Ғылым әлеуметтік институт ретінде

Ғылым әлеуметтік институт ретінде

Қазіргі эпистемология ғылым болмысының үш аспектісін бөліп көрсетеді: (а) білімнің ерекше жүйесі ретінде; (б) өзінің «технологияларымен» және әдістерімен танымдық іс-әрекет ретінде; (в) әлеуметтік институт ретінде. Д. Норт «қоғамдағы ойын ережелері, немесе … адам жасаған адамдар арасындағы қарым-қатынасты ұйымдастыратын шектеу шеңбері». М. Вебер әлеуметтік институт –бұл, ең алдымен, әлеуметтік әрекетке бірлесіп қатысуға мүмкіндік беретін индивидтердің бірігуінің формасы екенін атап өтті. Әлеуметтік институттар қоғамның басты құрылымдық элементтері ретінде қаралуы мүмкін, олар арқылы коммуникация жүйелері ұйымдастырылатын, интеграцияланатын және реттелетін әлеуметтік іс-әрекеттердің ерекше құндылық-нормативтік үлгілері болып табылады. Басқаша айтқанда, әлеуметтік институт – бұл ақпараттық-коммуникативтік қажеттіліктерді қанағаттандыру арқылы белгілі бір мақсаттарға жету үшін құрылған әлеуметтік коммуникацияның қалыпты статус-рөлдік жүйесі. Әлеуметтік өмірді ұйымдастырудың салыстырмалы түрде тұрақты нысандары бола отырып, әлеуметтік институттар күнделікті өмірді тұрақты құрылымдау арқылы әлеуметтік сабақтастық және белгісіздікті азайту функцияларын орындайды. Әлеуметтік институттар қоғамдық өмірдің тұрақтылығын қамтамасыз етеді, өйткені қоғам мүшелерінің әлеуметтік қатынастар аясындағы іс-әрекеттерін реттейді, олардың мүдделерін, ұмтылыстары мен іс-әрекеттерін интеграциялайды, әлеуметтік бақылауды жүзеге асыруға ықпал етеді.

Қандай да бір жаңа әлеуметтік институттарды құру процесі, сондай-ақ қандай да бір қоғамдық қатынастарды құқықтық және ұйымдастырушылық тұрғыдан бекіту, яғни қызметті және қоғамдық қатынастарды формализациялау процесі әлеуметтік Институционализация деп аталады. Институционалдау барысында ұйымдастырылмаған қызмет пен формальды емес қатынастар қалыптасуда,бұл бірінші орынға регламент пен билікті реттеу шығатын ұйымдастырушылық құрылымдарды құруға алып келеді. Жеке субъектіге қатысты әлеуметтік институттың мәжбүрлеу сипатын Э. Дюркгейм, Т. Парсонс атап өтті.

Ғылым әлеуметтік институт ретінде-бұл ғылымның қызмет етуі мен дамуын, еңбектің қоғамдық бөлінісі құрылымындағы ғылыми қызметтің орнын, оның әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі функцияларын және басқа да әлеуметтік институттармен өзара қарым-қатынасты қамтамасыз ететін әлеуметтік коммуникациялардың қалыпты статустық-рөлдік жүйесі.

Әлеуметтік институт ретінде ғылымның жұмыс істеу шарттары: (а) қызметі ғылыми этос принциптерімен реттелетін ғалымдар қоғамдастығының; (Б) белгілі бір материалдық құралдармен жабдықталған және өз қызметін формальды-құқықтық регламентке сәйкес жүзеге асыратын мекемелердің болуы болып табылады. XX ғасырдың «институционалдық» ғылым социологиясының негізін қалаушылардың бірі Роберт Мертон ғылыми этос жазылмаған және заңды түрде ресімделмеген, бірақ ғылыми қоғамдастықтың барлық мүшелері мойындайтын және орындайтын мынадай ұйғарымдардың жиынтығы екенін көрсетті: (А) ұжымизм (ғылыми еңбектің жалпыға ортақ сипатын көрсететін, ғылыми нәтижелердің жариялылығын болжайтын принцип, онсыз ғылым дами алмайды); (Б) универсализм (шынайы ғылыми білімнің объективті сипаты бар фактіні көрсететін принцип, оның мазмұны оны кім және қашан алуға); (в) ұйымдастырылған скептицизм (ғылыми теорияларды, сондай –ақ ғылыми іздеу стратегияларын сыни қайта пайымдаудың талабы); (г) риясыз (жалғыз мақсатқа қызмет ету-шындықты ұғыну, бұл беделді тәртіптің барлық ұғымдарынан, жеке пайдасынан, айналмалы кеуектерден және т. б. бас тартуды көздейді).

Бірақ ғылыми этостың өлі компоненттеріне тағы екеу қосу керек: (а) ғылыми қоғамдастықтың барлық мүшелерінің ғылыми құзыреттілік талаптарын, өйткені ғылыми даулар, ғылыми қызметтің нәтижелерін бағалау және тану мәселелерін билік пен жұртшылық шеше алмайды. Мысалы, тек ғалымдардың өздері ғана қандай да бір ғылыми технологияларды енгізудің орындылығын бағалай алады, оларға алдын ала сараптама жүргізе алады, жаңа материалдарды пайдалану деңгейі, автоматтандыру деңгейі, пайдалану қауіпсіздігі, жылдам жаңғырту қабілеті және т. б.; (Б) қайталауға тыйым салу-басымдық қағидатын сақтауды қамтамасыз ететін плагиат. Бұл қағидат дәстүр жағдайында жұмыс істемейтінін атап өткен жөн, білім «қолдан қолға» беріліп, бұл «нормадан»ауытқуға тыйым салуды және әрекеттерді қайталауды көздейді. Ғылыми этостың бөлінген принциптері мен нормалары ғалымдардың әрбір бірлестігі үшін міндетті болып табылады, бұл ғылымды әлеуметтік институт ретінде жеке құбылыс ретінде жасайды.
Ғылымның әлеуметтік институт ретінде қалыптасуының ерекшелігі ғылымның әлеуметтік институтталуының Тарихи алдында когнитивті Институционализация рәсімі болып табылады. Әдетте әлеуметтік институционализация когнитивті құрамдас бөлікті қажет етпейді.

Әлеуметтік институттандыру үдерісі тізбек бойынша жүреді: ғылыми бағыт –мамандық –тәртіптік қауымдастық және арнайы ұйымдар мен мекемелердің, ең алдымен ғылыми-зерттеу және жоғары оқу орындарының құрылуымен аяқталады. Оларда адамдардың ерекше тобы (ғылыми қоғамдастық) белгілі бір ережелерге сәйкес ғылыми білім алуға және оны ғалымдардың кейінгі ұрпақтарына беруге бағытталған қызметті жүзеге асырады. Мысалы, ғылым философиясын ғылыми пән ретінде әлеуметтік институционалдандыру және әлеуметтендіру АҚШ-та басталды, онда екінші дүниежүзілік соғысқа дейін «Ғылым философиясы» журналы шыға бастады, ал КСРО-да соғыстан кейін бірден Ғылым академиясы Философия институтының құрылымында жаратылыстану философиясы секторы құрылады, кейіннен жаратылыстану философиялық мәселелері секторы болып өзгертілді. Сонымен қатар Киев, Минск, Алма-Аты философиясының академиялық институттарында тиісті бөлімшелер пайда болады.

Галилея мен Ньютон заманында университеттер болса да, бірақ қандай да бір ортақ ғылыми мәселелерді шешу төңірегінде көптеген ғалымдарды біріктіретін арнайы ғылыми-зерттеу мекемелері болған жоқ. Бұл кезеңде ғылыми ойлаудың мазмұны мен нысаны қандай болуы тиіс, ғылыми танымдық қызметтің өзіндік ерекшелігі қандай, қандай тақырыптар, проблемалар, бағдарламалар Ғылыми деп аталуы мүмкін, ақырында, ғалым деп атауға болады деген ортақ түсініктің қалыптасуынан тұратын когнитивті Институционализация процесі жүрді. Шын мәнінде, Институционализация бұл түрі ғылымның генезисімен бірге жүрді. Ғылымның когнитивтік Институционализация процесі ғылыми қызметтің құрылымы мен әдістерін, ғылыми ойлаудың мазмұнын, ғылыми этика нормаларын және т. б. түсіну мәселесі бойынша ғалымдар арасындағы келісудің өте күрделі рәсімі ретінде өтті.

Ғылымның когнитивті институционалдануы барысында ғылыми бағыттар мен ғылыми қоғамдастықтарды институттандыру ерекше орын алады, ол келесі рәсімдерге негізделеді:

1) сәйкестендіру (лат. identificare-теңдестіру) осы немесе ұқсас мәселе бойынша жұмыс істейтін проблемалар мен әріптестерді;

2) коммуникация, яғни ғалымдар арасында қарым-қатынас орнату;

3) топтың шекарасын және оған қол жеткізу шарттарын айқындау;

4) зерттеу шегін кеңейту және топ тәжірибесін бір буын қызметінің шегінен тыс беруге кепілдік беруді қамтамасыз ету үшін жаңа зерттеушілерді тарту;

5)диффузия немесе жаңа енгізілімдерді тарату;

6) ғалымдардың мінез-құлқының ғылыми этостың нормалары мен ережелерінен ауытқуының алдын алуға жағдай жасау.
Сонымен, ғылыммен әлеуметтік институт мәртебесін алу процесі тек әлеуметтік институционалдандыруға (мекемелер мен кәсіпорындардың құрылуы) ғана емес, XVI—XVII ғасырларда басталған когнитивті институционалдандыруды да қамтиды және ғылыми бағыттар мен ғылыми қоғамдастықтарды қалыптастыруға ықпал етті («ғылыми қауымдастық» ұғымы М. Полани енгізілді), бұл ғалымдардың белгілі бір тобының ғылыми қызметінің нормаларын белгілеуді көздейді.

М. Хайдегердің пікірінше, ғылымды әлеуметтік институтқа айналдыру процесі «ғылым зерттеу ретінде өндіріс сипатына ие», яғни «ғылыми жұмыстың» үдемелі әдістемелік өрістету жолдары мен құралдары ретінде өз нәтижелеріне » бағытталуына байланысты сөзсіз болды. Ғылымның институционалдануының артықшылығы, ол «қазіргі кездегі жетекші міндеттерге зерттеуді ауыстырып, қосуға мүмкіндік беретін барынша еркін, бірақ бірге және басқарылатын маневрліктен»тұрады. Арнайы зерттеу мекемелері мен институттары нысанындағы ғылым өзінің зерттеу әлеуетін толық аша алады, өйткені бұл жаңа өмірге жауап беретін «оның» толықтығы»». Ғылымның өндірістік сипатының дамуы Хайдеггер ғалымдардың «жаңа тұқымын» құруға алып келді. «Ғалым-эрудит жоғалады. Оны зерттеу кәсіпорнының штатында тұрған зерттеуші ауыстырады». Ғалым-эрудиттен айырмашылығы, зерттеуші » тиесілі салаға бас тартпайды … техника фигурасы…»тек осылай ғана ол өз қызметін өзектілік пен мойындылық береді. Аты шулы таңданысын ғалым-эрудитом ауыстырылады жағдайға зерттеуші құтыла мәжбүр «backtrack әлеуметтік неприметность әр общеполезного.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *