Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру

Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру

1.Жөндеу шаруашылығы-бұл жөндеу, күту және жабдықтың жағдайын қадағалау бойынша кешенді іс-шараларды жүзеге асыратын жалпы зауыттық және цехтық бөлімшелердің жиынтығы.
2. Қажеттілік бойынша жөндеу, яғни жабдықтың істен шығуына байланысты.
3. Ақаулы ведомостар бойынша әдіс-жабдықты қарау орындалады және ақаулы ведомость жасалады, онда не және қашан жөндеу керек екендігі көрсетіледі.
4.Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің әдісі (Тқсж) алдын ала жасалған жоспар бойынша Жабдықты күту, қадағалау, Қызмет көрсету және жөндеу бойынша ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың жиынтығын білдіреді.
5.Жүйесі АЖЖ негізгі нұсқа СТОиР жабдықтар жиынтығы болып табылады жоспарланған ұйымдастырушылық және техникалық іс-жайлар бойынша қадағалау, құрал-жабдықтармен, оның қызмет көрсету және жөндеу, алдын алу мақсатында, өсу, тозу және ысыраптар өнімділігін, авариялардың алдын алу және, демек, оны ұстап тұру, жабдықтарды жұмысқа жарамды күйде кезеңі бойы оны пайдалану.
6.Тораптық әдіс жөндеуді талап ететін тораптар мен тетіктерді алып тастайды және жаңасымен немесе алдын ала жөнделген тетіктермен ауыстырады.
7.Тізбекті-тораптық әдісі мынада тораптары жөндеуді талап ететін, қосалқы бөлшектермен ауыстырылады (айналым) бір мезгілде, кезекпен кезінде жұмыстағы станок (мысалы, жұмыс істемейтін ауысым).
8.Жөндеу циклы-бұл жабдықты пайдалануға енгізуден бастап күрделі жөндеуге дейінгі немесе екі күрделі жөндеу арасындағы уақыт аралығы.
9.Жөндеу аралық кезең-бұл екі кезекті жөндеу арасындағы уақыт кезеңі.
10.Тексеру аралық кезең-бұл кезекті жөндеу мен тексеру арасындағы уақыт (айларда).
11.»Жөндеу бірлігі» — бұл күрделілігі бірінші санаттағы Жабдықтарды жөндеуге арналған нормативтік шығындарды сипаттайтын көрсеткіш.
12.Жөндеу күрделілігінің категориясы жабдықтың осы моделін жөндеудің еңбек сыйымдылығы жөндеу бірлігінің еңбек сыйымдылығынан қанша есе артық екенін көрсетеді.
13.»Жөндеу» АСУП кіші жүйесі ЭЕМ және ЭММ қолдану арқылы жабдықтарға қызмет көрсету мен жөндеудің оңтайлы стратегиясын анықтауға мүмкіндік береді.

Модульдік бірлік 2.7. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру
1.Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығы-бұл кәсіпорынның табиғи отын (газ, мазут және т.б.), электр тогы, Сығылған ауа, ыстық су, конденсат сияқты энергияның әр түрлі түрлерімен үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету мақсатында энергетикалық қондырғылар мен қосалқы құрылғылардың жиынтығы.
2.Энергетикалық паспорт бірыңғай мемлекеттік нысан бойынша бекітілген Нормативтік-шаруашылық құжат болып табылады, онда энергия шаруашылығы туралы барлық негізгі мәліметтер көрсетіледі және кәсіпорын объектілері бойынша топ-нөсерлік-энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалау жүргізіледі.
3.Энергобаланс нақты кәсіпорын жағдайында энергияны сақтау Заңының көрінісі болып табылады және екі бөліктен тұрады: кіріс, барлық түрдегі энергия ресурстарын сипаттайтын және тұтыну бағыттары бойынша энергия ресурстарын бөлу көрсетілген шығын.
4.Энергия үнемдеу саласындағы саясат жаһандық нарықтарда кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында энергия ресурстарын басқару жөніндегі шаралар кешенін көздейді.
5.Кәсіпорынның энергия шаруашылығының жалпы зауыттық бөлігін өндіруші, түрлендіргіш қондырғылар және жалпы зауыттық желілер құрайды.
6.Кәсіпорынның энергия шаруашылығының цехтық бөлігі бастапқы энергия қабылдағыштарды, цехтық түрлендіргіш қондырғыларды және цехішілік тарату желілерін қамтиды.
7.Өндірістік мақсаттар үшін электр энергиясының құнын төлеудің екі буынды тарифі энергия жүйесінің ең жоғары жүктемесі мен 1 кВтсағ босатылған активті электр энергиясының платасына қатысатын тұтынушы — ең жоғары қуатты кәсіпорын мәлімдеген (абоненталған) 1 кВт үшін жылдық төлемнен тұрады.

Модульдік бірлік 2.8. Көлік шаруашылығын ұйымдастыру
1.Көлік шаруашылығы – кәсіпорынның аумағында және оның кірме жолдарында материалдарды, өнімдерді тасымалдауға арналған кәсіпорынның техникалық құралдарының кешені және жалпы мақсаттағы көлік құралдары мен құрылғылардан-депо, гараждар, шеберханалар, Жолдар, жолдар және т. б. тұрады.
2.Сыртқы көлік шикізатты, материалдарды, отынды, сатып алынатын бұйымдарды және материалдық-техникалық қамтамасыз етудің басқа да заттарын кәсіпорынның топтық және цех жанындағы қоймаларына жеткізеді.
3.Цехаралық көлік шикізатты, материалдарды және басқа жүктерді жалпы зауыт қоймаларынан кәсіпорынның дайындау цехтарына; дайын өнімді – құрастыру цехтарынан цехтар мен дайын өнім қоймаларына; бөлшектер мен кәсіпорын цехтары арасындағы құрастыру бірліктеріне тасымалдауды жүргізеді.
4.Цех ішіндегі көлік дайындау процесінде дайындамаларды, бөлшектер мен тораптарды жұмыс орындары мен Цех ішіндегі учаскелер арасында жылжытады.
5.Жүк тасымалының бір жолғы бағыттары бағыттар бойынша да, тасымалданатын жүктің саны бойынша да кездейсоқ.
6.Тұрақты маршруттар алдын ала белгіленген бағыттар бойынша өтеді және сериялық және жаппай өндірісте қайталанатын өтінімдерді орындау үшін жүк ағынын және қолданылатын көлік құралдарын ескере отырып таңдалады.
7.Жүк ағыны – екі пункт-тиеу және түсіру арасындағы уақыт бірлігіне тасымалданатын жүктерді тасымалдау көлемін сипаттайтын көрсеткіш.
8.Жүк айналымы – бұл жалпы саны өткізілетін жүктерді аумағында және кәсіпорынды (цехты) есепті кезеңдегі (жыл, ай).
9.Шахмат ведомосы цехтар мен жалпы зауыт қоймаларының жүк айналымы кестесі негізінде жүк айналымын есептеу болып табылады.
10.»Көлік» ӘБЖ кіші жүйесі жүк ағындары мен жүк айналымын оңтайландыру мақсатында модельдеудің экономикалық-математикалық әдістерін қолдана отырып, көлік құралдарын таңдауды, олардың саны мен пайдалану көрсеткіштерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Модульдік бірлік 2.9. Қойма шаруашылығын ұйымдастыру
1.Кәсіпорынның қойма шаруашылығы-материалдық-техникалық ресурстарды, жартылай фабрикаттар мен дайын өнімдерді, яғни жабдықтау, өндірістік және өткізу қоймаларын сақтауды қамтамасыз ететін қойма үй-жайларының жиынтығы.
2.Кәсіпорынның ыдыс шаруашылығы қажетті ыдысты сатып алумен немесе жобалаумен және дайындаумен айналысады, оны сақтауды, жөндеуді, өндіріске беруді ұйымдастырады, ыдыстың барлық түрлерінің қозғалысын есепке алуды жүзеге асырады.
3.»Қойма» АҚҚ-ның кіші жүйесі қойма шаруашылығын басқару бойынша оңтайлы шешімдерді әзірлеуге мүмкіндік береді.

Модульдік бірлік 2.10. Өнім сапасын техникалық бақылауды ұйымдастыру
1.ИСО 8402-86 халықаралық стандартына сәйкес өнім сапасы-бұл өнім немесе қызмет көрсету қасиеттерінің және сипаттамаларының жиынтығы.
2.Өнім сапасының көрсеткіші-өнімнің бір немесе бірнеше қасиеттерінің сандық бағасы.
3.ГОСТ-қа сәйкес өнімнің техникалық деңгейі 15467-79-бұл тиісті базалық мәндермен бағаланатын өнімнің техникалық жетілдірілуін сипаттайтын көрсеткіштердің мәндерін салыстыруға негізделген өнім сапасының салыстырмалы сипаттамасы.
4.Базалық үлгі өзіне осы тауармен болжамды шығу сәтінде нақты нарықтың талаптарына неғұрлым жоғары дәрежеде жауап беретін осындай техникалық және экономикалық көрсеткіштерді де біріктіреді.
5.Техникалық бақылау оны дайындаудың барлық сатыларында өнімнің сапасына қойылатын талаптардың және оны қамтамасыз ететін барлық өндірістік шарттардың сақталуын тексеруді білдіреді.
6.Ақау-бұл стандарттар мен техникалық шарттардан ауытқумен дайындалған өнім.
7.Өнімнің техникалық нормалау және стандарттау саласындағы техникалық нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкестігін бағалау жүйесі – бұл өнімге және олардың қауіпсіздігінің қажетті деңгейін қамтамасыз ету тұрғысынан оны бағалау рәсімдеріне қойылатын талаптардың бірлігі.
8.Сәйкестікті бағалау-сәйкестікті бағалау объектілерінің техникалық нормалау және стандарттау саласындағы техникалық нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкестігін айқындау жөніндегі қызмет.
9.Аккредиттеу-сәйкестікті растау және (немесе) өнімге сынақ жүргізу жөніндегі жұмыстарды орындауда Заңды тұлғаның құзыреттілігін ресми тану жүзеге асыру нәтижесі болып табылатын сәйкестікті бағалау түрі.
10.Сертификаттау-сертификаттау жөніндегі аккредиттелген орган жүзеге асыратын сәйкестікті растау нысаны.
11.Міндетті сертификаттау – шаруашылық жүргізу субъектілерінің өнімнің азаматтардың өмірі, денсаулығы мен мүлкі үшін қауіпсіздікті, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін көрсеткішке және заңнамада белгіленген басқа да көрсеткіштерге сәйкестігін растау жөніндегі қызметі.
12.Ерікті сертификаттау — заңнамамен міндетті сертификаттауды жүргізу көзделмеген көрсеткіштерге өнімнің сәйкестігін растау жөніндегі тиісті органдар мен шаруашылық жүргізу субъектілерінің қызметі.
13.Сәйкестік сертификаты-Сертификаттау жүйесінің ережелері бойынша берілген және сертификатталған өнімнің нормативтік актілер мен нақты стандарттардың немесе стандарттау жөніндегі басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін растайтын құжат.
14.Стандарттар-өндірісте алынатын параметрлерді оларда бекітілген өнім сапасына қойылатын талаптармен салыстыру үшін эталон болып табылатын нормативтер.
15.Стандарттау-ғылым, техника және экономика салаларында қайталанатын міндеттер үшін шешімдер табудан тұратын, белгілі бір салада ретке келтірудің оңтайлы дәрежесіне қол жеткізуге бағытталған қызмет.
16.Сапа жүйесі Сапа саласында белгілі бір саясатты жүргізуді қамтамасыз ететін ұйымдық құрылымның, жауапкершіліктің, әдістердің, процестер мен ресурстардың жиынтығы болып табылады.
17. Өнімнің сапасын басқару — бұл өнімнің сапасын жүйелі бақылау және өнімнің сапасына әсер ететін жағдайлар мен факторларға мақсатты әсер ету жолымен оны әзірлеу, өндіру, айналым немесе пайдалану кезінде өнімнің сапасының қажетті деңгейін белгілеу, қамтамасыз ету және қолдау.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *