Мониторинг туралы түсінік, оның сатылары

Мониторинг туралы түсінік, оның сатылары

Мониторинг (лат. «ескерту»,» ескерту») – антропогендік факторлардың әсерінен қоршаған орта жай-күйінің өзгеруін бақылаудың, бағалаудың және болжаудың кешенді жүйесі. Бұл термин БҰҰ-ның Қоршаған орта бойынша Стокгольм конференциясын өткізу алдында (маусым, 1972) «бақылау»ұғымына қосымша пайда болды. Мониторинг теориясын әзірлеуге И. П. Герасимов, Ю. А. Изрель, В. Д. Федоров және басқа да ресейлік ғалымдар үлкен үлес қосты.

И. П. Герасимов (1975) мониторингтің үш сатысын ажыратуды ұсынды. бірінші сатыда қоршаған ортаның халық денсаулығына әсері тұрғысынан оны бақылауға басты назар аударылады. Мониторингтің бұл сатысы бақылау бекеттерінің жүйесіне және санитарлық-гигиеналық қызметтердің жұмысына сүйенеді. Екінші сатыда бақылау мен бақылаудың негізгі объектісі табиғи-аумақтық кешендер болып табылады. Үшінші сатының негізгі міндеті-адамдардың денсаулығы мен қызметі үшін осы өзгерістердің салдарын бағалау мақсатында қоршаған ортаның жаһандық параметрлерін бақылау.

Мониторингтің бірнеше түрін бөліп көрсетеді: жаһандық (биосфералық), экологиялық, геофизикалық, биологиялық, климаттық және т.б. ең әмбебап тәсіл-бұл ретте туындайтын барлық міндеттерді бір уақытта шеше отырып, мониторингтің жаһандық жүйесін ұйымдастыру болып табылады.

Экологиялық мониторинг қоршаған ортаның жай-күйін және әсер ету факторларын бақылауды, әсер ету жай-күйі мен факторларын бағалауды, қоршаған ортаның өзгеруін болжауды және оның болашақ жай-күйін бағалауды қамтиды. Оның объектілері тірі организмдер мен олардың қоғамдастықтары болады. Ол қоршаған ортаны зерттеудің маңызды әдісі болып табылады және жаһандық ауқымдағы биосфераның жай-күйін бағалау үшін ерекше маңызға ие болады, бұл ретте жиі биологиялық, геофизикалық және т. б. мониторингті қамтиды. Экологиялық мониторинг биологиялық және геофизикалық мониторинг мәселелерін қамтитын, олардың тығыз байланысындағы неғұрлым әмбебап болып табылады. Бұл қадағалау экологиялық жүйелер деңгейінде жүзеге асырылғанда ерекше маңызды. Экологиялық мониторингті ұйымдастыру кезінде биосфераның әр түрлі компоненттеріне бақылау жүргізетін арнайы жерсеріктер мен спутниктік жүйелер пайдаланылады.

Геофизикалық мониторингке атмосфераның ластануы, лайлылығы, ортаның іріктеп метеорологиялық және гидрологиялық сипаттамалары туралы деректерді анықтау жатады. Бұл кіші жүйеде биосфераның жансыз құраушы элементтерінің, соның ішінде адам құрған конструкциялардың, ғимараттардың мониторингін қосуға болады.

Биологиялық мониторингтің негізгі міндеті биосфераның биотикалық құрамдас бөлігінің жай-күйін және оның антропогендік әсерге реакциясын анықтау болып табылады. Биологиялық мониторингке әсер ететін тірі организмдер – популяциялардың (саны, биомассасы, тығыздығы және басқа да белгілері бойынша) мониторингі кіреді. Мониторингтің осы кіші жүйесінде келесі бақылауларды бөліп алған жөн:

— адам денсаулығының жай-күйіне, оған әсер етуге (медициналық-биологиялық мониторинг);

— әсер етудің осы түріне (немесе әсер ету кешеніне) аса сезімтал популяцияларға (мысалы, күкірттің қос тотығының әсеріне өсімдіктер) немесе осы әсерге қатысты «сыни» популяцияларға (мысалы, целлюлоза кәсіпорындарының төгінділеріне Байкалдағы зоопланктон).

Биологиялық мониторингте генетикалық мониторинг ерекше орын алады (әртүрлі популяциялардың мүмкін болатын тұқым қуалаушылық өзгерістерін қадағалау).

Кез келген ауқымда мониторингті ұйымдастыру кезінде практикалық іс-әрекеттер тұрғысынан өте маңызды, кез келген мақсатпен ластаушы заттардың және әртүрлі ортадағы басқа да әсер ету факторларының мониторингі болып табылады. Әр түрлі ортадағы Мониторинг:

— атмосфераның жерге жақын қабатының және жоғарғы атмосфераның мониторингі;

— гидросфера мониторингі;

— литосфера мониторингі (бірінші кезекте топырақ).

Практикалық тұрғыдан мониторинг жүйелерінің әсер ету факторлары мен көздері бойынша жіктелуі кем дегенде маңызды болып табылады. Әсер ету факторларының мониторингі-электромагниттік сәулеленуді, жылуды, шуды жатқызуға болатын түрлі ластағыштардың (ингредиенттік мониторинг) және басқа да әсер ету факторларының мониторингі. Мұнда, бірінші кезекте, мониторингке неғұрлым зиянды факторлар: ыдырау және айналу кезінде пайда болатын уытты еншілес өнімдері бар және басқа заттармен үйлескен кезде қауіпті уытты заттар, неғұрлым тұрақты және жылжымалы заттар жатады. Әсер ету көздерінің және, бірінші кезекте, ластанулардың арасында нүктелі стационарлық (зауыттық құбырлар), нүктелі жылжымалы (көлік) және кеңістіктік (қалалар, химиялық заттар енгізілген алаңдар) көздерді бөлу керек.

Қазіргі кезеңде мониторингтің өте қызықты түрі қашықтықтан (әсіресе жердің жасанды серіктерінің көмегімен) әдістермен анықталатын биосферадағы әр түрлі өзгерістердің мониторингі болып табылады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *