Медиа-зерттеулерді басып шығару

Медиа-зерттеулерді басып шығару

Жақында баспа БАҚ-тағы жарнама нарығындағы жағдай өте қолайлы болды, бірақ уақыт өте келе бірінші орынға Ресей халқының көп бөлігін өз жағына тартатын интерактивті БАҚ шықты.

Баспасөзге қатысты Ресей коммуникациялық агенттіктері қауымдастығы еліміздің көптеген өңір тұрғындарының баспа БАҚ-тарының одан әрі құлдырауын болжап отыр.

Бұл тақырыптың өзектілігі басқа БАҚ, сондай-ақ баспа басылымдары тарапынан күшті бәсекелестікпен байланысты.

Газеттер мен журналдардың тіпті бір аймақ шегінде болуына байланысты

саны 500-ден астам атаулары, жарнама беруші, орналастыруды жоспарлауда өз жарнамалық хабарлама, мұқият зерттеп, баспа БАҚ мақсатында таңдау ең жақсы нұсқа.

Медиаажерттеу міндетті жеңілдетеді және нақты мақсатты аудитория үшін баспасөзді қамтуды тарылтуға ықпал етеді. Осылайша, неғұрлым тиімді коммуникация құралынан ең өнімді таңдауға болады.

Курстық жұмыстың мақсаты Баспа БАҚ-тардың медиасұрақтауын қарастыру болып табылады.

Көрсетілген мақсатқа сүйене отырып, курстық жұмыста қойылған міндеттерді бөліп көрсетуге болады:

Міндеттері курстық жұмыс:

1. Медиаажерттеу, сондай-ақ баспа БАҚ-тың медиаажерттеу процесін зерделеу.

2. Баспасөз үшін қолданылатын медиаажерттеу әдістерін анықтау.

3. Баспа БАҚ нарығына талдау жасау және нақты нарық мысалында баспасөз зерттеуін баяндау.

медиаисследование баспа басылым

4. Ұсынылған мысалда қолданылған медиаажерттеу әдістемелеріне қатысты ұсыныстар беру.

Зерттеу нысаны: баспа БАҚ, Баспа БАҚ-тың медиажүйесі болып табылады.

Курстық жұмыста қолданылған негізгі әдістер: әдеби шолу, баспа басылымдарын жіктеу және жүйелеу, сондай-ақ баспа БАҚ-ты зерттеу әдістемелерін салыстыру болып табылады.

Әдеби шолу үшін Бернет Дж., С. Мориарти, Бэрон Р. Б. Назайкин А. Н., Бузин. В. және Т.

Курстық жұмыс тұрады екі тараудан, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен.

Бірінші тарауда медиасерттеу негізгі ұғымдарына теориялық шолу келтірілген, сондай-ақ баспа БАҚ-тардың жіктелуі және оларды зерттеу әдістері берілген.

Екінші тарауда Новосібір қ. баспа БАҚ нарығына талдау жүргізілді және нақты медиаоқытудың үлгісі берілді.

Қорытындыда атқарылған жұмыстар бойынша толық қорытындылар берілді.

1-тарау. Баспа БАҚ медиаажерлеудің теориялық аспектілері

1.1 медиажерттеу мәні

Медиа-зерттеулер-бұл бұқаралық ақпарат құралдарының және оларда орналастырылатын жарнамалардың әртүрлі сипаттамаларын зерттеу, олардың негізгі міндеті-БАҚ аудиториясы және оларда орналастырылатын жарнама туралы белгілі бір ақпарат алу, көрермендердің, радио тыңдаушылардың және оқырмандардың қалауын анықтау.

Медиада келесі бағыттарды атап өтуге болады:

1. Медиаөлшеу-аудиторияның нақты бұқаралық ақпарат құралымен байланыстары туралы ақпарат алу.

Медиаөлшеу барысында алынған деректерді өңдегеннен кейін, медиа жоспарлау және жарнамаға шығындарды оңтайландыру үшін пайдаланылатын көрсеткіштерді алуға болады.

2. Әр түрлі мониторингтер:

* Жарнама мониторингі (жарнама шығындарының көлемін бағалау үшін);

· Баспа басылымдарының тираждарының аудиті (жарияланған тираждарды тексеру үшін))

* Эфир мониторингі (бағдарламаның эфирге шығу фактісі мен уақытын белгілеу)

* БАҚ аудиториясын сапалы зерттеу.

Мұндай зерттеулер мысалы, телекөрермендердің телебағдарламаға қатынасын анықтауға, бағдарлама дизайнын, арнаның бағдарламалық торын бағалауға мүмкіндік береді. Мұнда мақсатты аудиториялардың өмір сүру стилін зерттеуді, құнды бағдарларды анықтауды, БАҚ аудиториясын сегменттеуді жатқызуға болады.

Зерттеу нәтижесінде жарнамалық науқанды тиімді жоспарлау үшін, жарнамаға шығындарды азайту үшін қажетті ақпаратты аламыз.

Мақсатты аудитория арасында басылым рейтингтеріне сүйене отырып, медиапланерлер осы аудиторияға жету үшін ең тиімді жолды анықтайды. Осы деректерді, сондай-ақ мониторинг нәтижелерін пайдалана отырып, өткізілген жарнамалық науқанның тиімділігі анықталады және бақыланады.

Маркетингтік зерттеулер сияқты медиаажөндеулер [2, С бойынша жіктеледі. 27]:

1. Мерзімділігі:

* Бір жолғы (бір рет өткізіледі және барлық);

* Толқындық (мерзімді түрде «толқындармен» жүргізіледі, әдетте толқындар арасындағы уақыт аралығы тең, мерзімділігі-әдетте тоқсанына жиі емес);

* Үздіксіз (ұзақ уақыт бойы тұрақты өткізіледі).

2. Деректерді алу тәсілі:

* Сауалнамалар (респонденттер сұхбат, күнделік, сауалнама тәсілімен сұралады · Кез келген жағдайда, сауалнамаға басқа адам қатысады);

* Аппараттық (адам Сұрау процесінен толық алынып тасталды · Респондент оның мінез-құлқы туралы деректерді алып тастайтын құралмен өзара іс-қимыл жасайды). Зерттеу әдістері оңай және арзан.

3. Респондентпен қарым-қатынас ұзақтығы:

* Панельді (респондент қандай да бір мерзім ішінде үнемі сұралады);

* Респонденттердің ауыспалы құрамымен (таңдауда әр жолы жаңа адамдар) ·

Бұл бөлім сұрақтарға жауап береді: медиажерттеу қандай болады және зерттеу әдістерінің әрқайсысы қандай контексте және қалай қолданылуы мүмкін екендігін көрсетеді.

1.2 баспа БАҚ-тарын зерттеу

Баспа БАҚ — тың ерекшелігі-дербестендірудің ең жоғарғы деңгейі, оқырмандарға жарнамалық хабарламаны мұқият зерделеу үшін шексіз уақыт қорын ұсыну, Жолдаудың мәнін түсіну, байланыс ақпаратын жазуға, қажет болған жағдайда мүдделі ақпаратқа оралу мүмкіндігін беру. [1, c. 471]

Баспа БАҚ — тың медиажерлеуінің мақсаты-БАҚ-тың аудиторлары мен рейтингілері туралы деректерді жинау және ұсыну, олар бірінші кезекте жарнама берушілер мен жарнамалық агенттіктерге медиажабылдау үшін арналған.

Осылайша алынған баспагерлер үшін басылымның жоғары рейтингі жарнама берушілердің қызығушылығын және тиісінше жарнама құралдарының келуін қамтамасыз етеді, олардан түскен кірістер баспа үйлері бюджеттерінің едәуір бөлігін құрайды.

Медиаөлшеу жүргізу кезіндегі негізгі міндеттер::

* Бір айда басылым аудиториясын қамтуды анықтау;

* Басылымның бір нөмірінің аудитория мөлшерін анықтау.

* Басылым рейтингін анықтау;

* Жарнама айдарларының рейтингін анықтау;

* Оқырмандардың әлеуметтік-демографиялық сипаттамасы?

* Оқырмандардың тұтынушылық сипаттамаларының сипаттамасы ·

Сенім деңгейі бойынша баспа БАҚ-тар электронды түрде сенімді түрде өтеді. Бұл әсіресе іскерлік және мамандандырылған басылымдарға қатысты. Мұндай қатынас баспа БАҚ жариялайтын жарнамалық материалға да бейнеленеді. [2, c. 156-159]

Баспасөздегі жарнама аудиторияны қызығушылық бойынша сегменттеуге мүмкіндік береді. «Сен не оқып жатырсың, ал мен сен кім айтайын». Газет немесе журнал қолдарында жиі адам туралы көбірек айтуға болады.

Баспа БАҚ бойынша жіктеледі:

1. Мерзімділігі:

* Күнделікті (аптасына 3 реттен кем емес)

* Апта сайын (3 рет және одан аз)

* Ай сайынғы

* Периодикалық емес

2. Басылым түрі:

* Газеттер

* Журналдар

* Жарнамалық басылымдар (әдетте тегін таратылатын)

3. Тарату:

* Федералдық (бүкіл ел бойынша таратылады)

* Өңірлік(жеке экономикалық-географиялық аймақта таратылады) ·

· Жергілікті (жеке қалада, қала ауданында, әкімшілік білім беруде локализацияланған).

Баспа БАҚ-тардың медиа-зерттеулері ұйымдық тұрғыдан ең қарапайым. Бұл келесі факторлармен шартталған [7]:

a) баспасөзге жүгіну ТД және радио жағдайында тәулік уақытына байланысты емес.

b) баспасөз тұтынудағы оқиғалар саны теледидар мен радиодан әлдеқайда аз.

c) таратқыштар саны ТВ және радиодан әлдеқайда жоғары.

d) Респондент тасымалдаушыға жүгіну фактісін жақсы біледі.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *