Журналистік қызметтің теориясы мен тәжірибесіндегі дәлелдер

Журналистік қызметтің теориясы мен тәжірибесіндегі дәлелдер

Қазіргі қоғамда «қоғамдық пікірмен/санамен манипуляция», «адамның мінез-құлқымен манипуляция» және т.б. сияқты ұғымдар бар. Кейбіреулер оны «сенім» мағынасында, басқалары — «алдау»мағынасында түсінеді. С. И. Ожеговтың сөздігінде осы сөздің келесі анықтамалары беріледі:

1. Қолмен, қолмен жұмыс істеу кезіндегі күрделі қабылдау, әсер ету.

2. Проделка, махинация (перен.).

Философиялық сөздікте «манипуляция» деген сөздің анықтамасы жоқ, бірақ психологтардың түсіндірмесінде ол былай айтылады: «Манипуляция — психологиялық әсер ету түрі, ол басқа адамның қолда бар ниетпен сәйкес келмейтін ниеттерін жасырын қоздыру, одан тиімді мінез-құлыққа қол жеткізу мақсатында»[14]. Сол немесе басқа жолмен, бұл сөз қазіргі адамда, көп жағдайда, теріс эмоциялар тудырады. Ешкімді «тәжірибе тышқаны»сезінуді ұнатпайды. Кәсіби ортада бұл сөз синонимдермен алмастырылады: «сендіру», «аргументация». Манипуляция немесе аргументация әдістерін білу және қолдана білу маман үшін «ең жоғары пилотаж» болып саналады. Журналистерде»аргументация» ұғымы кең таралған. С. И. Ожеговтың сөздігі бойынша: Аргументация-бұл:

1. Дәлелдер, дәлелдер келтіре білу.

2. Аргументтер жиынтығы.

Философиялық сөздікте «деген сөз «аргумент» (лат. argumentum) дегеніміз:

1. Басқа пайымдаудың (Тұжырымдаманың, теорияның) ақиқаттығын растауға әкелетін пайымдау (немесе пайымдаулар жиынтығы).

2. Дәлелдеменің негізі (негіздің бөлігі).

3.Математикада басқа шаманың өзгеруі анықталатын тәуелсіз айнымалы шама.

Осылайша, осы курстық жұмыстың объектісі-дәлелдеу теориясы, оны білу журналистке сипатталған құбылыстарды объективті түрде түсінуге және оларды газет беттерінде көрсетуге көмектесетін білім болып табылады.

Пән журналистика теориясында өте көп дәлелдеме тәсілдері болып табылады. Бұл жұмыста біз тек кейбіреулермен ғана шектелдік, атап айтқанда, дәлелдер:

1. мәтінмәндік;

2. теориялық;

3. эмпирикалық (тікелей/жанама растау);

4. логикалық;

5. жүйелі;

6. әдістемелік.

Қойылған мақсат-теорияда және практикада аргументация бар екенін түсіну. Оған қол жеткізу үшін бізге келесі міндеттерді шешу қажет:

* «аргументация» ұғымының мәнін және оның құрамдас бөліктерін анықтау;

* аргументация түрлерін қарастыру;

* бір немесе бірнеше аналитикалық материалдарды оларға қатыстыру, бізді қызықтыратын аргументация түрлерін талдау;

* мақалада дәлелдеудің объективтілік принципін іске асыруды тексеру.

Жұмыс құрылымы:

* Кіріспе;

* Төрт параграфтан тұратын I тарау;

* II тарау;

* Қорытынды;

Бұл курстық жұмыстың негізіне Прохоров Е. П., Корконосенко С. Г., Чевозерова Г. В., сонымен қатар интернет-сайт: www. auditorium. ru.

I тарау дәлелдеудің теориялық негізі

1. 1 «аргументация» ұғымының мәні»

Кез келген дәлелде үш негізгі элемент бар. «Аргументация орталығы, оның басты мазмұны-бекіту (тезис, негізгі идея немесе ереже деп аталады). Бекіту бірқатар дәлелдерге қолдау көрсетеді. Дәлелдердің әрқайсысы өз кезегінде дәлелдемелермен бекітіледі. Дәлелдемелер ретінде статистикалық деректер, мәтіннен үзінділер, жеке тәжірибе және жалпы бұл дәлелнің пайдасын білдіретіндердің барлығы қолданылуы мүмкін. Барлық аталған аргументация элементтерімен-тұжырымдармен, дәлелдермен және дәлелдемелермен-төртінші элемент жатады: негіз. Негіз-бұл бір ортақ сәлемдеме, шешен немесе жазушы және оның аудиториясы үшін ортақ болып табылатын және барлық дәлелге негіз беретін есептеу нүктесі. Мысалы, автор көше суретшілерінің өздерінің граффиттерін қоғамдық ғимараттарда орналастыруға (бекітуге) құқылы екенін мәлімдейді, өйткені бұл суреттер олардың жеке нанымдарын (дәлелдерін) білдіреді және кейде көркемдік құндылық (тағы бір дәлел) болып табылады. Содан кейін автор дәлелдемелер келтіреді-айталық, елдің Конституциясынан сөз бостандығына құқығы немесе саяси философтың жұмысынан дәйексөзге ие болу құқығы туралы үзіндінің үзіндісі, ол әрбір адамның өзін-өзі көрсетуге құқығы бар деп мәлімдейді. Сонымен қатар, автор көркем құндылығы бар граффити мысалдарын әкелуі мүмкін. Ол жасаған дәлелдің негізі немесе жіберілуі адамның ерекше маңызды құқығы ретінде сөз бостандығы туралы идея болып табылады»[16].

Логикада, аргументация ғылыммен және нақты практикамен тексерілген басқа ережелердің көмегімен қандай да бір ойдың шынайылығы немесе жалғандығы негізделетін логикалық пайымдауларға теңестіріледі.

Бұқаралық коммуникацияда, аргументация — бұл нақты әлеуметтік контексте өтіп жатқан және өзінің түпкі мақсаты Өзін-өзі білмей, қандай да бір ережелердің қолайлылығына сенетін белгілі бір адам қызметі. Соңғылардың қатарында бағалау, нормалар, кеңестер, декларациялар, анттар, уәделер және т. б. болуы мүмкін.

Аргументацияның журналистік теориясы коммуникация, логика және психология аспектілерін біріктіреді. Оның айрықша белгісі ақпаратты берудің жазбаша нысаны болып табылады. Журналист бірінші кезекте ақпарат жинауы керек, екіншіден, оны пысықтап, яғни журналистиканың әдіснамалық функцияларын жүзеге асыру қажет.

1. 2 журналистиканың әдіснамалық функциялары

«Философиялық энциклопедияның көмегімен әдіс ұғымын анықтаймыз. Әдіс-белгілі бір мақсатқа жету жолы, зерттеу, тәсілі, практикалық немесе теориялық шындықты меңгеру тәсілдері мен операцияларының жиынтығы. Белгілі бір әдістерді ұстана отырып, журналист алдымен қоршаған ақиқатты зерттейді, содан кейін тағы да методологиямен қаруланады, өз білімін аудиторияға береді»[13].

Дүниетанымдық функциялардың әрқайсысы сананы құрастыруда белгілі бір рөл атқарады. Журналистиканың құрастырушы рөлі ақпараттық жалпылаудың түрлі деңгейлерінің үйлесімділігінде. Алдымен журналист эмпирикалық фактілерді жинайды (Э деңгейі). Прохоров бойынша, факт-шын мәнінде болғаны туралы тексерілген, сенімді Білім, оның нақтылық деңгейі ақпараттандыру көзіне байланысты. Шынайы факт әрқашан расталуы немесе расталуы тиіс, ол қажет болған жағдайда көрсетуге болады (куәгер, құжат, аудио және бейне жазба, фотосурет…). Есту, Болжамдар, Болжамдар және құжатталмаған барлық ақпарат, тағы да, Прохоров бойынша, үшінші тәртіптегі мәліметтерге жатады және факт деп аталады. Кәсіби журналист оқырман алдында факт немесе фактіні білу үшін әрқашан сілтеме жасауы керек.

Содан кейін, фактілерді жинағаннан кейін, ол оларды тірі, эмпирикалық ұғымдар мен заңдылықтар (О деңгейі) деңгейінде жинақтайды. Яғни, ол өзінің дүниетанымдық ұстанымы, әлеуметтік және азаматтық ұстанымы, сондай-ақ оның білімдерінің «жүгі» әсер ететін субъективті көзқарасынан құбылысты қарастырады. Содан кейін алынған қорытындыларды белгілі теориялық қорытындылармен салыстырады. Және, ақыр соңында, алынған нәтижеге барынша теориялық, философиялық жалпылау тұрғысынан қарайды. Нәтижесінде, журналист өткен кезеңдердің ақпаратын салыстырады және объективті журналистік қорытынды деңгейіне шығады.

Аргументация теориясын білу тек жалпылаудың түрлі деңгейлерін ұштастыра білумен шектелмейді. Сондай-ақ ақпаратты дұрыс жинау, яғни оны алудың түрлі әдістерін зерделеу маңызды. Мұның бәрімен журналистиканың басқа әдіснамалық функциясы — үйлестіруші функция айналысады.

«Үйлестіруші функция-журналистің әртүрлі ғылымдарда, олардың жиынтығында қолданылатын шындықты зерттеудің алуан түрлі әдістерін пайдалануы. Басты міндет әдістемелік іріктеуді оңтайландырудан және түрлі әдістермен операция жасауды диалектизациялаудан тұрады, яғни қандай әдісті таңдау керек, қажетті сәтте және оны басқа әдістермен бірге қалай іске асыру керек. Бұл функция журналистке аудиторияға жақын болуға көмектеседі, атап айтқанда, теориялық және практикалық әдістерді ғана емес, сонымен қатар аудиторияның әдісімен өзінің әдісін де үйлестіріп отырады. Журналист өзінің білімі мен көңіл-күйін, онымен толыққанды қарым-қатынас жасау және дәлелдер теориясын тиімді іске асыру үшін білуі және сезінуі тиіс.

Журналистиканың келесі әдіснамалық функциясы-біріктіруші, оған сәйкес, журналистік зерттеудің кез келген пәні тұтас бір бөлігі, оның барлық өзара қарым-қатынасы кешені, тұтас және басқа да құрамдас бөліктері ретінде қарастырылуы тиіс. Бөлігі өзінің жеке қасиеттері бар, бірақ тұтас алғанда, ол соңғы белгілері бар, өйткені бөлігі болудан бас тартады.

Мысалы, президент фигурасын өзі емес, жалпы жер шарының белгілі бір аумағында белгілі бір тарихи процестің немесе қандай да бір идеологияны тасушының бір бөлігі ретінде қарастырады. Мұндай жүйелі тәсілді жүзеге асыру журналистік мәтінді айқын етеді.

Логикалық-гносеологиялық әдіснамалық функцияны іске асыру-талдау кезінде кез келген субъектіні үздіксіз дамыту мен өзгеруде көрсетуді талап етеді. Біз ең елеусіз өзгерістерді назардан тыс қалдыра алмаймыз, олардан ұсақ-түйектерден бас тарта алмаймыз, өйткені белгілі бір жағдайларда кез-келген ұсақ-түйек пайда болады, дамиды және өзінің әсерін арттыра отырып, неғұрлым елеулі өлшемге ие болады.

Жоғарыда аталған функциялардың жүзеге асырылуы аналитикалық журналистиканы тудырады, онда қорытынды үнемі дәлелмен бекітіледі, оның негізінде фактілер жатыр»[13].

1. 3 аргументация түрлері

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *