Зерттеудің теориялық деңгейінің ерекшеліктері

Зерттеудің теориялық деңгейінің ерекшеліктері

Теория құрылымындағы теориялық модельдер. Теориялық білімді ұйымдастырудың өзіндік бірлігі –бұл теориялық модель және оған қатысты тұжырымдалған теориялық заң. Теориялық модельдің элементтері ретінде бір-бірімен қатаң белгілі бір байланыстарда және қатынастарда болатын абстрактілі объектілер (теориялық конструкторлар) болады.

Теориялық заңдар теориялық модельдің абстрактілі объектілеріне қатысты тікелей тұжырымдалады. Олар тәжірибенің нақты жағдайларын сипаттау үшін, егер модель осындай жағдайларда көрініс табатын шындықтың Елеулі байланыстарын білдіру ретінде негізделген жағдайда ғана қолданылуы мүмкін.

Теориялық тұрғыдан дамыған, зерттеудің сандық әдістерін (физика сияқты) қолданатын пәндерде теория заңдары математика тілінде қалыптасады. Теориялық модельді құрайтын абстрактілі объектілердің белгілері физикалық шамалар түрінде, ал осы белгілер арасындағы қатынастар –теңдеулерге кіретін шамалар арасындағы байланыс түрінде көрсетіледі. Теорияда қолданылатын математикалық формализмдер теориялық модельдермен байланыстары арқасында өз интерпретациясын алады.

Теориялық модельдер теорияға қатысты сыртқы нәрсе емес. Олар оның құрамына кіреді. Оларды теорияны құру құралы, оның өзіндік құрылыс ормандары болып табылатын ұқсас үлгілерден ажырату керек, бірақ құрылған теорияға толығымен енгізілмейді. Мысалы, сығылмайтын сұйықтығы бар түтіктердің аналогтық гидродинамикалық үлгілері, серпімді ортадағы құйынды және т. б. электромагниттік өріс теориясын Максвеллмен құру кезінде қолданылған электрмагнетизм процестерін нүктедегі электр және магниттік өрістердің, зарядтардың және электр тоғының өзара байланысы ретінде сипаттайтын модельдер-Максвелл теориясының құрамдас бөлігі болды. Теорияның құрамына міндетті түрде кіретін заңдар тұжырымдалатын теориялық модельдердің негізін, оларды теориялық схемалармен атаймыз. Олар шын мәнінде олардың маңызды байланыстарын көрсете отырып, объектілер мен процестердің теориясында зерттелетін схемалар болып табылады.

Дамыған теорияның негізінде бір-бірінен конструктивті тәуелсіз базистік абстрактілі объектілердің аз ғана жиынтығынан құрылған және оған қатысты іргелі теориялық заңдар тұжырымдалған іргелі теориялық схеманы бөліп көрсетуге болады.

Мысалы, Ньютон механикасында оның негізгі заңдары абстрактілі объектілер жүйесіне қатысты тұжырымдалады:материалдық нүкте, күш, инерциялық кеңістіктік-уақытша есептеу жүйесі. Аталған объектілердің байланыстары мен қатынастары механикалық процестерді уақыт ағымымен санаудың инерциялық жүйесі кеңістігінің нүктелерінің континуумы бойынша материалдық нүктенің орын ауыстыруы ретінде және күш әсерімен материалдық нүктенің қозғалыс жағдайының өзгеруі ретінде бейнелейтін механикалық қозғалыстың теориялық моделін құрайды.

Сонымен бірге классикалық электродинамикада электромагниттік процестердің мәні теориялық модель арқылы берілген, ол нүктедегі электр өрісі, нүктедегі магнит өрісі және нүктедегі ток конструктерінің қатынасымен құрылған. Бұл қатынастардың көрінісі электромагниттік өріс теориясының іргелі заңдары болып табылады.

Іргелі теориялық Схемадан және іргелі заңдардан басқа дамыған теорияның құрамына жеке теориялық схемалар мен заңдар кіреді. Механикада бұл-тербелістің, денелердің айналуының, серпімді денелердің соғылуының, орталық күштер мен т. б. өрісіндегі дененің қозғалысы. классикалық электродинамикада теория құрамына енгізілген жеке модельдер мен заңдар қабатына Электростатика мен магнитостатиканың теориялық сұлбалары, зарядтардың кулондық өзара әрекеттесуі, токтың магниттік әсері, электромагниттік индукция, тұрақты ток және т. б. жатады.

Бұл жеке теориялық схемалар теорияның құрамына енгізілген кезде, олар іргелі бағынады, бірақ бір-біріне қатысты тәуелсіз мәртебе болуы мүмкін. Оларды құрайтын абстрактілі объектілер ерекше. Олар іргелі теориялық схеманың абстрактілі объектілерінің негізінде құрастырылуы және олардың өзіндік модификациясы ретінде әрекет етуі мүмкін. Дамыған теорияның құрамында іргелі және жеке теориялық схемалар арасындағы айырмашылыққа оның іргелі заңдары мен олардың салдарлары арасындағы айырмашылық сәйкес келеді.

Атап өтілгендей, жеке теориялық схемалар және олармен байланысты теңдеу дамыған теорияның алдында болуы мүмкін. Сонымен қатар, іргелі теориялар пайда болған кезде, олардың жанында өзара іс-қимылдың осы саласын сипаттайтын жеке теориялық схемалар болуы мүмкін, бірақ балама көзқарастар тұрғысынан. Мысалы, электрмагниттік және электростатикалық индукцияның фарадеевтік модельдерімен жұмыс істеді. Олар дамыған электр және магнетизм теориясының бірінші нұсқасы –Ампер электродинамикасы пайда болған кезеңде пайда болды. Бұл электр және магнетизм құбылыстарын алыс әсер ету принципі тұрғысынан сипаттап, түсіндірген жеткілікті дамыған математикалық теория болды. Ал Фарадей ұсынған теориялық схемаларға келер болсақ, олар баламалы идеяға негізделген.

Электростатикалық және электромагниттік индукция заңдары Фарадеймен математиканы қолданбай, сапалы түрде тұжырымдалғанын атап өту артық емес. Олардың математикалық тұжырымы электромагнитті өріс теориясы құрылғаннан кейін табылды. Бұл теорияны құру кезінде фарадеев модельдері түр өзгерді және оның құрамына енгізілді.

Бұл жағдай дамыған теориямен ассимиляцияланатын кез келген жеке теориялық схемалардың тағдырына тән. Олар сирек бастапқы күйінде сақталады, ал жиі өзгереді және осының арқасында ғана дамыған теорияның компоненті болады.

Сонымен, дамыған табиғи-ғылыми теорияның құрылысын теориялық схемалар мен заңдардың күрделі, иерархиялық ұйымдастырылған жүйесі ретінде бейнелеуге болады.

Теорияларды өрістету. Теориялардың жұмыс істеуі оларды тәжірибелік фактілерді түсіндіруге және болжауға қолдануды көздейді. Тәжірибеге дамыған теорияның іргелі заңдарын қолдану үшін, олардың ішінде тәжірибе нәтижелерімен салыстырылатын тергеу алу қажет. Мұндай салдарларды шығару теорияны өрістету ретінде сипатталады.

Мұндай өрістету қалай жүзеге асырылады? Бұл сұраққа жауап көп жағдайда теорияның құрылымы, оның мазмұндық құрылымы қаншалықты терең анықталғанына байланысты.

Ұзақ уақыт логикалық-методологиялық әдебиетте теория туралы гипотетико-дедуктивтік жүйе ретінде түсінік басым болды. Теорияның құрылымы формальды математикалық теорияның құрылымымен ұқсастығы бойынша қарастырылып, жоғарғы қабаттардың базистік тұжырымдарынан төменгі қабаттардың пікірлері тәжірибелік фактілермен тікелей салыстырылатын пікірлерге дейін қатаң қисынды түрде шығарылады. Рас, содан кейін бұл нұсқа жеңілдетілді және бірнеше модификацияланған, себебі шығару процесінде теорияның кейбір ережелерін анықтауға, оған қосымша жорамалдар енгізуге тура келеді.

Теорияны ресми жағынан ғана, пікір жүйесі ретінде қарастыру кезінде қосымша жорамалдарды енгізу қажеттілігін түсіндіру мүмкін емес. Егер теорияның мазмұндық құрылымын талдауға жүгінсек, егер теориялық сөздер байланысы мен қарым-қатынасы теориялық пікірлердің мағынасын құрайтын абстрактілі объектілерге қатысты енгізілсе, онда теорияның құрылымы мен қызмет етуінің жаңа ерекшеліктері анықталады.

Пікірлердің иерархиялық құрылымына өзара байланысты абстрактілі объектілердің иерархиясы сәйкес келеді. Бұл объектілердің байланыстары әртүрлі деңгейдегі теориялық схемаларды құрайды. Сол кезде теорияны өрістету тек қана пікірмен операция жасау ғана емес, сонымен қатар теориялық схемалардың абстрактілі объектілерімен ойлы эксперимент ретінде де пайда болады.

Теориялық схемалар теорияны өрістетуде маңызды рөл атқарады. Олардың салдарлары теориясының фундаменталды теңдеулерінен (жеке теориялық заңдар) шығару сөздерге формальды математикалық және логикалық операциялар есебінен ғана емес, сонымен қатар мазмұндық тәсілдер –теориялық схемалардың абстрактілі объектілерімен ойлы эксперименттер есебінен жүзеге асырылады. Оның негізгі сипатталған шығару процедурасы әмбебап және эмпирикалық ғылымның түрлі теорияларын өрістетуде қолданылады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *