Таным деңгейлері. Эмпирикалық, теориялық және қолданбалы білімнің өзара байланысы

Таным деңгейлері. Эмпирикалық, теориялық және қолданбалы білімнің өзара байланысы

Ғылыми білім эволюцияға қарай ұйымның барлық жаңа деңгейлері пайда болатын күрделі дамушы жүйе болып табылады. Олар бұрын қалыптасқан білім деңгейіне кері әсер етеді және оларды өзгертеді. Бұл үдерісте үнемі теориялық зерттеудің жаңа тәсілдері мен тәсілдері пайда болады, ғылыми іздеу стратегиясы өзгереді.

Бұл үдерістің заңдылықтарын анықтау үшін ғылыми білімнің құрылымын алдын ала ашу қажет. Әр пәннің ғылыми білім жүйесі гетерогенн. Онда білімнің түрлі формаларын анықтауға болады: эмпирикалық фактілер, заңдар, принциптер, гипотезалар, әр түрлі теориялар және ортақтылық дәрежесі және т. б.

Барлық осы нысандар білімді ұйымдастырудың негізгі екі деңгейіне жатқызылуы мүмкін: эмпирикалық, теориялық және қолданбалы. Әрине, ғылыми зерттеудің осы деңгейлерінің әрқайсысының ерекшеліктері мен ішкі құрылымын талдау үшін талдау үшін бастапқы материалдарды алдын ала таңдау қажет. Мұндай материал ретінде оның тарихи дамуында алынған ғылымның нақты мәтіндері болып табылады. Таным-үш кезеңнен тұратын циклдік процесс(күріш).

Таным деңгейлері. Эмпирикалық, теориялық және қолданбалы білімнің өзара байланысы

Сур. Процесс познания

Эмпирикалық кезеңде ақпарат жинау және осы ақпаратты Ғылыми фактілер мен бастапқы (эмпирикалық) заңдар түрінде ұсыну жүріп жатыр. Осы деңгейде практиканың мазмұны немесе оның тікелей нәтижесі болып табылатын барлық тәсілдер мен әдістер қолданылады. Эмпирикалық деңгейдің барлық әдістерін эмпирикалық фактіні ажырату әдістеріне (эксперимент, бақылау және т.б.) және алынған білімді жүйелеу әдістеріне (жіктеу, қорыту және т. б.) бөлуге болады.

Келесі, теориялық, сатының рөлі жиналған фактілерді интерпретациялау (оларға мағыналық мән беру) және одан әрі зерттеулердің тұжырымдамалық бағыттарын беру болып табылады. Айта кету керек, теория әрдайым практикалық зерттеулер үшін өзіндік Маяк болып табылады. Теориялық деңгейге объективті әлемнің жалпыға ортақ, қажетті және Елеулі байланыстары көрсетілетін логикалық нысандар жатады. Теориялық білімді ұсынудың негізгі формалары теория және гипотеза болып табылады.

Танымдық процестің қолданбалы сатысында теориялар негізінде практикада қолданылатын ережелер әзірленеді. Оның негізгі бөлімі инженерия болып табылады, ол адамның идеалдарына сәйкес қоршаған шындықты мақсатты өзгертуге бағытталған тәсілдердің, әдістердің жиынтығын білдіреді.

Талдау бірлігі ретінде ғылыми пән өз дамуындағы интердисциплинарлық ортамен (басқа ғылыми пәндермен) байланысты эмпирикалық, теориялық және қолданбалы деңгейдегі білімнің күрделі өзара іс-қимылы болып табылады.

Бірақ сонда ғылыми зерттеудің құрылымын талдауды ғылыми пәннің теориялық және эмпирикалық деңгейлерінің ерекшеліктерін анықтаудан бастаған жөн, бұл ретте осы деңгейлердің әрқайсысы білім түрлерінің әртүрлілігін қамтитын және олардың танымдық рәсімдерін туындататын күрделі жүйе ретінде қарастырылады.

Теориялық және эмпирикалық мәселелер бойынша кең әдістемелік әдебиет бар. Бұл деңгейлердің айқын бекітілуі 30-шы жылдардың позитивизмінде жүзеге асырылды, онда ғылым тілін талдау эмпирикалық және теориялық терминдердің мағынасында айырмашылықты анықтады. Мұндай айырмашылық зерттеу құралдарына қатысты. Сонымен қатар, зерттеу пәнінің сипаты мен әдістерінің ерекшелігін назарға ала отырып, ғылыми танымның екі деңгейін ажыратуға болады. Айта кету керек, қолданбалы деңгей үшін мұндай зерттеу жоқ.

Бұл айырмашылықтарды егжей-тегжейлі қарастырайық. Әр түрлі деңгейдегі зерттеу құралдарының ерекшеліктерінен бастайық. Эмпирикалық және қолданбалы зерттеу зерттеушінің зерттелетін объектімен тікелей практикалық өзара іс-қимылына негізделеді. Бірақ эмпирикалық зерттеу бақылауларды және эксперименталды қызметті жүзеге асыруды көздейді. Сондықтан эмпирикалық зерттеу құралдарына аспаптар, аспаптық қондырғылар және басқа да нақты бақылау және эксперимент құралдары жатады. Ал қолданбалы-түрлі құрылғылар, жүйелер, технологиялар құру. Және бұл қызмет де эксперименттік болып табылады.

Теориялық зерттеуде объектілермен тікелей практикалық өзара іс-қимыл жоқ. Бұл деңгейде объект тек жанама, ойлы экспериментте зерделенуі мүмкін. Эксперименттер мен бақылауларды ұйымдастыруға байланысты құралдардан басқа эмпирикалық зерттеуде ұғымдық құралдар да қолданылады. Олар жиі эмпирикалық ғылым тілі деп аталатын ерекше тіл ретінде жұмыс істейді. Ол теориялық тілдің эмпирикалық терминдері мен терминдерімен өзара әрекеттесетін күрделі ұйымға ие.

Эмпирикалық терминдердің мағынасы-эмпирикалық нысандар деп атауға болатын ерекше абстракциялар. Оларды шынайылық объектілерінен ажырату керек. Эмпирикалық объектілер-бұл заттардың кейбір қасиеттері мен қарым-қатынасын шын мәнінде бөліп тұратын абстракциялар. Нақты объектілер қатаң бекітілген және шектеулі белгілер жиынтығы бар мінсіз объектілер бейнесінде эмпирикалық танымда ұсынылған. Нақты объектіге шексіз белгілер саны тән. Кез-келген осындай объект өз қасиеттерімен, байланыстары мен қарым-қатынасында сарқылмайды.

Мысалы, электр тогының магниттік әсері анықталған Био және Савардың тәжірибелерін сипаттауды алайық. Бұл іс-әрекет токпен тік сызықты сымға жақын орналасқан магниттік бағыттаманың тәртібі бойынша белгіленді. Токпен сым және магниттік көрсеткі шексіз белгілер санына ие болды. Олар белгілі бір ұзындығына, қалыңдығына, салмағына, конфигурациясына, түсіне ие болды, бір-бірінен, тәжірибе жүргізілген үй-жайдың қабырғасынан, күннен, Галактика орталығынан және т. б. қашықтықта болды.

Осы шексіз сипаттар жиынтығынан және эмпирикалық терминдегі қатынастардан токпен сым, ол осы тәжірибені сипаттауда қолданылады, тек мынадай белгілер анықталды: 1) магнит стрелкасынан белгілі бір қашықтықта болу; 2) түзу сызықты болу; 3) белгілі бір күштің электр тогын жүргізу. Мұнда барлық басқа қасиеттер маңызды емес,және олардан біз эмпирикалық сипаттамада абстрагируемся. Сол сияқты шектеулі белгілер жиынтығы бойынша магнитті көрсеткі терминінің мағынасын құрайтын тамаша эмпирикалық нысан құрастырылады. Эмпирикалық нысанның әрбір белгісін нақты объектіде анықтауға болады, бірақ керісінше емес.

Теориялық танымға келетін болсақ, онда басқа да зерттеу құралдары қолданылады. Мұнда зерттелетін объектімен материалдық, практикалық өзара әрекеттесу құралдары жоқ. Бірақ теориялық зерттеу тілі эмпирикалық сипаттама тілінен ерекшеленеді. Оның негізі ретінде теориялық терминдер, олардың мағынасы теориялық идеалды объектілер болып табылады. Оларды идеалданған объектілер, дерексіз объектілер немесе теориялық құрылымдар деп те атайды. Бұл шындықты логикалық қайта құру болып табылатын ерекше абстракциялар. Бірде-бір теория мұндай нысандарды қолданбай құрылмайды.

Олардың мысалдары ретінде материалдық нүкте, мүлдем қара дене, баға Заңына сәйкес басқа тауарға айырбасталатын тамаша тауар (мұнда нарықтық бағалардың ауытқуынан абстрагирлеу жүреді), биологиядағы идеалданған популяция, оған қатысты Харди –Вайнберг заңы тұжырымдалады (барлық адамдар бірдей бірдей айқасатын шексіз популяция).

Идеалданған теориялық объектілер эмпирикалық объектілерге қарағанда, тәжірибе объектілерінің нақты өзара іс-қимылында байқай алатын белгілермен ғана емес, бірде-бір нақты объект жоқ белгілермен де берілген. Мысалы, материалдық нүктені мөлшерден айырылған дене ретінде анықтайды, бірақ дененің барлық массасын шоғырландырады. Табиғатта мұндай денелер жоқ. Олар мәнсіз (қандай да бір қатынаста) байланыстар мен заттың белгілерінен абстрагирацияланып, тек қана мәндік байланыстардың тасымалдаушысы болып табылатын тамаша нысанды салғанда ойлы құрастырудың нәтижесі ретінде әрекет етеді. Шын мәнінде мәні құбылыстан ажыратылмайды, біреуі басқа арқылы көрінеді. Теориялық зерттеудің міндеті таза түрдегі мәнді тану болып табылады. Абстрактілі, идеалданған объектілерді теорияға енгізу және бұл тапсырманы шешуге мүмкіндік береді.

Қолданбалы зерттеулердің объектісі-теорияның тілін нақты практикалық іске асыруға аударуға мүмкіндік беретін ағынды, функционалдық, құрылымдық схемалар.

Танымның эмпирикалық, теориялық және қолданбалы типтері тек құралдар бойынша ғана емес, зерттеу қызметінің әдістері бойынша да ерекшеленеді. Эмпирикалық деңгейде негізгі әдістер ретінде нақты эксперимент және нақты бақылау қолданылады. Зерттелетін құбылыстардың субъективті қатпарларынан барынша тазартылған объективті сипаттамасына бағытталған эмпирикалық сипаттау әдістері де маңызды рөл атқарады.

Теориялық зерттеуге келетін болсақ, мұнда ерекше әдістер қолданылады: идеализация (идеалданған объектіні құру әдісі); нақты объектілермен нақты эксперимент орнын басатын идеалданған объектілермен ой эксперименті; теорияны құрудың ерекше әдістері (аксиоматикалық және гипотетико-дедуктивтік әдістер) және т. б..

Құралдар мен әдістердің барлық осы ерекшеліктері эмпирикалық және теориялық зерттеу пәнінің ерекшелігімен байланысты. Осы деңгейлердің әрқайсысында Зерттеуші бір объективті шындықпен жұмыс істей алады, бірақ ол оны әртүрлі пәндік кесімдерде, әр түрлі аспектілерде зерттейді, сондықтан оның көзқарасы, оның білімдегі түсінігі әр түрлі болады. Эмпирикалық зерттеу негізінде құбылыстар мен олардың арасындағы тәуелділікті зерттеуге бағытталған. Танымның бұл деңгейінде мәндік байланыстар таза түрде бөлінбейді, бірақ олар құбылыстарда көрініс табады, олардың нақты қабығы арқылы пайда болады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *