Киров облысының сүт өнімдерін экономикалық және статистикалық талдау

Киров облысының сүт өнімдерін экономикалық және статистикалық талдау

Негізінде деректер кестесінің деп айтуға болады ұлғаюымен удоя 1 сиырға орташа есеппен бірінші және екінші арналған 5,48 ц өзіндік құны 1 ц сүт төмендейді орташа 26,71 рубль. Яғни 1 ц ұлғайту удоя келеді 0,21 рубль өзіндік құнын төмендету. Одан әрі ұлғайту удоя арналған 8,56 ц әкеледі кейіннен өзіндік құнын төмендету орташа 60,03 рубль.
Осылайша, оңтайлы үшін осы жиынтығы шаруашылықтарының деңгейі удоя молока орташа есеппен 32,02 ц 1 сиырға. Жалпы сауылған осы шаруашылықтарда жоғары және орта деңгейдегі 1-ші топ 91167 ц, 101304 ц – 2-ші топ.
Бағалау үшін елеулі айырмашылықтар топтар арасындағы көлемі бойынша қандай да бір белгі пайдаланылады Фишердің критерийі (F).
Оценим елеулілік әсерін удоя 1 сиырға өзіндік құнына сүт деректері бойынша топтастыру келтірілген 10-кестеде келтірілген.
Шамасын топтық ішкі өтімділіктің дисперсияларды есептейміз базасында жеке мәндердің өзіндік құны (руб.) әрқайсысы бойынша шаруашылықтардың үш топ:
Ігр(дейін 2120):148 140 172 186 158 96 105 187 236 224 693 170 237 461 315 232 197 178 190
ІІгр(2121 – 3262):245 146 135 120 270 169
ІІІгр(3263 және одан да көп):167 218 279 154 268
Анықтаймыз шамасын топтық және жалпы орташа өзіндік құны:
хср1= 159,79
хср2= 240,33
хср3= 403,60
хср общ= 216,53
Шамасы межгрупповой және қалдық дисперсиялар құрайды:
2мгр= 119772,89
2ост= 5455,03
Нақты критерий Фишер құрады:
Fфакт= 119772,89е5455,03 = 21,96
Кестелік критерий мәні құрайды:
Fтабл= 3,35
Өйткені нақты көрсеткіштің мәні көп кестелік, онда әсері удоя 1 сиырға арналған өзіндік құны 1 ц сүт, айтарлықтай.
Білдіру үшін өзара байланысы өзіндік құны 1 ц сүт (Y), удоем 1 сиырға (х1) және орташа жылдық мал басы мал (х2) пайдаланамыз көпфакторлы регрессия теңдеуі:

Y =a0+a1x1+a2x2

Параметрлері анықталады нәтижесінде шешімдер жүйесінің 3-ші қалыпты теңдеулер:
меУ =a0n+а1ех1+а2ех2
неУх1=а0ех1+а1ех12+а2ех1х2
оеУх2=а0ех2+а1ех1х2+а2ех22
м6496 = 30a0+ 660,22a1+ 10632a2
н125294,7 = 660,22a0+ 16607,94a1+ 271398,31a2
о1934678 = 10632a0+ 271398,31a1+ 7004684a2
Нәтижесінде жүйесін шешу алынды, келесі регрессия теңдеуі:

Y = 402,776 — 8,157×1 — 0,019×2

Коэффициенті регрессииа1= -8,16 көрсеткендей, ұлғайған кезде удоя 1 сиырға өзіндік құны 1 ц сүт төмендейді орташа 8,16 руб. (болған жағдайда тұрақтылығын жылдық орташа сиыр басы). Коэффициента2= -0,019 туралы куәландырады орташа өзіндік құнын төмендетуде 1 ц сүт 0,02 рубль ұлғайту кезінде жылдық орташа сиыр басы есептегенде 1 ц удоя (тұрақтылығына удоя).Анықтау үшін тығыздығының арасындағы байланысты барлық белгілеріне енгізілген моделі, анықтаймыз коэффициенттері көптік корреляция.
Сосчитаем дисперсия әрбір белгісі бойынша:
x1= 8,32
x2= 328,47
y= 113,55

Коэффициенттері жұптық корреляция междух1,х2и Y құрайды:
ryx1= -0,624
ryx2= -0,328
rx1x2= 0,456
Мәндері бойынша коэффициенттер мынадай қорытынды жасауға болады, бұл өзіндік құны және удоем сиыр байланыс кері орта арасындағы өзіндік және мал басы: сиыр – кері әлсіз. Арасында факторлар бар аса тығыз байланыс (rx1x2= 0,456) қарағанда әрбір факторы мен нәтижесі.
Коэффициенттері негізінде жұптық корреляция коэффициенті анықтаймыз көптік корреляция:
R = v(0,389 + 0,108 — 0,187)e(1 — 0,208)= v0,391 = 0,63
Коэффициентінің мәні туралы айтады арасындағы байланыс барлық белгілері бар тығыз.
Коэффициенті көптік детерминация Д = 0,632ґ100 = 39,7% — ы көрсеткендей, 39,7% вариация өзіндік құны 1 ц сүт анықталады факторларының әсеріне енгізілген моделі.
Үшін бағалаудың маңыздылығы алынған коэффициентінің R пайдаланады критерийі F-Фишердің нақты мәні анықталады формула бойынша:
Fфакт= R2ґ(n-m)e(1 — R2ґ(m — 1)) = 0,397 ґ(30 — 2)е(1 — 0,397 ґ(2 — 1)) = 3,052е0,891 = 18,43
Fтабл= 4,21
Өйткені Fфакт> Fтабл коэффициентінің мәні R мойындау керек шынайы, ал байланыс междух1,х2и Y – тығыз.
Әсерін анықтау үшін жекелеген факторлар мен резервтерді, олардың мөлшерді анықтаймыз, сондай-ақ, коэффициенттері икемділік, бэта-коэффициенттер мен коэффициенттері жеке анықтау.
Икемділік коэффициенті мынаған тең:
Э =аґхсреуср
Э1= -8,157ґ22,01е216,53 = -0,83
Э2= -0,019ґ354,4е216,53 = -0,03
Осылайша, өзгерту 1% — ға удоя 1 сиырға жүргізеді орташа өзіндік құнын төмендету 0,83% — ға, ал өзгерту мал басының 1% – 0,03%.
Кезінде помощиb-коэффициенттерін берейік баға айырмашылықтар дәрежесі кедергі енген теңдеуі факторлар.
b1= -8,157ґ8,32е113,55 = -0,6
b2= -0,019ґ328,47е113,55 = -0,05
Ең көп әсер сүттің өзіндік құны ескере отырып, вариация қабілетті көрсетуге бірінші фактор, яғни оған сәйкес келетін ең жоғары абсолюттік коэффициентінің шамасы.
Анықтаймыз коэффициенттері жеке анықтау:
d1= -0,6 ґ(-0,624)е0,4 = 0,94
d2= -0,05 ґ(-0,328)е0,4 = 0,06
Осылайша, үлесіне әсерін бірінші факторы тиесілі 94%, екінші – 6%.

3.2. Нормативтерін есептеу мен экономикалық тиімділігін талдау жүргізуді, олардың негізінде

Пайдалана отырып, алынған регрессия теңдеуі:

Y = 402,776 – 8,157×1– 0,019×2,

білдіретін арасындағы өзара байланысты удоем 1 сиырға (х1), орташа жылдық мал басы сиыр (х2) мен өзіндік құны 1 ц сүт (Y), әрбір кәсіпорын үшін анықтауға болады нормативтік деңгейі өзіндік құнын (Д). Бұл үшін теңдеуі вместох1их2подставим нақты мәндері удоя және мал.
Маңызы бар нормативтік өзіндік құны кестеде келтірілген 3.3.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *