Ғылыми білім күрделі дамушы жүйе ретінде

Ғылыми білім күрделі дамушы жүйе ретінде

Ғылыми таным, мәдени құндылықтарды жинақтаудың барлық формалары сияқты, адамзат қызметін реттеу үшін қажет. Қоғамның ерте даму кезеңдерінде таным объектілердің практикалық өзгеру тәсілдерін, оның ішінде адамның мақсаты, қабілеті мен іс-әрекетін, яғни субъективті факторды сипаттайды. Ежелгі халықтардың мифтерінде табиғат күші әрдайым адам күштеріне, ал оның процестері –адам іс-қимылдарына қол жеткізетіні белгілі. Сыртқы әлем құбылыстарын түсіндіру кезінде алғашқы қауымдық ойлау оларды адам қылықтары мен уәждерімен салыстыра түседі. Бушмендер, мысалы, үйкеліс салдарынан оттың пайда болуын түсіндіреді: егер ағаш ұзақ уақыт сүрсе, ол тереді, түтіндейді және ашиды, –кебеді.
Қоғам эволюциясы процесінде таным пәндік қатынастардың сипаттамасынан антропоморфтық факторларды алып тастай бастайды. Ғылым өзінің түпкі мақсатын практикалық іс-әрекет заттарының түрлендіру процесін болжайды. Бұл қайта құру әрқашан маңызды байланыстармен, нысандарды өзгерту және дамыту заңдарымен анықталған. Қызметтің өзі осы заңдармен келіскенде ғана табысты болуы мүмкін. Сондықтан ғылымның негізгі міндеті-объектілер өзгеретін және дамитын заңдарды анықтау.

Ғылыми танымның бірінші ерекшелігі-ғылымның объектілерді зерттеуге бағытталуы, олардың өзгеруі мен дамуының объективті заңдарын зерттеу.

Бұл ерекшелік ғылыми таным адамның танымдық іс-әрекетінің басқа түрлерінен ерекшеленеді. Мысалы, шындықты көркем-бейнелік тану процесінде адамзат қызметіне қосылған объектілер субъективті факторлармен бөлінбейді, олармен өзіндік жапсырмаларда алынады. Өнердегі объективтік әлем заттарының кез келген көрінісі бір мезгілде адамның пәнге деген құндылық қатынасын білдіреді. Ғылымда білім беретін тұлғаның өмір сүру ерекшеліктері, оның бағаланған пайымдаулары алынған білімнің теңдігіне тікелей кірмейді. Ньютон заңдары Ньютон жек көргенін және Ньютон жек көргенін, мысалы, Рембрандттың қылқаламының портреттерінде оның әлемді сезінуі мен бейнеленетін әлеуметтік құбылыстарға жеке көзқарасы бейнеленген деп айтуға мүмкіндік бермейді.

Ғылым мақсаты-шындық туралы білім алу. Білім адам өзінің қызметінің барлық түрінде –қарапайым өмірде, саясатта, экономикада, өнерде, инженерлік істе, бірақ тек ғылымда ғана білім алу басты мақсат болып табылады.

Ғылым шындықты пәндік және объективті зерттеуге бағытталған. Қызметте қайта құрылатын объектілерді зерделей отырып, ғылым қоғам дамуының осы кезеңінде тарихи қалыптасқан қызмет түрлері шеңберінде игерілуі мүмкін пәндік байланыстарды ғана танумен шектелмейді. Ғылым мақсаты-болашақ объектілердің болашақ өзгерістерін, соның ішінде әлемнің тәжірибелік өзгерісінің болашақ түрлері мен формаларына сәйкес келетін өзгерістерді алдын ала болжау. Бұл мақсаттарды ғылымда білдіру ретінде бүгінгі практикаға қызмет көрсететін зерттеулер ғана емес, нәтижелері болашақ практикасында ғана қолданыла алатын зерттеулер де жүргізіледі. Ғылымның бүгінгі практикада қайта құрылатын объектілерді ғана емес, сонымен қатар болашақта жаппай практикалық игерудің мәні бола алатын объектілерді зерттеуге бағытталуы ғылыми танымның екінші ерекшелік белгісі болып табылады.

Нақты әлемнің объектілерін зерттеуге және осы негізде оның практикалық қайта құруының нәтижелерін болжауға ұмтылу тек ғылымға ғана емес, сонымен қатар практикаға негізделген және оның негізінде дамып келе жатқан кәдімгі танымға да тән. Ғылым сияқты, соңғысы шындықты дұрыс көрсете алады, шынайы білім бере алады. Адамның әлеммен практикалық байланысы, оның көптеген бақылаулары, мысалы, темір кесегінің ағаштың өлшемі бойынша ауыр, күн –жылу мен жарық көзі, оның денесі, тіректен айырылған, құлайды және т.б. бұл білім адамдар өмірінің маңызды рөлін атқарады. Алайда оларда процестердің мәні, олардың заңдары ашылмайды.

Кәдімгі таным табиғи тілді пайдаланады, ғылым табиғи тілді пайдаланса да, оның негізінде өз нысандарын сипаттау және зерделеу мүмкін емес. Біріншіден, табиғи тіл адам тәжірибесіне енгізілген объектілерді сипаттау үшін бейімделген( ғылым оның шеңберінен шығады); екіншіден, табиғи Тіл ұғымдары анық емес және көп мағыналы, олардың нақты мәні көбінесе тілдік қарым-қатынас контекстінде ғана анықталады. Ғылым өз ұғымдары мен анықтамаларын неғұрлым нақты белгілеуге ұмтылады. Ақыл-ой мәні тұрғысынан өзгеше объектілерді сипаттауға жарамды арнайы тілді ғылыммен жасау ғылыми танымның өзіндік ерекшелігі болып табылады.

Жасанды, мамандандырылған тілдермен қатар ғылыми зерттеу арнайы құралдардың ерекше жүйесін қажет етеді, олар белгілі бір жағдайларда объектінің ықтимал жағдайын анықтауға мүмкіндік береді. Өндірісте және тұрмыста қолданылатын құралдар, әдетте, осы мақсат үшін жарамсыз, өйткені ғылым зерттейтін объектілер және өндірісте және күнделікті тәжірибеде қайта құрылатын объектілер көбінесе өзінің сипаты бойынша ерекшеленеді. Осыдан арнайы ғылыми аппаратураны (өлшеу құралдарын, аспаптарды, қондырғыларды) пайдалану қажеттілігі ғылымға объектілердің жаңа түрлерін эксперименталды зерттеуге мүмкіндік береді.

Қарапайым білім жүйеленбеген, бұл –мәліметтер, ұйғарымдар, қызмет пен мінез-құлық рецептуралары жиынтығы. Ғылыми білім-жүйелендірілген, реттелген.

Осылайша, біз ғылыми білімнің жүйелілігі мен негізділігінің сипаттамасын аламыз.

Оның қарапайым таныммен салыстырғанда ғылымның тағы бір ерекшелік белгісі ғылыми әдістерді қолдану қажеттілігі болып табылады. Кәдімгі таным тәсілдері күнделікті тәжірибеде қалыптасады, әдеттегі тәжірибеге өрілген. Осы тәсілдердің жиынтығын субъект таным әдісі ретінде танымайды. Ғылымда объектілерді зерттеу, олардың қасиеттері мен байланыстарын анықтау объект зерттелетін әдісті түсінумен қатар жүреді.

Сонымен, ғылыми танымның ерекше ерекшеліктерін атай аласыз:

1. Ғылыми таным қоршаған орта объектілерін өзгерту мен дамытудың объективті заңдарын анықтауға бағытталған.

2. Ғылыми таным қазіргі заманғы тәжірибеге енгізілген объектілерді ғана емес, сонымен қатар болашақта практикалық игерудің мәні бола алатын объектілерді зерттеуге бағытталған.

3. Ғылыми таным барысында алынған білім жүйелі және негізделген болып табылады.

4. Ғылыми таным оның объектілері зерттелетін ерекше әдістерді қолданады.

5. Ғылыми таным ғылым объектілері сипатталатын арнайы тілді әзірлейді.

6. Ғылыми танымда арнайы ғылыми аппаратура қолданылады.

Ғылыми танымның ерекшелігі ғылыми білімді ғылыми емес білімден ерекшеленетін ғылыми өлшемдерде көрсетіледі.:

1. Ғылыми білімнің шынайылығы. Барлық ғылым, барлық адамдық таным шын білімге қол жеткізуге бағытталған. Тек шынайы ғылыми білім адамға шындықты өзгертуге мүмкіндік береді, оның одан әрі дамуын болжауға мүмкіндік береді. Шынайы білім ғылыми зерттеулер нәтижесінде ғана емес, күнделікті өмірде де алынуы мүмкін. Мүмкін әрі қарай зерттеулерде расталмаған ғылыми гипотеза болып табылатын ғылыми білім, яғни білім ғылыми, бірақ шынайы емес. Алайда, Ғылым Ғылыми білімнің шынайылығын анықтаудың түрлі тәсілдерін пайдалана отырып, шынайы білім алуға ұмтылады.

2. Білімнің интерсубективтілігі. Ғылыми білім объективті байланыстар мен шындық заңдарын білу көрсетілген өзара логикалық байланысқан ұсыныстардың үйлесімді жүйесін білдіреді. Жеке тұлғаның игілігі болып табылмайтын, бүкіл қоғамға тиесілі қоғамдық игіліктер, әлеуметтік құбылыс. Ғылыми қызметтің нәтижесінен ғалымның өзіндік ерекшелігімен және оның дүниетанымымен байланысты барлық субъективті алып тасталады.

3. Ғылыми білімнің жүйелілігі мен негізділігі. Ғылыми тұжырымдар логикалық қажетті байланыста, яғни белгілі бір түрде жүйелендірілген. Теориялар жүйесі бола отырып, ғылым қазіргі кездегі көптеген құбылыстар мен байланыстарды түсіндіруге және болашақта даму барысын болжауға қабілетті. Негізділікке ұмтылу, алынған білімнің дәлеліне ұмтылу ғылым үшін айтарлықтай, бұл оның пайда болуымен оның туған фактісін жиі байланыстырады. Әр түрлі геометриялық фигуралардың сандық қатынастары мен қасиеттері туралы пайдалы білім жүз жылдармен жинақталды, алайда тек ежелгі гректер оларды ғылыми білім жүйесіне айналдырды, негізді және дәлелденген білімге жоғары құндылық берді, оларды тікелей практикалық пайдалану мүмкіндігіне қарамастан. Алынған білімді эмпирикалық деңгейде негіздеудің маңызды тәсілдері бақылаулар мен эксперименттерді бірнеше рет тексеру болып табылады, ал теориялық деңгейде логикалық байланыстылықты, білімді шығаруды анықтау; олардың қарама-қайшы еместігін, эмпирикалық деректерге сәйкестігін анықтау және белгілі құбылыстарды сипаттау немесе жаңаларын болжау мүмкіндігін анықтау.

Ғылыми білімді негіздеу, оны үйлесімді бірыңғай жүйеге келтіру ғылымды дамытудың маңызды факторларының бірі болып табылады.

Ғылыми таным-өте күрделі құрылымы бар біртұтас дамушы жүйе. Соңғысы осы жүйенің элементтері арасындағы тұрақты өзара байланыс бірлігін білдіреді. Ғылыми таным құрылымы оның әр түрлі кесінділерінде және тиісінше өзіндік өзіндік элементтердің жиынтығында ұсынылуы мүмкін.

Нысан мен ғылыми таным субъектісінің өзара іс-қимылы тұрғысынан, соңғысы олардың бірлігінде төрт қажетті компонентті қамтиды:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *