Программалық жабдықтаманың сыныптамасы туралы

Программалық жабдықтаманың сыныптамасы туралы

Ескерту.ДК бағдарламалық құралдарының жіктелуі, олардың жекелеген түрлерінің тағайындалуы және сипаттамасы. 4

Ескерту.Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету. Оның жіктелуі және қолданылу саласы. 5

Ескерту.Негізгі функциялар және жалпы мақсаттағы қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану саласы. 7

Ескерту.Қолданбалы бағдарламалардың интеграцияланған пакеттерінің ерекшеліктері. 15

Ескерту.Экономикалық есептерді шешуге арналған қолданбалы бағдарламалардың кәсіби пакеттері. 16

Қорытынды 18

Әдебиеттер тізімі 19

Кіріспе
Қазіргі заманғы ДК мүмкіндіктері соншалық, адамдардың көбі өз жұмысында, оқуда, тұрмыста қолданылады. Қазіргі заманғы компьютердің маңызды сапасы пайдаланушыға қатысты оның «достық» болып табылады. Адамның компьютермен қарым-қатынасы қарапайым, көрнекі, түсінікті болды. Компьютер пайдаланушыға қандай да бір жағдайда не істеу керектігін өзі айтады, қиын жағдайдан шығуға көмектеседі. Бұл компьютер бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы мүмкін.

Ескерту.ДК бағдарламалық құралдарының жіктелуі, олардың жекелеген түрлерінің тағайындалуы және сипаттамасы.
Бағдарламалық қамтамасыз ету (БЖ) — бұл компьютерде экономикалық, басқару және басқа да қызмет салаларында әр түрлі мақсаттағы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін, сондай-ақ ЭЕМ аппараттық құралдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдар мен оларға ілеспе құжаттамалардың жиынтығы.

Бағдарламалық құрал деп бағдарлама немесе деректердің машиналық тасымалдауышындағы және құжаттамамен жабдықталған бағдарламалардың қисынды байланысқан жиынтығы түсініледі.

Бағдарлама деп компьютердің командалардың (операторлардың, нұсқаулықтардың) реттілігін түсінеді, оларды орындау есепті шешу нәтижесін алуға әкеледі.

Бағдарламалық құралдарды әр түрлі белгілер бойынша жіктеуге болады. Ең жалпы жіктеу болып табылады, онда негізгі белгі бағдарламалық өнімдерді пайдалану саласы болып табылады:

— компьютерлер мен ЭЕМ желілерінің аппараттық бөлігі;

— бағдарламаларды әзірлеу технологиясы;

— түрлі пәндік салалардың функционалдық міндеттері.

Осыған байланысты бағдарламалық өнімдердің үш сыныбы бөлінеді (сурет. 1):

— жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету;

— бағдарламалау технологиясының құралдары;

— қолданбалы бағдарламалар пакеттері.

1-кесте

Ескерту.Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету. Оның жіктелуі және қолданылу саласы.
Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің түсінігі, мақсаты және құрамы.

Бағдарламалық жасақтаманы тиімді әзірлеуге және нақты, әдетте, пайдаланушының күрделі тапсырмалар кешендерін орындауға арналған бағдарламалық жасақтама қолданбалы бағдарламалық жасақтама деп аталады (application software). Ол операциялық жүйенің басқаруында жұмыс істейді және фирмалық жасау бағдарламаларының пакеттерінен және пайдаланушының қолданбалы бағдарламаларынан тұрады. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету бағдарламалық өнімдерді жасауға және оларды өткізу нарықтарында сатуға мамандандырылған ұйымдарда құрылады. Оны жүйелік талдаушылар мен бағдарламашылар — мамандар әзірлейді. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету машиналық тасығыштардағы бағдарламалар мен тиісті құжаттамалар жиынтығы болып табылады, ең алдымен белгілі бір проблемалық саланың міндеттерін шешу үшін қолданылатын нақты бағдарламалармен дұрыс жұмыс туралы мәліметтерді қамтитын пайдаланушыларға арналған нұсқамалар.

Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі бөлігін қолданбалы бағдарламалар пакеттері (АҰҚ) құрайды. Қолданбалы бағдарламалар пакеті-бұл кейбір тақырып бойынша белгілі бір есептер класын шешуге арналған бағдарламалар кешені. Пакеттер әртүрлі мамандықтағы мамандардың компьютерді пайдалануды барынша жеңілдетіп, оларды программалауды және компьютермен байланысты білімнің басқа да салаларын зерттеу қажеттілігінен босататындай етіп әзірленеді. Бұл достық интерфейс деп аталады. Бұл ретте пайдаланушы компьютермен қарым-қатынас режимінде пакеттің кіріс тілімен анықталған әрекеттер жиынтығын (пернетақтадан енгізу, командаларды орындау, ақпаратты қарау және т.б.) орындайды немесе шебер деп аталатын нәтижеге қадамдық қол жеткізудің кіріктірілген құралын (бағдарламалық модульді) көрсету қажет.

Қазіргі уақытта адам қызметінің барлық жақтарын қамтитын ППП үлкен саны бар. Барлық ППҚ-ны екі үлкен класқа бөлуге болады: жалпы мақсаттағы пакеттер мен арнайы пакеттер.

Жалпы мақсаттағы АҰҚ-пайдаланушының функционалдық міндеттерін әзірлеу мен пайдалануды автоматтандыруға арналған әмбебап бағдарламалық өнімдер.

Бұл класс ППП-ға жатады:

редакторлар: мәтіндік (Word, WordPad) және графикалық (CorelDraw, PhotoShop);

электрондық кестелер (Excel, Lotus 1-2-3);

деректер қорын басқару жүйелері (Access, Oracle);

презентацияларды дайындау құралдары (PowerPoint);

интеграцияланған ППП;

жобалауды автоматтандыру жүйелері (AutoCad);

сараптама жүйелері мен жасанды интеллект жүйелерінің қабықтары және т. б.

Жалпы мақсаттағы пакеттер класында қолданбалы бағдарламалардың интеграцияланған пакеттері ерекше орын алады. Олар көп функциялы бағдарлама жиынтығы болып табылады, онда бір тұтас жалпы мақсаттағы әртүрлі функционалдық пакеттердің мүмкіндіктері қосылған. Бір жағынан, бір-бірін толықтыратын, бір үлгідегі пайдаланушы интерфейсі бар бағдарламалардың функционалдық толықтығы, ал екінші жағынан, бір жұмыс орнында деректерді өңдеудің барлық технологиялық циклін орындау мүмкіндігі болып табылады.

Ескерту.Негізгі функциялар және жалпы мақсаттағы қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану саласы.
Бағдарламалық құралдардың осы сыныбы әртүрлі, бұл ең алдымен адам қызметінің барлық салаларында компьютерлік техника құралдарын кеңінен қолдануға, түрлі пәндік салалардың автоматтандырылған ақпараттық жүйелерін құруға негізделген.

Проблемалық-бағытталған ППП

Осы кластағы бағдарламалық өнімдерді әртүрлі белгілер бойынша жіктеуге болады:

пән салалары типтеріне;

ақпараттық жүйелерге;

бағдарламалық тәсілмен іске асырылатын міндеттер функциялары мен кешендеріне және т. б.

Кейбір пәндік облыстар үшін басқару функцияларын, деректер құрылымын және өңдеу алгоритмдерін типтеу мүмкін. Бұл бірдей функционалдық мақсаттағы АҰҚ-ның едәуір санын әзірлеуді тудырды және осылайша, бағдарламалық өнімдер нарығын құрды:

автоматтандырылған бухгалтерлік есеп;

қаржы қызметі;

персоналды басқару (кадрлық есеп);

материалдық қорларды басқару;

өндірісті басқару;

банктік Ақпараттық жүйелер және т. б.

Проблемалық-бағдарланған бағдарламалық құралдарды дамыту саласындағы негізгі үрдістер:

басқару персоналының автоматтандырылған жұмыс орындары (APM) түрінде бағдарламалық кешендер құру;

«клиент – сервер» архитектурасы бар бірыңғай бағдарламалық кешенге Армаларды біріктіретін есептеу желілері базасында пәндік саланы басқарудың интеграцияланған жүйелерін құру»;

ЭЕМ желісіндегі таратылған деректер қоры түрінде үлкен ақпараттық жүйелердің деректерін ұйымдастыру;

деректер базасына сұрау салу үшін түпкі пайдаланушының қарапайым тілдік құралдарының болуы;

соңғы пайдаланушылардың деректерді өңдеу функцияларын реттеуге мүмкіндік беретін бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау (бағдарламашылардың қатысуынсыз);

бағдарламаларды және деректерді рұқсатсыз кіруден қорғау (функциялар, жұмыс режимі, деректер деңгейінде парольдік қорғау).

Мұндай бағдарламалар сыныбы үшін деректерді өңдеудің жылдамдығына қойылатын талаптар жоғары(мысалы, банктік жүйелер үшін өткізу қабілеті секундына бірнеше жүз транзакцияны құрауы тиіс). Сақталатын ақпараттың көлемі үлкен, бұл ДБ деректерін әкімшілендіру құралдарына (өзектендіру, көшіру, деректерді өңдеу өнімділігін қамтамасыз ету) қойылатын жоғары талаптарды негіздейді.

Бұл сынып бағдарламалық өнімдер үшін ең маңызды соңғы пайдаланушылар үшін достық интерфейсін жасау.

Автоматтандырылған жобалау ППП

Бұл сыныптың бағдарламалары сызбаларды, схемаларды, диаграммаларды құрумен, графикалық модульдеумен және құрастырумен, сызбалардың стандартты элементтерінің кітапханасын құрумен және оларды бірнеше рет пайдаланумен, демонстрациялық иллюстрациялар мен мультфильмдерді жасаумен айналысатын конструкторлар мен технологтардың жұмысын қолдауға арналған.

Бағдарламалық өнімдердің осы класының ерекше ерекшеліктері деректерді өңдеу жүйесінің техникалық бөлігіне қойылатын жоғары талаптар, кіріктірілген функциялар кітапханаларының, объектілердің, графикалық жүйелермен интерфейстердің және деректер базаларының болуы болып табылады.

Жалпы мақсаттағы АҰҚ

Бұл класс түпкі пайдаланушылардың ақпараттық технологияларын қолдайтын бағдарламалық өнімдердің кең тізбесін қамтиды. Соңғы пайдаланушылардан басқа, осы бағдарламалық өнімдерден басқа, бағдарламалаудың кіріктірілген құралдарының арқасында деректерді өңдеудің күрделенген бағдарламаларын жасау үшін программистер де пайдалана алады.

Бағдарламалық өнімдердің осы класының өкілдері-дербес жұмыс істейтін компьютерлерде жергілікті деректер базасын ұйымдастыруды және сақтауды, не файл-серверде деректер базасын орталықтандырылған сақтауды және оларға желілік қолжетімділікті қамтамасыз ететін деректер қорын басқарудың үстелдік жүйелері (ДББЖ).

Қазіргі уақытта жеке компьютерлерге арналған реляциялық ДҚБЖ кеңінен ұсынылған.:

экрандық нысандар арқылы деректер базасымен жұмыс істеу;

жоғары деңгейдегі арнайы сұраныстар тілдері арқылы деректерді іздеу сұрауларын ұйымдастыру;

аралық және түпкілікті қорытындыларды шығара отырып, деректердің әртүрлі құрылымының есептерін генерациялау;

программалаудың және макрокоманданың тілдерін пайдалана отырып жазылған бағдарламаларды, кіріктірілген функцияларды пайдалану арқылы есептеуіш өңдеу.

ДББЖ ортасында жұмыс істейтін пайдаланушылық қосымшалар (қолданбалы бағдарламалар) соңғы пайдаланушының жұмыс мәзірінің түрі бойынша құрылады, оның әрбір командасы белгілі бір функцияның автоматтандырылған орындалуын қамтамасыз етеді. Қазіргі заманғы ДҚБЖ-да (мысалы, ДҚБЖ Access 2.0) CASE-жобалау технологиясының элементтері, атап айтқанда:

деректер қорының схемасы визуализацияланған;

әр түрлі өңдеу (Деректер қорының деректерін қосу, жою немесе түрлендіру) кезінде деректер базасының бүтіндігін автоматты түрде қолдау жүзеге асырылды);

жобалау процесін қолдауды қамтамасыз ететін «шеберлер» («конструктор» режимі) – «кесте шебері», «формалар шебері», «есептер шебері», «мәзір құрастырушысы» және т. б. ұсынылады.;

деректер қоры құрылымының прототиптерін (шаблондарын), формаларды, есептерді және т. б. кеңінен пайдалану үшін құрылған.

Оның барлығы қосымшаларды құру үшін құралдық құрал ретінде ДББЖ функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтуді куәландырады.

Деректер қорының серверлері – «клиент-сервер»архитектурасында интеграцияланған деректер қорының желісінде жұмыс істеу кезінде пайдалануға және құруға арналған бағдарламалық қамтамасыз етудің табысты дамып келе жатқан түрі.

Бірнеше ДҚБЖ типті Paradox, Access, FoxPro және т. б.) желілік нұсқасында деректерді өңдеу сақтайды ақпаратты файл-сервер – арнайы бөлінген компьютерде орталықтандырылған түрде, бірақ өзі деректерді өңдеу жүргізіледі жұмыс станцияларында. Деректер қорының серверлері, керісінше, деректерді барлық өңдеуді (сақтау, іздеу, алу және клиентке беру) дербес орындайды, сонымен бір мезгілде желі пайдаланушыларының көп санын деректермен қамтамасыз етеді. SQL (Structured Query Language — реляциялық деректер базасына қол жеткізу үшін құрылымдалған сұраныстар тілі ) дерекқор серверлерінің әр түрлі түрлері үшін ортақ болып табылады.

Деректер қорының көптеген серверлері бір уақытта бірнеше платформаны (Windows NT, Unix, OS/2 және т.б.) пайдалана алады, деректерді тарату хаттамаларының кең спектрін қолдайды (IPX, TCP/IP, X. 25 және т. б.).

Деректер базасының серверлерін қолданудың ең үлкен проблемалары деректер базасының тұтастығын (қарама-қайшы еместігін) қамтамасыз ету, желі тораптары бойынша деректерді қайталаумен (тираждаумен) және оларды синхронды жаңартумен байланысты мәселені шешу болып табылады.

Есептер генераторлары (серверлері) – «клиент-сервер»архитектурасы бар желі жағдайында сұрауларды іске асыруды және есептерді баспа немесе экрандық түрде қалыптастыруды қамтамасыз ететін дамудың дербес бағыты бар бағдарламалық құралдар.

Есеп сервері барлық беріліс деңгейлері мен деректер қоры серверінің драйверлерін пайдалана отырып, деректер қоры серверіне қосылады.

Есеп серверлері:

жоспарлау бағдарламалары пайдаланушылардың талабы бойынша есептерді қалыптастыру, желі бойынша есептерді беру және тарату кестесін жасау үшін уақытты есепке алу үшін пайдаланылады;

есептерді қалыптастыруға арналған сұраулардың кезектілігін басқару бағдарламалары;

қалыптасқан есептерге қол жеткізуді шектеу үшін пайдаланушылар сөздігін жүргізу бағдарламалары;

есептер мұрағатын жүргізу бағдарламалары және т. б.

Дайындалған есептер клиенттерге электрондық пошта арқылы немесе басқа көлік агентінің көмегімен жіберіледі. Есеп серверлері әдетте әртүрлі платформаларды қолдайды, осылайша олар біртекті емес есептеу желілерінде тиімді жұмыс істейді.

Мәтіндік процессорлар – құжаттарды автоматты форматтау, сурет салынған объектілер мен кестелерді мәтінге қою, мазмұндар мен көрсеткіштерді жасау, орфографияны тексеру, қаріптік ресімдеу, құжаттардың шаблондарын дайындау үшін пайдаланылатын бағдарламалар. Бағдарламалық өнімдердің осы бағытын дамытудың мысалы баспа жүйелері болып табылады.

Кестелік процессор – соңғы пайдаланушының күшімен есептеуге арналған бағдарламалар; іскерлік графика құралдары, арнайы өңдеу бағдарламалары (кіріктірілген функциялар, деректер қорымен жұмыс, деректерді статистикалық өңдеу және т.б.).

Презентациялық графика құралдары-бейнелер жасауға және оларды экранда көрсетуге, слайд-фильмдер, мультфильмдер, бейнефильмдер дайындауға, оларды редакциялауға, бейнелердің жүру тәртібін анықтауға арналған мамандандырылған бағдарламалар. Презентация диаграммалар мен графиктерді көрсете алады. Презентациялық графиканың барлық бағдарламалары шартты түрде слайд-шоу дайындауға арналған бағдарламаларға және мультимедиа-Презентация дайындауға арналған бағдарламаларға бөлінеді. Бұл бағдарламалардың жұмысы үшін арнайы жабдықтың болуы қажет – LCD (Liquid Crystal Desktop) – бейнені экранға шығару үшін проекционды проектор, видеотехника.

Презентация көрсету жоспарын алдын ала жасауды талап етеді. Әрбір слайд үшін жобалау орындалады: слайдтың мазмұны, Өлшем, элементтердің құрамы, оларды ресімдеу тәсілдері және т.б. анықталады.

Біріктірілген пакеттер-бір-бірін функционалды толықтыратын, ортақ есептеу және операциялық платформада іске асырылған бірыңғай ақпараттық технологияларды қолдайтын бірнеше бағдарламалық өнімдердің жиынтығы.

Ең көп таралған біріктірілген пакеттер, олардың компоненттері:

ДББЖ;

мәтін өңдегіші;

кестелік процессор;

органайзер;

электрондық поштаны қолдау құралдары;

презентацияларды жасау бағдарламалары;

графикалық редактор.

Интеграцияланған пакеттердің компоненттері бір-бірінен оқшау жұмыс істей алады,бірақ интеграцияланған пакеттердің негізгі артықшылықтары олардың бір-бірімен ақылға қонымды үйлесуі кезінде көрінеді. Интеграцияланған пакеттердің пайдаланушылары әртүрлі компоненттер үшін біріздендірілген интерфейске ие, осылайша оларды игеру процесінің салыстырмалы жеңілдігі қамтамасыз етіледі.

Бағдарламалық құралдардың осы сыныбының ерекше ерекшеліктері:

соңғы пайдаланушылар үшін ақпараттық технологиялардың толықтығы;

интеграцияланған пакеттің құрамына кіретін барлық бағдарламалар үшін соңғы пайдаланушының бір типті интерфейсі-мәзірдегі жалпы командалар, бір функциялардың стандартты пиктограммалары (дискіде сақтау, басып шығару, емлені тексеру, қаріптік безендіру және т. б.), стандартты құру және диалог терезелерімен жұмыс істеу және т. б.;

интеграцияланған пакеттің бағдарламаларына арналған жалпы қызмет (мысалы, емлені тексеру үшін сөздік және емлені тексеру құралдары, диаграмма құрастырушысы, деректер конвертері және т. б.));

біріктірілген бума бағдарламаларымен жасалған нысандарға сілтемелер мен алмасу жеңілдігі (екі әдіс қолданылады: DDE-динамикалық деректер алмасу және OLE-динамикалық нысандарды жинақтау), нысандарды біркелкі тасымалдау (drag-and-drop әдісі));

макрокоманданы, пайдаланушы бағдарламаларын талдау үшін бірыңғай тілдік платформаның болуы;

интеграцияланған пакеттің құрамына кіретін әр түрлі бағдарламалардың мүмкіндіктерін интеграциялайтын құжаттарды құру мүмкіндігі.

Интеграцияланған пакеттер көптеген пайдаланушылар желісінде топтық жұмыс кезінде де тиімді. Сонымен, пайдаланушы жұмыс істейтін қолданбалы бағдарламадан құжаттар мен деректер файлдарын басқа пайдаланушыға жіберуге болады, бұл ретте деректер беру стандарттарын желі немесе электрондық пошта арқылы нысандар түрінде қолдайды.

Әдістемелік-бағытталған ППП

Бұл класс ақпараттық жүйелердің пәндік саласына және функциясына қарамастан есептерді шешудің математикалық, статикалық және басқа да әдістерін қамтамасыз ететін бағдарламалық өнімдерді қамтиды. Математикалық бағдарламалау, дифференциалдық теңдеулерді шешу, Имитациялық модельдеу, операцияларды зерттеу әдістері кеңінен таралған.

Деректерді статистикалық өңдеу және талдау әдістері (сипаттама статистикасы, регрессиялық талдау, техникалық-экономикалық көрсеткіштердің мәндерін болжау және т.б.) кеңінен қолданылады. Мысалы, қазіргі заманғы кестелік процессорлар статистикалық өңдеу мен статистикалық талдаудың ақпараттық технологияларын іске асыратын кіріктірілген функциялар жиынтығын едәуір кеңейтті. Сонымен қатар статистикалық әдістердің жоғары дәлдігі мен сан алуандығын қамтамасыз ететін статистикалық өңдеудің мамандандырылған бағдарламалық құралдарын пайдалану қажеттігі де өсіп келеді. Жобаның экономикалық көрсеткіштерімен желілік жоспарлау әдістерінің негізінде, әртүрлі түрдегі есептерді қалыптастырумен бағдарламалық құралдардың жаңа бағыты – жобаларды басқару ресімделді, осы бағдарламалардың пайдаланушылары жобалар менеджерлері болып табылады.

Кеңселік ППП

Бағдарламалық өнімдердің аталған сыныбы офистің қызметін ұйымдастырушылық басқаруды қамтамасыз ететін бағдарламаларды қамтиды:

Ескерту.Органайзерлер (жоспарлаушылар) – жұмыс уақытын жоспарлауға, кездесулер хаттамаларын, кестелерді жасауға, жазу және телефон кітапшасын жүргізуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету.

Органайзер-бағдарламалардың құрамына: калькулятор, жазу кітапшасы, сағат, күнтізбе және т.б. кіреді.

Ескерту.Аудармашылар-бағдарламалар, емлені тексеру және мәтінді тану құралдары:

көрсетілген тілде бастапқы мәтіннің жолағын жасауға арналған аудармашылар-бағдарламалар;

мәтіндерді тексеру кезінде қолданылатын емле сөздіктері;

мәтін стилін түзету үшін қолданылатын синонимдер сөздіктер;

сканермен саналған ақпаратты тану және мәтіндік көрініске түрлендіру бағдарламалары. Оларға жатады:

ППП OCR Cunei Form 2.0-аралас орыс-ағылшын мәтіндерін тануды қамтамасыз етеді, RTF форматында мәтін де, иллюстрациялар да сақталады;

ППП OCR Tiger-кітапханадан қаріпті автоматты түрде таңдау мүмкіндігімен орыс тілін танудың шрифттік оқыту жүйесі, мәтіндерді көп беттік енгізуді қамтамасыз етеді;

Stylus Lingvo Office ППП – «парақтан параққа дейін» бүкіл циклді іске асырады-сканердің көмегімен баспа парағында орналасқан мәтіндік бейнені оқу жүзеге асырылады; FineReader оптикалық бейнелерді тануды және мәтіндік түрде есептелген ақпаратты жазуды жүзеге асырады; Stylus for Windows көрсетілген тілге аударуды орындайды; Lingvo Corrector емле корректоры және Lingvo резиденттік сөздігі тексеруді және түзетуді жүзеге асырады. Аударма нәтижесі Word for Windows мәтіндік редакторының форматында ұсынылады.

Байланыс ППП-ақпараттық желінің қашықтағы абоненттерімен пайдаланушының өзара іс-қимылын ұйымдастыруға арналған. Internet ғаламдық ақпараттық желісін дамыту жағдайында бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңа класы – браузерлер, WWW-беттерді құру құралдары пайда болды. Олар HTML тілін қолдау мүмкіндіктерімен, Фон, мәтін, Мәтінді пішімдеу кезінде түстерді пайдаланумен, суреттердің графикалық пішімдерін, кестелерді, фондық дыбысты, мультипликацияны және т.б. пайдаланумен ерекшеленеді. Электрондық пошта сондай-ақ офистік ППП-ның міндетті компонентіне айналады.

Үстелдік баспа жүйелері

Бағдарламаның бұл сыныбы Компьютерлік баспа қызметінің ақпараттық технологиясын қамтамасыз ететін бағдарламаларды қамтиды:

мәтіндерді пішімдеу және редакциялау;

мәтінді беттерге автоматты түрде бөлу;

тақырып жасау;

баспа бетінің компьютерлік беттеуі;

кестені құрастыру;

суреттер дайындау және т. б.

PPP Adobe Page Maker 6.0 көп бет түрлі-түсті жарияланымдарды, икемді бет дизайнын, жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз етеді. Беттеу мүмкіндіктері кеңейтілді: бір жарияланымда пайдаланылуы мүмкін беттердің шексіз саны-шаблондар; түрлі-түсті бейнелерге түрлі әсерлерді қолдану; импортталған файлдардағы түстердің айқындығын теңшеу және реттеу; беттегі нысандардың орналасуын бекіту, нысандарды Автоматты туралау.

Мультимедианың бағдарламалық құралдары

Мультимедиа бағдарламалық өнімдерінің негізгі мақсаты — пайдаланушының ақпараттық кеңістігін кеңейту үшін аудио және бейне ақпараттарды жасау және пайдалану.

Мультимедиа бағдарламалық өнімдері кітапханалық ақпараттық қызмет көрсету, оқыту процесі, бос уақытты ұйымдастыру саласында нарықта көшбасшы орынға ие болды. Өнер туындыларының компьютерлік бейнелерінің, Дыбыстық жазбалар кітапханаларының деректер базасы қолданбалы оқыту жүйелері, компьютерлік ойындар, кітапхана каталогтары мен қорлары үшін негіз болады.

Жасанды интеллект жүйелері

Бағдарламалық өнімдердің аталған класы адам интеллектінің жекелеген функцияларын іске асырады. Жасанды интеллект жүйесінің негізгі компоненттері білім базасы, пайдаланушымен интеллектуалдық интерфейс және логикалық қорытындыларды қалыптастыру бағдарламасы болып табылады. Оларды әзірлеу келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

білім базасын және логикалық шығару ережелерін толтыру жолымен сараптамалық жүйелерді құруға арналған қабық-бағдарламалар;

белгілі бір пәндік салалар шеңберінде шешімдер қабылдауға арналған дайын сараптамалық жүйелер;

семантикалық модельдерді қолдау үшін білім қорын басқару жүйесі (процедуралық, семантикалық желі, фреймдік, өнімдік және т.б.).

Әдетте, зияткерлік интерфейс қамтиды:

табиғи тілде диалогтық процессор;

білім базасының ақпараты негізінде есептің сипаттамасын шешу бағдарламасына түрлендіретін жоспарлаушы;

интерфейс компоненттерін басқаруды жүзеге асыратын монитор.

Ескерту.Қолданбалы бағдарламалардың интеграцияланған пакеттерінің ерекшеліктері.
Арнайы БҚ әдістемелік-бағытталған АҰЕ және проблемалық-бағытталған АҰЕ кіреді.

Әдістемелік-бағытталған АҰЕ олардың алгоритмдік негізінде есептерді шешу үшін қолданылатын қандай да бір экономикалық-математикалық әдіс іске асырылуымен сипатталады. Осы санаттағы пакеттерге математикалық бағдарламалау (сызықтық, динамикалық, статистикалық және т. б.), желілік жоспарлау және басқару, жаппай қызмет көрсету теориясы, Математикалық статистика және т. б. әдістерін іске асыратын бағдарламалық құралдар жатады.

Проблемалық-бағытталған ППП — бұл өнеркәсіптік және өнеркәсіптік емес қызмет салаларында түрлі функционалдық міндеттерді шешу процестерін автоматтандыру үшін әзірленген бағдарламалар пакеттерінің ауқымды тобы. Іс жүзінде бірде бір ППП жоқ пәндік сала жоқ. Экономиканың нақты салаларында деректерді өңдеудің ақпараттық технологияларын іске асыруға арналған пакеттер проблемалық-бағытталған пакеттердің мысалдары бола алады:

Бухгалтерлік салада – бұл «1С: Бухгалтерия», «Парус», «Интеллект-Сервис» және т. б. бухгалтерлік есепті автоматтандыру бағдарламалары.;

банк қызметінде-бұл «Диасофт», «Инверсия», «R-Style» және т. б. фирмалар ұсынған бағдарламалық өнімдер.

«Консультант Плюс», «Гарант», «Юсис» және т. б. сияқты ақпараттық-анықтамалық жүйелер.

Ескерту.Экономикалық есептерді шешуге арналған қолданбалы бағдарламалардың кәсіби пакеттері.
Проблемалы-бағытталған АҰЕ нақты функционалдық салада күрделі кешенді есептерді шешуге арналған бағдарламалық өнімдер деп аталады. Проблемалы-бағытталған АҰҚ-ның барлық алуан түрлілігінен өнеркәсіптік және өнеркәсіптік емес салалардағы басқару функцияларын кешенді автоматтандыруға және нақты пәндік облыстардың АҰҚ-ға арналған топтарды бөліп аламыз.

Өнеркәсіптік сала үшін проблемалық-бағдарланған АҰҚ өндірісті жетілдірілген әдістемелермен жоспарлау, жұмыс жоспарының орындалуын бақылау үшін ғана емес, сонымен қатар қаржылық және еңбек ресурстарының қозғалысын қамтамасыз ету, сервистік қызмет көрсетуді бақылаумен, дайын өнімді бөлумен және маркетингпен байланысты бірқатар функцияларды жүзеге асыру үшін технологиялық негізді құрауы тиіс.

Өнеркәсіптік емес саланың проблемалық-бағытталған АҰЕ материалдық өндіріспен байланысты емес фирмалардың (банктер, биржалар, сауда және т.б.) қызметін автоматтандыруға арналған.

Жекелеген пәндік облыстардың АҰҚ бағдарламалық өнімдерді жасау индустриясын дамытудың негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Он жылдан астам уақыт бойы әр түрлі пәндік салалар: бухгалтерлік есеп, Қаржылық менеджмент, құқықтық жүйелер және т. б. үшін ППП әзірленеді.

Қаржылық менеджмент АҰЕ (ФМ АҰЕ) фирмалар қызметін қаржылық жоспарлау және талдау қажеттілігіне байланысты пайда болды. Бүгінгі Ресей нарығы ҚМ ППП негізінен екі

бағдарламаның кластары: кәсіпорынды қаржылық талдау үшін және инвестициялардың тиімділігін бағалау үшін.

Құқықтық анықтамалық жүйелердің ПҰҚ-ы үздіксіз ағыннан түсетін заңнамалық ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істеудің тиімді құралы болып табылады.

Қаржыны басқаруда кеңінен қолданылатын интеграцияланған пакеттің мысалы ретінде Project Expert ППП келтіруге болады.

Project Expert-инвестициялардың тиімділігін талдауға мүмкіндік беретін инвестициялық жобаларды әзірлеу және кәсіпорын қызметін қаржылық жоспарлау жүйесі. Project Expert бағдарламасында инвестициялық жобаларды бағалау және қаржылық талдау әдістемесі қолданылады.

Project Expert бағдарлама болып табылады, Windows NT, Windows 98, Windows 95, Windows 2000 ортасында жұмыс істейді және жылдамдық бойынша заманауи талаптарға жауап береді.

Project Expert Ресей экономикалық шынайылығының ерекшелігін (салықтық өзгерістер, инфляция және т.б.) ескеруге мүмкіндік береді.

Бағдарламаның негізгі функциялары:

сыртқы орта параметрлерінің (инфляция, салықтар, валюта бағамдары) өзгеруін ескере отырып, кез келген кәсіпорынның қызметін егжей-тегжейлі сипаттау және жобалау);

материалдық, адам және қаржы ресурстарын неғұрлым ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететін инвестициялық жобаны іске асыру жоспарын, маркетинг және өндіріс стратегиясын әзірлеу;

жобаны қаржыландыру моделін салу;

кәсіпорынның қаржылық нәтижелеріне әсер ететін параметрлердің мәнін өзгерте отырып, әртүрлі даму сценарийлерін талдау;

негізгі тәуекелдерді анықтау;

халықаралық талаптарға толық сәйкес келетін қаржылық есептерді (ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (Кэш-фло), Баланс, пайда мен шығындар туралы есеп, пайданы пайдалану туралы есеп) және инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын дайындау;

жобаға жан-жақты талдау жүргізу, оның ішінде сезімталдықты талдау, жобаның жалпы тиімділігін талдау (пайдалылық индексі, таза келтірілген кіріс, рентабельділіктің ішкі нормасы), жобаның әрбір қатысушысы үшін ақша ағындарын талдау және бірқатар көрсеткіштер (ағымдағы өтімділік коэффициенті, акцияға пайда және т. б.) бойынша қаржылық қызметті талдау.);

жобаға статистикалық талдау жүргізу;

есептер негізінде де, математикалық тәуелділікті сипаттау көмегімен де, үшөлшемді кестелерді қоса алғанда, әр түрлі нұсқаларда графика салу;

Қорытынды
Бұл жұмыста қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету болып табылатыны қарастырылды. Жеке талданды: ДК бағдарламалық құралдарының жіктелуі, ББП-ның жіктелуі мен қолданылу саласы, Жалпы мақсаттағы қолданбалы бағдарламалар пакеттерінің негізгі функциялары мен қолданылу саласы, интеграцияланған АҰЕ-ның ерекшеліктері, сондай-ақ экономикалық есептерді шешу үшін кәсіби АҰЕ-ның ерекшеліктері.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *