Тау-кен және кесу жұмыстарын есептеу

Тау-кен және кесу жұмыстарын есептеу

Халық шаруашылығын минералдық шикізатпен толық қамтамасыз ету үшін тау-кен өнеркәсібінде өндірісті техникалық қайта жарақтандыру және қайта жаңарту бағдарламасының кешендерін әзірлеу және жүзеге асыру қажет.

Қазіргі уақытта тау-кен ұңғылау жұмыстарында бұрғылау және тиеу-көлік жабдықтары, сондай-ақ тік және көлбеу қазбаларды қазуға арналған механикаландырылған кешендер кеңінен таралды. Көтерілуші қазбаларды үңгілеу үшін КПВ типті комбайндар кең таралған.

Материал сыйымдылығын төмендету үшін еңбекті қажет ететін және қымбат бекітпенің жеңілдетілген түрлерін кеңінен енгізу қажет. Бір ауысымда 2-3 кенжарларда жұмыс жасау бұрғылау тәсілімен қазбаны жүргізудің жоғары жылдамдығына қол жеткізуге, 1 м қазбаның өзіндік құнын төмендетуге және найзағайдың өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

1. Әзірлеу жүйесін таңдау және негіздеу

Ашық тазалау кеңістігі бар I класты өңдеу жүйелерін қарастырайық.

Бұл класс тұрақты кендер мен сыйымды жыныстарда қолданылады. Сонымен қатар, электр энергиясын тұтынуды қамтамасыз ету үшін, электр энергиясын тұтынуды қамтамасыз ету үшін, электр энергиясын тұтынуды қамтамасыз ету үшін, электр энергиясын тұтынуды қамтамасыз ету үшін, электр энергиясын тұтынуды қамтамасыз ету үшін қолданылады.

Кенді маганизациялаумен игерудің II кл. жүйелерін қарастырайық.

Бұл сынып кез келген қуатта, бір метрден және одан да көп және күндізгі үстіңгі қабаттың опырылу мүмкіндігі кезінде көлбеу бұрышы 50о-дан астам жеткілікті тұрақты жыныстарда қолданылады. Берілген шарттар үшін Бұл сынып жарамсыз. Алып тастаймыз.

Өңделген кеңістікті сала отырып, әзірлеудің III класты жүйесін қарастырайық.

Бұл сынып өздігінен жануға бейім бағалы кендерді, кендерді өңдеу кезінде және үстіңгі қабаттың опырылуына жол берілмейтін кезде қолданылады. Берілген шарттар үшін әзірленген кеңістікті қалау класы сәйкес келмейді, сондықтан оны алып тастаймыз.

Өңделген кеңістікті бекітумен IV сынып әзірлеу жүйелерін қарастырайық.

Бұл сынып 2-ге дейін қуатта қолданылады? Кез келген көлбеу бұрыштарында орнықсыз жыныстарда 2,5 метр. Берілген шарттар үшін әзірленген кеңістікті бекіту сыныбы жарамсыз.

V класты игеру жүйелерін қарастырайық.

Бұл сынып құлатуға рұқсат етілген кез келген жату бұрыштарында тұрақсыз жыныстарда қолданылады. Бұл сынып белгіленген шарттарға сәйкес келеді.

Кенді және сыйымды жыныстарды құлату арқылы игерудің VI сын. жүйелерін қарастырайық.

Бұл класс тұрақсыз жыныстарда, кен денесінің үлкен қуаты кезінде, орташа құнды және төмен кендерде, үстіңгі қабаттың опырылу мүмкіндігі кезінде қолданылады. Берілген шарттар үшін класс қолайлы.

VІІ кл. әзірлеу жүйесін қарастырайық-комбинациялаумен.

Бұл сынып қуатты кен орындары мен тұрақты жыныстар кезінде қолданылады. Берілген шарттар бойынша жыныстардың орнықтылығы қанағаттандырмайды, онда бұл класс алынып тасталмайды.

Негізінде қаралған сынып жүйелерді әзірлеудің неғұрлым жарамды үшін берілген шарттар болып табылады VI сынып жүйелерді әзірлеу туралы » заңдарға кеннің және сыйымды жыныстардың.

Осы класқа кіретін өңдеу жүйесін қарастырайық — кенді және сыйымды жыныстарды айналыммен өңдеу жүйесі.

Бұл сыныпқа 3 негізгі топ кіреді:

1-қабатты құлау жүйелері;

2-қабатты құлау жүйелері;

3-қабатты мәжбүрлі құлау жүйелері.

Сонымен қатар, электр энергиясын өндіру үшін электр энергиясын өндіру және тарату үшін электр энергиясын өндіру үшін электр энергиясын өндіру және тарату үшін электр энергиясын өндіру және тарату үшін электр энергиясын өндіру үшін қолданылады.

Бұл жүйеде көлденең компенсациялық камераларға кенді уатумен қабатты мәжбүрлі қирау нұсқасын таңдаймын.

2. Әзірлеу жүйесінің параметрлерін анықтау

Қабатты мәжбүрлеп қирауды игеру жүйесінің мәні блоктағы кенді шаюдың орнын толтыру камераларын жүргізбестен бұрын қираған кенді немесе бос жынысты массивке секциялар арқылы жүргізіледі.

«Қыспақта»шаюмен қабатты мәжбүрлі құлау жүйесі кезіндегі блок параметрлері.

1. Блок ұзындығы — 60 м.

2. Блок биіктігі — 80 м.

3. Блоктың қуаты — 40 м.

4. Қабаттың биіктігі — 80 м.

5. Кен орнының құлау бұрышы-750

3. Әзірлеу жүйелерінің сипаттамасы

Бұл класс жүйесінің ерекше ерекшелігі-кеннің құлауы және тау жыныстарының құлауы болып табылады, ол бұрғылау қуақазынан блоктың барлық ұзындығына бұрғыланған ұңғымалар есебінен болады. Өңделген кеңістікті қолдау сыйымды жыныстардың құлауы есебінен жүзеге асырылады.

Бос жыныстарды шығару процесінде түсірілетін негізгі жарылатын кенді шығару-қолдану шарттарын, конструктивтік элементтерді және ТЭП анықтайтын осы сыныпты игеру жүйесінің ең тән шегі.

Осы жүйенің дайындық жұмыстарына кен денесіне қол жеткізуді қамтамасыз ететін далалық тасылым қуақазын, далалық бүйірлі көтеріліс және далалық шығуды жүргізу жатады.

Бұл жүйе үшін «қысылған» ортаға шығару кенді алаңдық шығарумен жүзеге асырылады. Қимасы 16 м2 көліктік қуақаздан ұзындығы 10-12 м, қимасы 11 м2 екі жақты орта-кірулер жүргізіледі. Осы орттардың соңында қимасы 6 м2 болатын екі шығару қазбалары өтеді., олар траншея штректерімен соғылады.

Кенді қазуға арналған терең кіріс ұңғымалар НКР — 100 м станоктарымен траншеялық және бұрғылау қуақаздарынан бұрғылайды., веердегі ұңғымалардың ұштары арасында 2,5 — 3 м.

Кенді орт-залдар топырағынан тиеу және тасымалдау кенді бүйірден кен шығаруға тасымалдайтын ПК — 1 тиеу-жеткізу машиналарымен жүзеге асырылады. Кенді одан әрі тасымалдау ВГ — 4 типті вагондарда 10 КР электровоздарымен көліктік қуақаз бойынша жүзеге асырылады және түсіру пунктінен жер бетіне беріледі.

4. Есептеу горноподготовительных, дайындайтын және ұңғымада кесетін жұмыстарды блогы бойынша

4.1 далалық тасымалдау қуақазын есептеу

4.1.1 нысанды таңдау және штректің көлденең қимасын есептеу

Көлденең қазбалардың көлденең қимасының нысаны тау-кен қысымының көлеміне және оның бағытына, бекітпе конструкциясына, қазбаның қызмет ету мерзіміне және оның мөлшеріне байланысты. Осы тау-кен геологиялық жағдайлар үшін және қазбаның көп қызмет ету мерзімі кезінде үш орталықты жиынтық және бетон бекітпесі бар жиынтық нысанды қабылдайды.

Қазбаның көлденең қимасының өлшемдері оның мақсатына байланысты және ӨБ-да көзделген қажетті саңылауларды ескере отырып, жылжымалы құрамның габариттері негізінде анықталады.

(3.11) мұндағы: А=1350 мм.; h=1550 мм. рельс жолы үшін Р — 33 рельстерін аламыз. Шпалды брус 150×150 алынады, Брус ұзындығы 1350 мм құрайды. астардың қалыңдығы-17,5 мм., балластты қабаттың қалыңдығы 100 мм құрайды.:

В = h + А + Р + А + m м,

мұндағы: В-қазбаның жарықтағы ені, м;

h-жылжымалы құрам мен қазба қабырғасының арасындағы қашықтық, м;

А-жылжымалы құрамның ені, м;

Р-құрам арасындағы қашықтық, м;

m-жылжымалы құрам мен қазбаның жүріс бөлімшесінің қабырғасы арасындағы ені, м.

В = 250+1350+200+1350+700 = 3,85 м

Қазбаның енін 3,9 м тең қабылдаймын.

Қара В қазбасының ені қазбаның бетон қабырғаларының қалыңдығына байланысты болады. Бетонның қалыңдығын шартты түрде 0,1 м тең қабылдайды.:

В1 = В+2b м, (2)

мұндағы: В1-қазбаның қара ені, м;

В-қазбаның жарықтағы ені, м;

B-қазбаның бетон қабырғасының ені, м

В1 = 3,9+2-0, 1=4,1 м

Көтергіштің көлденең қимасының биіктігі қазба қабырғасының биіктігіне және күмбез биіктігіне байланысты. Қазба қабырғасының биіктігі мынадай формула бойынша есептеледі:

H = ho + h + h1, м (3)

мұндағы: H-қазба қабырғасының биіктігі (м);

H0-рельс жолының биіктігі (м);

h-жылжымалы құрамның биіктігі (м);

h1-жылжымалы құрам мен жетек байланысы арасындағы биіктік (м).

Рельстік жолдың биіктігі мынадай формула бойынша есептеледі:

h0= һб+ һмн+ һп+ һр, м (4)

мұндағы: һб-балласты қабаттың биіктігі, м;

һмн-шпалды бөрененің биіктігі, м;

һп-төсемнің қалыңдығы, м;

һр — рельстердің биіктігі, м.

Рельс жолының биіктігі 0,39 м құрайды.

Н = 0,39+1,6+0,2=2,19 м

Қазба қабырғасының биіктігі 2,19 м құрайды

Қазба жиынтығының биіктігі мынадай формула бойынша есептеледі:

һсв = 1/3 В, м (5)

мұндағы: һсв-күмбез биіктігі, м;

В-қазбаның жарықтағы ені, м

һсв = 1/3 * 3850=1,28 м

Қазба күмбезінің биіктігі 1,28 М.

Жиынтықтың ең үлкен радиусы мынадай формула бойынша есептеледі::

R=0, 692 В, м (6)

R=0,692*3850=1008,7 мм=1,009 м

Жиынтықтың аз радиусы мынадай формула бойынша есептеледі:

r=0,262 В м (7)

r=0,262*3850=1008,7 мм=1,009 м

Тасымалдау қуақазының көлденең қимасының ауданы мынадай формула бойынша есептеледі:

Ѕсв= В (Н1+0,26 В) м2 (8)

мұндағы: Ѕсв-жарықтағы көлденең қиманың ауданы, м2;

Н1-қазбаның жарықтағы биіктігі, м;

В-қазбаның жарықта ені, м.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *