Кедендік қызметтер мәселесі

Кедендік қызметтер мәселесі

Кеден қызметі сыртқы сауда қызметін мемлекеттік басқару жүйесінің ажырамас бөлігі бола отырып, мәлімделген мәліметтер мен ұсынылатын құжаттарды регламенттеуден бастап, сауданы жүзеге асыруға тікелей жағдай жасауға дейін оны реттеуге белсенді қатысады. Бұл қазіргі заманғы жағдайларда РФ кеден қызметі мемлекеттің экономикалық жүйесінің бір бөлігі ретінде сыртқы саудаға салық салу саласындағы мемлекеттік әкімшілік етудің дәстүрлі функцияларын орындаумен қатар, кедендік қызмет экономикалық қызметтің ерекше нысаны ретінде көрсетілетін әлеуметтік-экономикалық институт ретінде белсенді әрекет етеді, іс жүзінде не қолайлы жағдайлар, не сыртқы сауда қызметін жүзеге асыру үшін кедергілер жасайды және сол арқылы сыртқы сауда қызметін дамытуға не ықпал етуі, не

Кеден қызметтері экспорттаушылар мен импорттаушылардың сыртқы сауда қызметіне қызмет көрсететін маңызды қызмет саласына жатады. Бұдан басқа, кеден органдары сыртқы сауда мәмілесінің белгілі бір кезеңінде сыртқы экономикалық қызмет субъектілеріне ғана емес, сондай-ақ реттеу жөніндегі функцияны, сондай-ақ экономиканы, халықтың денсаулығын қорғау және қоршаған ортаны қорғау мүмкіндіктерін орындай отырып, мемлекетке да қызметтер көрсетеді.

Бұл фактілер курстық жұмыс тақырыбының өзектілігіне негізделеді. Осыған байланысты, осы курстық жұмыстың мақсаты РФ – дағы кедендік қызметтерді және оларды басқарудың негізгі құралы-әкімшілік регламентті зерттеу болып табылады.

Жұмыстың дәстүрлі құрылымы бар және кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.

1-бөлім. КЕДЕН ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ТЕОРИТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҰСЫНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1.1. Кеден қызметтері ұғымы құрылымы мен жіктелуі

Кеден қызметтері экспорттаушылар мен импорттаушылардың сыртқы сауда қызметіне қызмет көрсететін маңызды қызмет саласына жатады. Бұдан басқа, кеден органдары сыртқы сауда мәмілесінің белгілі бір кезеңінде сыртқы экономикалық қызмет субъектілеріне ғана емес, сондай-ақ реттеу жөніндегі функцияны, сондай-ақ экономиканы, халықтың денсаулығын қорғау және қоршаған ортаны қорғау мүмкіндіктерін орындай отырып, мемлекетке да қызметтер көрсетеді.

Аталған нарықтың негізгі қатысушылары:

— экспорттық-импорттық бақылау органдары;

— тікелей жүзеге асыратын шаруашылық субъектілері

сыртқы экономикалық қызмет (резиденттер және резидент еместер));

— кеден агенттері;

— уақытша сақтау қоймаларының және кеден қоймаларының иелері;

— көліктік-экспедициялық компаниялар;

— кепілдік беруші ұйымдар.

Кеден операцияларын жасау жөніндегі қызмет лицензияланатын болып табылады, оны бақылауды кеден органдары мен экспорттық-импорттық бақылау органдары жүзеге асырады.

Мүдделі тұлғаларға ұсынылатын барлық қызметтер кедендік ресімдеу мен бақылауды жүргізу үшін қажетті мүлікке, тауарға, көлік құралына жасалатын әрекеттердің негізгі тізбесін қамтиды. Таңдап алынған кедендік режимге және тауардың, мүліктің, көлік құралының сипатына қарай кеден агенті келтірілген құрылымға сәйкес құжаттардың дұрыс жасалуын дайындайды не тексереді.

Кеден қызметтерін көрсету бойынша кеден органдарының ұйымдастырылған қызметін білдіретін «кедендік қызмет көрсету» ұғымының мазмұнын неғұрлым толық анықтауға мүмкіндік беретін кеден қызметтері түрлерінің кеңейтілген типологиясы мен сыныптамасы суретте көрсетілген.1.1.

Сур.1.1 кеден қызметтері түрлерінің типологиясы

Кеден агенті жасайтын операцияларды сыныптау мынадай түрде көрінеді::

— кеден агенті кеден мақсаттары үшін мүдделі тұлғадан алынған ақпаратты өңдейді және жасайды;

— жария етуге, өз мақсаттарында пайдалануға, үшінші тұлғаларға, сондай-ақ мүдделі тұлғадан алынған коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты мемлекеттік органдарға беруге заңдарда көзделген тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз етеді;

— мүдделі тұлғаның тауарлар мен көлік құралдарына қатысты өкілеттігін тексереді;

— мүдделі тұлғаға кеден заңнамасының нормаларын түсіндіреді;

— мүдделі тұлғалармен жасалған шарттардың, декларациялар мен кеден агентінің өз қызметін жүзеге асыруына байланысты өзге де құжаттардың көшірмелерін құқықтық жағдай туындаған кезде оларды талап ету орны бойынша ұсыну мақсатында оларды жасасқан (кедендік ресімдеу) күннен бастап үш жыл ішінде сақтауды қамтамасыз етеді.;

— мүдделі тұлғаның тапсырмасы бойынша Кеден агенті декларациялайтын тауарлар мен көлік құралдарына қатысты мемлекеттік басқару органдары жүргізетін ветеринариялық, фитосанитариялық, экологиялық және мемлекеттік бақылаудың өзге де түрлерін жүзеге асыру үшін тауарлар мен көлік құралдарын ұсынады, бұл үшін осы органдарға осындай тауарлар мен көлік құралдарының өткізілуі туралы хабарлайды, оларға қажетті құжаттар мен мәліметтерді, тауарлардың сынамалары мен үлгілерін табыс етеді немесе осы органдардың тауарлардың сынамалары мен үлгілерін алуына жәрдемдеседі, , көрсетілген мемлекеттік бақылау түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті;

— кеден органының алдын ала шешімі негізінде немесе тауарларды сыныптауды дербес жүргізеді;

— тауардың кедендік құнын немесе санын, оның шыққан елін анықтайды, қажетті кедендік төлемдерді есептеуді және төлеуді қамтамасыз етеді, шетел валютасын валютаға қайта есептеуді жүргізеді, таңдап алынған кедендік режимге байланысты кедендік баждар мен салықтарды алу ережелерін қолданады;

— белгіленген нысан бойынша мүдделі тұлға таңдаған тауарлар мен көлік құралдары, кеден режимі туралы нақты мәліметтерді және кедендік мақсаттар үшін қажетті өзге де мәліметтерді мәлімдейді;

— кедендік декларациямен бір мезгілде тауарлар мен көлік құралдарына көліктік, тауарға ілеспе және өзге де коммерциялық құжаттарды, ал заңдарда көзделген жағдайларда тасымалдаушыдан немесе мүдделі тұлғадан алынған кедендік мақсаттар үшін қажетті рұқсаттарды, лицензияларды, сертификаттарды және өзге де құжаттарды ұсынады.;

— кеден органының талабы бойынша декларацияланатын тауарлар мен көлік құралдарын олар орналасқан жерде (қажет болған жағдайда кеден органының лауазымды адамдарын осы орынға жеткізіп) немесе кеден органының лауазымды адамдары көрсеткен орында (қажет болған жағдайда, тауарлар мен көлік құралдарын осы орынға ауыстыра отырып) көрсетеді.);

— кеден органының талабы бойынша тауарларды тасымалдауды, өлшеуді немесе олардың санын өзге де айқындауды, тауарлар мен көлік құралдарын тиеуді, түсіруді, қайта тиеуді, бүлінген орамасын түзетуді, орамасын ашуды, орауды не қайта орауды, тауарлар мен көлік құралдары болуы мүмкін үй-жайларды, сыйымдылықтарды және басқа да орындарды ашуды жүргізеді, сондай-ақ кедендік ресімдеу үшін қажетті өзге де операцияларды жүргізеді.;

— егер бұл Кеден агенті мен мүдделі тұлға арасындағы шартта көзделген болса, кеден заңдарында белгіленген мерзімде мүдделі тұлғаның не үшінші тұлғаның тиесілі кеден төлемдерін төлейді немесе төлеуді қамтамасыз етеді.;

— мүдделі тұлғаның экономикалық саясат шараларын және тарифтік емес сипаттағы өзге де шараларды сақтауын қамтамасыз етеді;

— кедендік ресімдеудің басталуы мен аяқталуы, оны жүргізу орны, уақыты мен рәсімі туралы талапты қоса алғанда, кедендік ресімдеуді жүргізу тәртібін сақтайды;

— белгіленген тәртіппен кеден органдары мен олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне дау айтады;

— кеден органдарының лауазымды адамдарынан мүдделі тұлға кеден агентіне берген және кедендік ресімдеуге қатысы бар коммерциялық және өзге де құжаттардың түпнұсқаларын тексеруге құжаттық растауды ұсынуды талап етеді;

— орауды ашады, кедендік ресімдеуге жататын тауарларды орауды немесе қайта орауды жүргізеді;

— кеден органының рұқсатымен тауарлардың сынамалары мен үлгілерін алады;

— алынған тауарлардың сынамалары мен үлгілеріне зерттеу (сараптама) жүргізеді не заңнамаға сәйкес осындай зерттеу (сараптама) жүргізуді қамтамасыз етеді;

— кеден органының алдында осы органның жұмыс уақытынан тыс не кедендік ресімдеуді жүргізу үшін белгіленгеннен басқа жерде кедендік ресімдеуді жүргізу туралы өтініш жасайды;

— нормативтік актілерде көзделген жағдайларда кедендік ресімдеудің оңайлатылған тәртібін қолдану туралы өтініш жасайды;

— кеден органдары мен басқа да мемлекеттік басқару органдары лауазымды адамдарының тауарлардың сынамалары мен үлгілерін алуы кезінде қатысады; мүдделі тұлғаны хабардар еткен жағдайда осы органдардың алынған сынамалары мен үлгілерін жүргізген зерттеу нәтижелерімен танысуға;;

— кедендік төлемдерді төлейді;

— мүдделі тұлғаның тапсырмасы бойынша кедендік төлемдерді төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу туралы өтініш жасайды;

— егер төлемдерді кеден агенті төлесе не одан өндірілсе немесе оған кедендік төлемдерді төлеуші уәкілеттік берген болса, кеден төлемдерінің артық төленген немесе өндіріп алынған сомаларын заңнамада көзделген тәртіппен қайтаруды талап етеді.;

— кеден декларациясында көрсетілген мәліметтерді өзгертеді немесе толықтырады, сондай-ақ берілген кеден декларациясын заңнамада белгіленген мерзімде алып қояды;

— кеден органының рұқсатымен береді, уақытша немесе мерзімдік декларацияны установленом тәртібі;

— олар декларациялайтын тауарлар мен көлік құралдарын тексеру кезінде қатысады;

— кеден органдарының алдында кедендік құнды түзету туралы өтініш жасайды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *