда шарттарын іске асыруға байланысты кедендік шекара арқылы өткізілетін тауарлар түседі. Осыған байланысты ішкі тұтыну үшін шығару экспорттың кедендік режимімен қатар неғұрлым жиі пайдаланылатын режим болып табылады (бірге Ресейдің барлық тауар айналымының шамамен 80% құрайды).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *